Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Termodynamika 390-FM1-2TER
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

K. Zalewski, Wykłady z termodynamiki fenomenologicznej I statystycznej, PWN, Warszawa 1973.

D. Elwell, A.J. Pointon, Termodynamika klasyczna, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1976.

R. Hołyst, A. Poniewierski, A Ciach, Termodynamika dla chemików, fizyków i inżynierów, Wydawnictwo Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego 2003.

F. Reif, Fizyka statystyczna, PWN, Warszawa 1971.

Literatura uzupełniająca:

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, Tom 2, PWN, Warszawa 2003.

A.K. Wróblewski J.A. Zakrzewski , Wstęp do fizyki, Tom 1 część 1, PWN, Warszawa 1991.

A.K. Wróblewski J.A. Zakrzewski, Wstęp do fizyki, Tom 2 część 2, PWN, Warszawa 1991.

Efekty uczenia się:

Student:

1. ma wiedzę w zakresie podstawowych pojęć, zjawisk i formalizmu termodynamiki, praw termodynamiki oraz teoretycznych modeli wybranych układów termodynamicznych (K_W12);

2. umie analizować problemy z zakresu termodynamiki, znajdować i przedstawiać ich rozwiązania w oparciu o zdobytą wiedzę oraz przy wykorzystaniu poznanych narzędzi matematyki wykonywać analizy ilościowe wyciągać wnioski jakościowe (K_U10);

3. umie ze zrozumieniem i krytycznie korzystać z zasobów literatury oraz zasobów Internetu w odniesieniu do problemów z podstaw fizyki (K_U17);

4. zna ograniczenia swojej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych (K_K01);

5. potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze i zasobach Internetu, także w językach obcych (K_K05);

6. potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień fizyki (K_K06).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie oceny, która uwzględnia:

1. aktywność i umiejętność rozwiązywania zadań rachunkowych,

2. rozumienie prezentowanych problemów,

3. umiejętność korzystania z tablic i literatury.

Zakres tematów:

1. Ruch cieplny cząsteczek, rozszerzalność ciał stałych i ciekłych;

2. Własności gazów doskonałych, równanie Clapeyrona-Clausiusa, ciepło molowe i ciepło właściwe gazów, rzeczywiste gazy i pary, ciecze i roztwory;

3. I zasada termodynamiki, izoprocesy gazu doskonałego (praca i energia w w izoprzemianach);

4. II zasada termodynamiki, cykl Carnota, sprawność, silniki cieplne i urządzenia chłodnicze, entropia układu i jej zmiany;

5. Podstawowe równanie kinetycznej teorii gazów, prawo Richardsona, zjawiska transportu w gazach;

6. Maxwellowski rozkład szybkości cząsteczek, średnia droga swobodna cząsteczek, liczba zderzeń;

7. Funkcje termodynamiczne i ich różniczki, entalpia i potencjał Gibbsa, równania Maxwella.

Metody dydaktyczne:

Studenci otrzymują listy zadań do rozwiązania, których treść jest skorelowana z treścią wykładu. Podczas zajęć przedstawiają ich treść oraz dyskutują sposoby rozwiązania. Prowadzący zwraca szczególną uwagę na rozumienie używanych pojęć i treści, klarowność prezentacji, stymuluje grupę do zadawania pytań i dyskusji. Studenci są zachęcani do pracy zespołowej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 2025
Krystyna Perzyńska 2/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Fizyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.