Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Paleobiologia 320-BS2-1PAL
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dzik J. Dzieje życia na Ziemi. Wprowadzenie do paleobiologii. PWN, Warszawa, 2003 (lub nowsze).

2. Jachowicz A., Dybova-Jachowicz S. Paleobotanika. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2003.

3. Raup D.M., Stanley S.M. Podstawy paleontologii. PWN, Warszawa, 1984.

4. Szweykowska A., Szweykowski J. Botanika. Tom 2. Systematyka. PWN, Warszawa, 2007.

5. Willis K. J., McElwain J.C. The Evolution of Plants. Oxford University Press, 2002.

Literatura uzupełniająca:

1. Dybova-Jachowicz S., Sadowska A. (red.). Palinologia. Wydawnictwa Instytutu Botaniki PAN, Kraków, 2003.

2. Stanley S.M. Historia Ziemi. PWN, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna i rozumie jedność i różnorodność organizmów w skali czasu geologicznego: KA7_WG1.

2. Student zna i rozumie wzajemne złożone powiązania organizmów żyjących w minionych epokach geologicznych ze środowiskiem: KA7_WG3.

3. Student zna i rozumie mechanizmy ewolucji organizmów żywych: KA7_WG5

Umiejętności:

4. Student potrafi wykorzystywać narzędzia terenowe, laboratoryjne (w tym pomiarowe) w celu rozwiazywania problemów badawczych z zakresu paleobiologii: KA7_UW2.

5. Student potrafi odnaleźć się w pracach zespołowych i podejmować obowiązki kierowania zespołem: KA7_UO7.

Kompetencje społeczne:

6. Student jest gotów do stosowania zasad etyki w życiu codziennym i pracy zawodowej: KA7_KR4.

Sposoby weryfikacji powyższych efektów:

- przygotowanie i wygłoszenie przez studentów referatów dotyczących tematyki zajęć (KA7_WG1, KA7_WG3, KA7_WG5, KA7_UO7, KA7_KR4))

- pisemne kolokwium w formie testu (KA7_WG1, KA7_WG3, KA7_WG5, KA7_UW2)

Metody i kryteria oceniania:

1. Przygotowanie i wygłoszenie przez studentów referatów dotyczących tematyki zajęć (na ocenę).

2. Ocena z pisemnego kolokwium w formie testu (na ocenę).

3. Zaliczenie na ocenę pozytywną laboratorium - na podstawie pozytywnych wyników aktywności wymienionych w pkt. 1-2. Ocena zaliczeniowa jest średnią arytm. z ocen cząstkowych.

4. Spełnienie ww. wymieniowych warunków kwalifikuje studenta do dopuszczenia do egzaminacyjnego testu końcowego.

Dopuszcza się jedną usprawiedliwioną nieobecność na zajęciach.

W razie konieczności (wynikającej z sytuacji epidemicznej) ocenianie odbywa się w formie zdalnej (w czasie rzeczywistym).

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami zawartymi w załączniku („Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku”) do Uchwały nr 2527 Senatu UwB z dnia 26.06.2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

Zakres tematów:

1. Rodzaje skamieniałości. Procesy fosylizacyjne.

2. Podstawowe metody pozyskiwania i analizy materiału kopalnego.

3. Trylobity. Widzenie trylobitów jako przykład analizy funkcjonalnej.

4. Pierwsze rośliny lądowe, era paleofityczna (ryniofity, trymerofity, zosterofilofity). Intensywna ewolucja roślin zarodnikowych związana z kolonizacją środowiska lądowego..

5. Drzewiaste paprotniki, era paleofitycznej: widłaki różnozarodnikowe (lepidofity, pleuromejowce, widłaki nasienne) i widłaki jednakozarodnikowe, skrzypowe (praskrzypowce, klinolisty, kalamity), staropaprocie i paprocie nasienne.

6. Ekspansja nagonasiennych, era mezofityczna: benetyty i kopalne sagowce, wymarłe miłorzębowe i kordaity, żywe skamieniałości wśród roślin nagonasiennych, wymarłe rośliny szpilkowe.

7. Kredowa eksplozja roślin okrytonasiennych, era kenofityczna. Koewolucja (?) roślin okrytozalążkowych i wybranych grup zwierząt.

Metody dydaktyczne:

Pokaz, dyskusja, obserwacja, metoda laboratoryjna, konsultacje.

W razie konieczności spowodowanej sytuacją epidemiczną - w formie nauczania zdalnego (w czasie rzeczywistym).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 10:00 - 11:30, sala zdalnie
Piotr Jadwiszczak, Magdalena Fiłoc 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.