Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Obszary przyrodniczo cenne w ekobiznesie 320-ES1-2OPC
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

KONWERSATORIUM:

Bołtromiuk A., 2001, Gospodarowanie na obszarach chronionych, Białystok

Staniewska-Zątek W., 2007, Turystyka a przyroda i jej ochrona, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Zaręba D., 2013 Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

KONWERSATORIUM:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

- znaczenie środowiska przyrodniczego w turystyce i rekreacji oraz zrównoważonego wykorzystywania jego zasobów (KA6_WG2)

- potrzebę tworzenia konkurencyjnych ofert turystycznych, respektujących prawa przyrody, jak i zmieniające się oczekiwania turystów. Posiada wiedzę na temat sposobów użytkowania turystycznego obszarów chronionych w Polsce i na świecie (KA6_WG2).

- podstawowe pojęcia i terminologię stosowaną w naukach przyrodniczych i społecznych (KA6_WK1)

Umiejętności, absolwent potrafi:

- analizować zjawiska i procesy przyrodnicze oraz analizować i prognozować procesy i zjawiska gospodarcze z wykorzystaniem odpowiednich metod i narzędzi (KA6_UW1)

- analizować zmiany zachodzących we współczesnej turystyce (KA6_UW1)

- stosować odpowiednie techniki informacyjno-komunikacyjne, w tym przygotować krótkie wystąpienia na tematy związane z turystyką w Polsce, wyrażać swoje opinie oraz prowadzić dyskusję stosując język specjalistyczny (KA6_UK2)

- właściwie zinterpretować przyczyny tych zjawisk oraz potrafi zaproponować innowacyjne rozwiązania, uwzględniające założenia ekorozwoju, jak i zmieniające się oczekiwania turystów (KA6_UW1)

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

- wykazywania kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości w podejmowaniu aktywności na rzecz środowiska społecznego (KA6_KO2)

Sposoby weryfikacji:

1. Prezentacja multimedialna (KA6_UW2, KA6_UW1)

2. Kolokwium pisemne (KA6_WG2, KA6_WK1)

Metody i kryteria oceniania:

KONWERSATORIUM:

Przygotowanie wystąpienia w formie prezentacji multimedialnej i omówienie danego zagadnienia.

Pozytywna ocena z kolokwiów (2 zaliczenia w formie testowej).

Kontrola obecności studenta na zajęciach.

Zakres tematów:

KONWERSATORIUM:

1) Regionalne zróżnicowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczo cennych w Polsce. Ekoturystyka - świadoma podróż do naturalnych miejsc przyrodniczych. Rozwój ekoturystyki w Polsce na tle Europy.

2) Walory przyrodnicze ukształtowane bez ingerencji człowieka – wąwozy, doliny, przełomy rzeczne, wodospady, źródła, wywierzyska, jaskinie.

3) Geoturystyczne walory wybranych obiektów przyrody nieożywionej obszarów przyrodniczo cennych.

4) Walory przyrodnicze utworzone przez człowieka: parki zabytkowe, ogrody botaniczne i zoologiczne, oraz z niewielką ingerencją człowieka – punkty widokowe. Parki narodowe i krajobrazowe – funkcja turystyczna.

5) Atrakcyjność dźwiękowa obszarów przyrodniczo cennych. Questing i birdwatching jako innowacyjny produkt turystyczny obszarów przyrodniczo cennych.

6) Presja turystyczna obszarów przyrodniczo cennych. Obszary przyrodniczo cenne jako element przestrzeni publicznej miasta. Obszary przyrodniczo cenne a rozwój turystyki w regionie - zagrożenia i szanse.

Metody dydaktyczne:

KONWERSATORIUM: dyskusja, burza mózgów, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:15 - 9:45, sala 1130
Mirosława Kupryjanowicz, Katarzyna Puczko 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.