Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody probabilistyczne i statystyka 420-IS1-2PST
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

iteratura podstawowa:

1. P. Biecek - Przewodnik po pakiecie R, Oficyna Wyd. GiS, Wrocław 2017, wyd. 4. (pierwsze rozdziały dostępne pod adresem http://biecek.pl/R/PrzewodnikPoPakiecieRWydanieIVinternet.pdf) [dostęp 2020-01-19].

2. P. Biecek - Pogromcy danych (materiały do kursów dostępnych w formie ebooków pod adresem http://biecek.pl/R/) [dostęp 2020-01-19].

3. J.P. Lander - R dla każdego, APN Promise, Wraszawa 2018.

4. H. Wickhame - ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis, wersja online dostępna pod adresem https://ggplot2-book.org/ ) [dostęp 2020-01-19].

5. Dokumentacja techniczna pakietów bibliotecznych środowiska R

Literatura uzupełniająca:

1. strona https://bookdown.org/ zawierająca wiele książek i skryptów na zasadach wolnego dostępu [dostęp 2020-01-19].

2. seria Use R! wydawana przez Springer dostępna dla studentów ze strony Biblioteki Głównej UwB.

Efekty uczenia się:

Umie posłużyć się statystycznymi charakterystykami populacji i ich odpowiednikami próbkowymi - kolokwium, obserwacja ciągła aktywności na zajęciach.

Umie prowadzić proste wnioskowania statystyczne, także z wykorzystaniem narzędzi komputerowych - kolokwium, obserwacja ciągła aktywności na zajęciach.

Umie wykorzystywać programy komputerowe w zakresie analizy danych - kolokwium, obserwacja ciągła aktywności na zajęciach.

Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia - obserwacja ciągła aktywności na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

1. Na laboratorium przewidziane są:

• kolokwium, za który można otrzymać łącznie 80 punktów,

• prace domowe, za które można otrzymać łącznie 20 punktów.

a. Każda praca domowa jest punktowana jednakowo i przypisana jest jej liczba punktów równą ilorazowi liczby punktów przewidzianych na wszystkie pracę oraz liczby wszystkich prac. Prowadzący może każdą z prac oceniać we właściwej dla niej skali punktowej z tym, że liczba uzyskanych punktów zostaje proporcjonalnie przeliczona na liczbę punktów, o której mowa w zdaniu poprzednim.

b. Każdą pracę domową należy oddać - przesłać prowadzącemu w ciągu dwóch tygodni od jej zadania (w przypadku końca semestru termin ten może ulec skróceniu do 1 tygodnia). Prace oddane po terminie nie są brane pod uwagę.

2. Podstawą do zwolnienia studenta z uczestnictwa w części lub całości zajęć może być

• uzyskanie zgody Dyrektora Instytutu na IOS, o ile przedmiot nie znalazł się w wykazie przedmiotów, na które student ma obowiązek uczestniczyć,

• realizacji przez studenta IPS.

Sposób realizacji zajęć w przypadku studenta, który otrzymał zgodę dziekana na IOS lub IPS należy uzgodnić w ciągu 14 dni od otrzymania tej zgody.

3. Opuszczenie przez studenta 3 godzin laboratorium przewidzianych planem bez ich usprawiedliwienia może stanowić podstawę do niezaliczenia zajęć i utraty prawa do drugiego poprawkowego zaliczenia zgodnie §21 ust. 4 Regulaminu Studiów UwB.

4. Prowadzący wystawia ocenę końcową zgodnie ze skalą ocen podaną w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów UwB, z zastrzeżeniem, że ściąganie na kolokwium oznacza uzyskanie oceny niedostatecznej z laboratorium.

Zakres tematów:

1. Środowisko R i RStudio, jako GUI. Korzystanie z dostępnych w R bibliotek/pakietów.

2. Podstawowe i złożone typy danych w środowisku R. Operacje na danych.

3. Wyczytywanie danych i ich wstępne przetwarzanie.

4. Generowanie rozkładów liczbowych.

5. Praca z danymi: pakiet dyplr i przetwarzanie potokowe.

6. Graficzna prezentacja danych statystycznych - pakiet ggplot2.

7. Podstawowe parametry statystyczne dla próby w środowisku R.

8. Przekształcenia danych.

9. Parametryczne testy istotności w bibliotekach środowiska R.

10. Nieparametryczne testy istotności w bibliotekach środowiska R.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: laboratorium komputerowe z wykorzystaniem środowiska R, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie prac domowych, dyskusje w grupach problemowych, kolokwium.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 13:45 - 15:15, sala 1004
Jarosław Kotowicz 11/ szczegóły
2 co drugi czwartek (parzyste), 13:45 - 15:15, sala 1004
Jarosław Kotowicz 11/ szczegóły
3 co drugi piątek (nieparzyste), 10:00 - 11:30, sala 1016
Robert Jankowski, Jarosław Kotowicz 10/ szczegóły
4 co drugi piątek (parzyste), 10:00 - 11:30, sala 1016
Robert Jankowski, Jarosław Kotowicz 10/ szczegóły
5 co drugi czwartek (parzyste), 15:30 - 17:00, sala 1004
Jarosław Kotowicz 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.