Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektorat języka angielskiego 390-FS2-1LJA
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Materiały autorskie prowadzącego

Literatura specjalistyczna:

Academic Vocabulary in Use – Michael McCarthy, Felicity o’Dell, Cambridge

The Complete Guide to TOEFL - Bruce Rogers, Thomson / Heinle

Harrison, R. (2011).

Academic Skills. Oxford: Oxford University Press.

Philopot S., Curnick, L. (2007).

- artykuły z akredytowanych stron internetowych wydawców I serwisów informacyjnych: www.oup.com/elt (Oxford University Press), www.longman.pl (Pearson Longman), www.onestopenglish.com (MacMillan), BBC English, www.bbcworld.com, www.euronews.net;education.about

breakingnewsenglish.com education

https://en.wikibooks.org/wiki

- Ted.com

- kurzgesagt

- www.sciencealert.com

- lingua.com

- autorskie materiały prowadzącego

Efekty uczenia się:

I Językoznawstwo

Absolwent:

K_U18

potrafi przygotować i zrealizować wystąpienie publiczne w języku polskim lub angielskim dotyczące bieżących problemów fizyki lub fizyki medycznej, o ile specjalność to przewiduje

K_U19

umie posługiwać się językiem angielskim – zgodnie z wymaganiami poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_U46

potrafi pracować w zespole przyjmując w nim różne role, w tym w szczególności rolę kierowniczą lub koordynatora eksperymentu, potrafi przyjąć odpowiedzialność za realizowane zadanie zespołowe; jest gotów do pogłębia umiejętności pracy w zespole laboratoryjnym

II Pozostała grupa zajęć z kształcenia ogólnego

Absolwent:

K_W01

rozumie fundamentalne znaczenie fizyki dla rozwoju technologicznego, gospodarczego i cywilizacyjnego oraz, o ile specjalność to przewiduje, jej znaczenie dla ochrony zdrowia

K_W13

zna etyczne i prawne aspekty działalności naukowo-dydaktycznej oraz praktycznego wykorzystania osiągnięć badawczych

K_W16

rozumie związek badań podstawowych w zakresie fizyki z zastosowaniami w praktyce, w tym, o ile specjalność to przewiduje, z zastosowaniami w praktyce medycznej

K_W34

zna koncepcję zarządzania jakością oraz charakteryzuje poszczególne metody i techniki stosowane w zarządzaniu jakością

K_W36

posiada podstawową wiedzę na wybrany temat przedmiotu należący do dziedziny nauk humanistycznych bądź teologicznych

K_U01

umie w sposób popularny przytoczyć współczesne osiągnięcia w zakresie poznanych działów fizyki, przedstawić najnowsze rozwiązania praktyczne oparte na badaniach naukowych ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań medycznych, o ile specjalność to przewiduje

K_K01

ma świadomość odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zawodu, szczególnej odpowiedzialności za rzetelne prowadzenie prac badawczych i prezentacji ich wyników oraz, o ile specjalność to przewiduje, ma świadomość szczególnej odpowiedzialności wobec pacjentów i personelu służby zdrowia z racji nabytej wiedzy i kompetencji z zakresu fizyki medycznej

K_K03

potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

K_K04

potrafi działać w myśl zasad przedsiębiorczości

Metody i kryteria oceniania:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych, konwersacje, praca w grupie, dyskusja, prace pisemne.

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- zaliczenie na ocenę pozytywną sprawdzianów, testów, kartkówek, prac pisemnych,

- obecność i aktywny udział w zajęciach.

- zaliczenie na ocenę pozytywną modułów e-learning

Zaliczenie przedmiotu:

zaliczenie na ocenę na koniec I semestru;

egzamin ustny w formie zdalnej na platformie Blackboard Collaborate po zaliczeniu 1 semestru.

Dopuszczalne są dwie nieobecności.

Obowiązujące kryteria na poszczególne oceny:

100% - 90% - bardzo dobry (5.0)

89% - 80% - dobry plus (4.5)

79% - 70% - dobry (4.0)

69% - 60% - dostateczny plus (3.5)

59% - 51% - dostateczny (3.0)

UWAGA: w semestrze zimowym 2020 r. zaliczenie przedmiotu poprzez regularne wykonywanie testów na platformie Blackboard i uczestniczenie w zajęciach w czasie realnym ma Blackboard Collaborate.

Zakres tematów:

Zagadnienia dotyczące dziedziny fizyki

1. Praca ze słownictwem akademickim.

2. Umiejętności akademickie: nauczanie online.

3. Opisywanie faktów, liczb, diagramów, grafów.

4. Analiza wyników badań. Raporty.

5. Przedstawienie argumentów, wyników badań.

6. Porównywanie faktów,klasyfikowanie, opis problemów.

7. Streszczanie tekstów naukowych.

8. Czytanie selektywne i szczegółowe tekstów naukowych.

9. Spójność akademicka. Konsekwencje plagiatu.

10. Prowadzenie spotkań. Zwroty związane z wyrażaniem opinii, (nie)zgadzaniem się z rozmówcą.

11. Pisanie abstraktów artykułów naukowych i popularnonaukowych.

12. Czytanie literatury specjalistycznej.

13. Brachyterapia

Zagadnienia e-learningowe:

1. 5 faktów o kształcie fizyki

2. Poglądy Prof. Stephen Hawking’a dotyczące sztucznej inteligencji.

3. Chandra’s observatory.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych, konwersacje, praca w grupie, dyskusja, prace pisemne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 2002
Agnieszka Górska 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Fizyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.