Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Struktura i funkcje komórek 320-BS1-1SFK
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. B. Alberts, D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter, Podstawy biologii komórki., PWN Warszawa, 2019.

2. W. Kilarski, Strukturalne podstawy biologii komórki., PWN Warszawa, 2012

3. Kuryszko J, Zarzycki J. 2000 Histologia zwierząt. PWRiL, Warszawa.

4. Sawicki W., Malejczyk J. 2015 Histologia . PZWL, Warszaw

Literatura uzupełniająca:

1. Mescher AL. 2020 Histologia. Podręcznik i atlas. Urban & Partner, Wrocław

2. Welsch U., Cytologia i Histologia Sobotta.2002 Atlas Histologii, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław

3. Ostrowski K. 1995 Histologia, PZWL, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna i rozumie rolę i budowę struktur komórkowych, tkanek, narządów, organów (KA6_WG2).

2. Student zna i rozumie podstawowe metody stosowane w laboratoriach biologicznych, także na poziomie molekularnym (KA6_WG7).

Umiejętności:

3. Student potrafi wykorzystać podstawowe narzędzia laboratoryjne w celu wykonania prostych badań biologicznych, z wykorzystaniem metod chemicznych i fizycznych oraz prowadzić ich dokumentację (KA6_UW1).

Kompetencje społeczne:

4. Student jest gotów do krytycznej analizy informacji z różnych źródeł oceniając ich wiarygodność (KA6_KK1).

Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:

KA6_WG2, KA6_WG7, KA6_KK1 - dwa sprawdziany pisemne w postaci testów zamkniętych jednokrotnego wyboru i pytań otwartych, sprawdzian praktyczny z rozpoznawania preparatów

KA6_UW1, KA6_KK1 - bieżąca ocena wyników pracy studentów podczas zajęć, sprawdzian praktyczny z umiejętności posługiwania się mikroskopem

Metody i kryteria oceniania:

Student może opuścić dwa zajęcia bez konieczności zaliczenia. Zasady zaliczenia nieobecności należy ustalać z prowadzącym zajęcia.

Metody oceniania:

1. Sprawdziany pisemne w postaci testów zamkniętych jednokrotnego wyboru i pytań otwartych.

3. Bieżąca ocena wyników pracy studentów podczas zajęć.

4. Sprawdzian praktyczny z rozpoznawania preparatów.

5. Sprawdzian praktyczny z umiejętności posługiwania się mikroskopem świetlnym.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zakres tematów:

1. Zasady bezpieczeństwa pracy w laboratorium. Praca z mikroskopem optycznym.

2. Zróżnicowanie budowy i rozmiarów komórek na wybranych przykładach organizmów jednokomórkowych, roślinnych i zwierzęcych.

3. Frakcjonowanie zawartości komórek metodą wirowania - uzyskiwanie, oczyszczanie i identyfikacja frakcji chloroplastów.

4. Metody kultur in vitro komórek zwierzęcych.

5. Komórkowe błony biologiczne i ich funkcje - właściwości osmotyczne błon erytrocytów.

6. Struktura i funkcje mitochondriów.

7. Struktura i funkcje jądra komórkowego, przebieg i znaczenie procesu mitozy.

8. Badanie żywotności komórek drożdży w zależności od warunków kultury.

9. Budowa, funkcje, rodzaje i występowanie tkanki nabłonkowej. lokalizacja tkanek nabłonkowych w preparatach narządowych. Etapy preparatyki histologicznej metodą parafinową. Krojenie kostek parafinowych przy pomocy mikrotomu rotacyjnego, wykonanie preparatów histologicznych trwałych.

10. Barwienie preparatów histologicznych H&E.

11. Budowa, funkcje, rodzaje i występowanie tkanki łącznej. Substancja międzykomórkowa, rozpoznawanie i analiza różnych rodzajów tkanki łącznej w mikroskopie świetlnym. Sporządzanie rysunków mikroskopowych oglądanych tkanek.

12. Budowa, funkcje, rodzaje, właściwości i występowanie tkanki mięśniowej i nerwowej. Analiza różnych rodzajów tkanki mięśniowej i nerwowej w mikroskopie świetlnym.

13. Struktura tkankowa wybranych narządów. Analiza budowy histologicznej poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego (przełyk, żołądek, jelito cienkie, jelito grube), wątroby, jąder i naczyń krwionośnych.

14. Zaliczenie praktyczne z rozpoznawania preparatów i umiejętności posługiwania się mikroskopem świetlnym.

15. Pisemny test zaliczeniowy (test zamknięty jednokrotnego wyboru i pytania otwarte)

Metody dydaktyczne:

Metoda laboratoryjna, dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Elżbieta Bonda-Ostaszewska, Ewa Oleńska 8/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Elżbieta Bonda-Ostaszewska, Ewa Oleńska 7/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Elżbieta Bonda-Ostaszewska, Ewa Oleńska 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)