Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie IV 320-BS2-2SEMIV
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca dobierana jest według wskazówek prowadzącego seminarium (artykuły naukowe, artykuły przeglądowe, podręczniki, prace oryginalne w języku polskim i angielskim).

Efekty uczenia się:

1. Student charakteryzuje złożoność świata organizmów żywych oraz procesów i zjawisk przyrodniczych, systematyzując wiedzę w trakcie przygotowywania się do egzaminu magisterskiego (KA7_WG1)

2. Student zna i uwzględnia najnowsze osiągnięcia nauk biologicznych w dyskusji wyników własnych na seminarium i w przygotowaniu manuskryptu pracy magisterskiej (KA7_UG7)

3. Student potrafi dobrać literaturę naukową polsko- i obcojęzyczną do postawionych celów badawczych, uzyskane informacje syntetyzować i poddawać krytycznej analizie w pracy magisterskiej (KA7_UW5)

4. Student potrafi posługiwać się zaawansowaną terminologią naukową w języku ojczystym i obcym w celu przygotowania manuskryptu pracy magisterskiej (KA7_UK5)

5. Student potrafi korzystać ze znajomości języka obcego podczas przygotowywania prezentacji ustnej założeń i wyników pracy magisterskiej (KA7_UK6)

6. Student potrafi samodzielnie zaplanować własną karierę naukową, począwszy od wyboru tematyki pracy magisterskiej, celów i metodyki badań, rozplanowania przebiegu eksperymentu/badań w czasie oraz sposobu przedstawienia otrzymanych wyników na seminarium lub konferencji naukowej (KA7_UU8)

7. Student jest gotów do systematycznego zapoznawania się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w celu rozwiązywania problemów w trakcie prowadzonych badań i dyskusji otrzymanych wyników pracy magisterskiej (KA7_KK1)

8. Student jest gotów do stosowania zasad etyki podczas przygotowania manuskryptu pracy magisterskiej (KA7_KR4)

9. Student jest gotów do stałego poszerzania wiedzy i dorobku młodego badacza, przedstawiając wyniki swoich badań na seminariach lub konferencjach naukowych (KA7_KR5)

Sposoby weryfikacji:

1. Ocena przygotowanych przez studenta prezentacji multimedialnych

2. Bieżąca ocena formułowania pytań i udzielania odpowiedzi przez studenta podczas dyskusji prowadzonej na zajęciach

3. Ocena pracy dyplomowej przed złożeniem jej do Archiwum Prac Dyplomowych UwB (APD)

Metody i kryteria oceniania:

1. Pozytywna ocena prezentacji przygotowanych w oparciu o najnowsze publikacje naukowe i badania własne: przedstawienie założeń pracy, stosowanych metod, otrzymanych wyników i ich dyskusja w świetle dostępnej literatury.

2. Aktywny udział w dyskusji naukowej na zajęciach.

3. Złożenie pracy dyplomowej do Archiwum Prac Dyplomowych UwB (APD).

4. Obecność na seminarium jest obowiązkowa.

Zakres tematów:

W trakcie kursu studenci przygotowują i przedstawiają prezentacje problemu badawczego związanego z tematyką pracy magisterskiej w oparciu o wybrane opracowania naukowe, publikowane w języku polskim i obcym, oraz omawiają wyniki eksperymentów i obserwacji przeprowadzonych w ramach przygotowywanych prac dyplomowych, dyskutują nad zastosowaną metodyką, pod nadzorem promotora pracy przygotowują ostateczne wersje prac magisterskich.

Metody dydaktyczne:

seminarium, analiza tekstów, dyskusja, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 15:45 - 17:15, Budynek Wydział Biologii - Kampus, sala zdalnie
Emilia Brzosko 6/ szczegóły
2 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Anetta Borkowska 3/ szczegóły
3 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Andrzej Bajguz 2/ szczegóły
4 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Paweł Brzęk 1/ szczegóły
5 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Iwona Ciereszko 4/ szczegóły
6 każda środa, 15:45 - 17:15, Budynek Wydział Biologii - Kampus, sala zdalnie
Magdalena Grabowska 2/ szczegóły
7 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Andrzej Gębczyński 1/ szczegóły
8 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Tomasz Hauschild 2/ szczegóły
9 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk 1/ szczegóły
10 każda środa, 15:45 - 17:15, Budynek Wydział Biologii - Kampus, sala zdalnie
Katarzyna Jadwiszczak 3/ szczegóły
11 każda środa, 15:45 - 17:15, Budynek Wydział Biologii - Kampus, sala zdalnie
Aneta Książek 4/ szczegóły
12 każda środa, 15:45 - 17:15, Budynek Wydział Biologii - Kampus, sala zdalnie
Izabela Święcicka 7/ szczegóły
13 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Jan Taylor 3/ szczegóły
14 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Adam Tylicki 2/ szczegóły
15 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Mirosław Ratkiewicz 2/ szczegóły
16 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Ada Wróblewska 1/ szczegóły
17 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Mirosława Kupryjanowicz 3/ szczegóły
18 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Piotr Zieliński 2/ szczegóły
19 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Danuta Drzymulska 4/ szczegóły
20 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Marcin Sielezniew 4/ szczegóły
21 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Andrzej Górniak 2/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)