Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy specjalistyczny warsztat językowy (niemiecki) 340-AT2-1SWJn
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Bęza Stanisław - Eine kleine Landeskunde deutschsprachiger Länder, WSiP, 2004

Dahms Helmut Günter, Deutsche Gescichte im Bild, Ullstein, 2004

strony internetowe, np. www.wissen.de

www. deutsche welle. de

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B1+, Klett 2018,

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B2, Klett 2018,

Perlmann-Baume Michaela, Schwalb Susanne, Niveau B1+ Sicher! Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch, Arbeitsbuch, Hueber Verlag, 2018

Sander, Braun, Doubek, Fuegert, Vitale u.a. " DaF kompakt" B1/B2 , KLETT

Funk, Kuhn, Demme, Winzer u.a. " studio d B 1: , Cornelsen

https://www.dw.com/pl/start/s-11394

https://www.dw.com/pl/lockdown-w-niemczech-apele-o-otwarcie/a-56658735

Pilaski Anna, Fröhlich Brigitta, Bolte-Costabieei Christiane, Entdeckungsreise

D A CH Kursbuch zur Landeskunde, Klett, Stuttgart 2020

Efekty uczenia się:

Student zna:

KA7_WG1, zjawiska i procesy językowe, umożliwiaące komunikowanie sie w języku niemieckim

potrafi:

KA7_UW5, dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjne

KA7_UW6 właściwie dobierać źródła oraz informacje z nich pochodzące w obszarze nauki języka i językoznawstwa oraz dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji

KA7_UK6 posługiwać się drugim językiem obcym w mowie i w piśmie na poziomie B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KA7_UK4 prowadzić w dyskusję w języku niemieckim, przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska.

jest gotów do:

KA7_KK1 krytycznej oceny odbieranych treści

KA7_KK2 uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Weryfikacja efektów kształcenia:

ocena ćwiczeń praktycznych, ocena efektów pracy zespołowej, ocena udziału w dyskusji na zajęciach, przedłużona obserwacja aktywności studenta przez prowadzącego, ocena pracy pisemnej na zadany temat przygotowywanej w ramach pracy własnej studenta, ocena wypowiedzi ustnej studenta.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie po semestrze letnim na podstawie aktywnego udziału w zajęciach, poprawnych wypowiedzi ustnych i pisemnych, pozytywnych wyników testów.

Testy i prace domowe przesyłane przez usos mail.

Zakres tematów:

1. System szkolnictwa wyższego w krajach niemieckojęzycznych, struktura uczelni, typy szkół wyższych, etapy kształcenia, wymiana studencka, sytuacja studentów uczestniczących w wymianie studenckiej w dobie pandemii.

2. Wielokulturowość, interkulturowe aspekty życia w krajach niemieckiego obszaru językowego, społeczne i polityczne skutki wielokulturowości, problemy i korzyści wynikająjące z wielokulturowego oblicza współczesnych Niemiec. Przedstawiciele innych narodowości/kultur w historii państw niemieckojęzycznych.

3. Historia i typologia uzależnień. Wybrane zagadnienia. Zagrożenia współczesności w aspekcie uzależnień. Przyczyny uzależnień i pomoc osobom uzależnionym.

4. Świat mediów. Rodzaje mediów. Słownictwo z zakresu technologii informatycznej. Rola mediów w życiu współczenego człowieka. Korzyści i zagrożenia, aspekty społeczne, psychologiczne i kulturowe tego zagadnienia.

Znajomości zawierane przez internet.

5. Rodzina wczoraj i dziś. Funkcje rodziny, problemy wychowawcze, zmiany ról kobiet i mężczyzn,

6. Kraje i regiony niemieckojęzyczne. Język niemiecki jako język urzędowy. Niemiecki język literacki, dialekty i "Denglisch". Język a integracja kulturowa.

7. Słynni przedstawiciele niemieckiego obszaru językowego: władcy, literaci, artyści, wybitni wynalazcy i odkrywcy.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia rozwijające wszystkie sprawności językowe: czytanie, sluchanie, pisanie i mówienie.

W roku ak, 2020/21 zajęcia prowadzone są w czasie rzeczywistym na platformie blackboard collaborate, z wykorzystaniem ćwiczeń online, stron internetowych oferujących materiał dydaktyczny, filmów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, (sala nieznana)
Barbara Poskrobko 5/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.