Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania operacyjne 360-FS1-2BOP
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Badania operacyjne, red. E. Ignasiak, PWE, Warszawa 1996.

2. Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, red. K. Kukuła, PWN, Warszawa 2001.

3. Badania operacyjne, red. naukowa W. Sikora, PWN, Warszawa 2008.

4. B. Guzik Elementy ekonometrii i badań operacyjnych, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2006.

5. Ekonometria i badania operacyjne: zagadnienia podstawowe red. naukowa B. Guzik, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2000..

6. Ekonometria i badania operacyjne: uzupełnianie z badań operacyjnych red. naukowa B. Guzik, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1999.

7. G.H Mitchell Badania operacyjne. Metody i przykłady, WNT, Warszawa 1977.

8. T. Trzaskalik, Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem. PWE, Warszawa, 2003.

Efekty uczenia się:

Potrafi modelować matematycznie realne problemy decyzyjne - kolokwium; domowe prace rachunkowe/problemowe; rozwiązywanie zadań laboratoryjnych na zajęciach;

Potrafi rozpoznawać i scharakteryzować metody optymalizacji liniowej, nieliniowej, dyskretnej, wielokryterialnej, w warunkach ryzyka i w warunkach niepewności - kolokwium; prace domowe rachunkowe/problemowe; rozwiązywanie zadań laboratoryjnych na zajęciach;

Umie wykorzystywać twierdzenia i metody rachunku różniczkowego jednej i wielu zmiennych w zagadnieniach związanych z optymalizacją liniową i nieliniową - kolokwium; prace domowe rachunkowe/problemowe; rozwiązywanie zadań laboratoryjnych na zajęciach;

Umie modelować i rozwiązywać zadania programowania dyskretnego, w warunkach ryzyka i niepewności - kolokwium; prace domowe rachunkowe/problemowe; rozwiązywanie zadań laboratoryjnych na zajęciach;

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie ćwiczeń student ma następujące możliwości zdobywania punktów:

1. dwa kolokwia. Za każde kolokwium student może otrzymać maksymalnie 50 punktów. Dla każdego z obu kolokwiów przewidziane są dwa terminy. Student może przystąpić do kolokwium albo w jednym dowolnie wybranym przez siebie terminie albo w obu terminach. Student, który przystępuje do kolokwium po raz drugi może albo nie oddać pracy i wówczas liczy się wynik osiągnięty w pierwszym terminie albo oddać pracę i wówczas liczy się wynik osiągnięty w drugim terminie. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na kolokwium w obu terminach, student może przystąpić do kolokwium w dodatkowym terminie ustalonym przez prowadzącego.

2. aktywność w trakcie zajęć. Za każde zgłoszenie się do tablicy i prawidłowe rozwiązanie zadania student otrzymuje 1 punkt.

Podstawą uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest

1. obecność na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach. Każdą kolejną nieobecność należy usprawiedliwić stosownym zaświadczeniem i odrobić (według regulaminu UwB).

2. uzyskanie z każdego kolokwium co najmniej 15 punktów.

3. uzyskanie łącznie co najmniej 50 punktów.

Student, który nie spełnia w/w warunków może przystąpić na koniec semestru do kolokwium ratunkowego (obejmującego materiał z całego semestru) pod warunkiem, że

1. liczba nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach nie przekracza trzech. Ewentualne pozostałe nieobecności są usprawiedliwione i odrobione

2. student uzyskał przynajmniej z jednego kolokwium co najmniej 15 punktów.

Uzyskanie co najmniej 50% punktów z kolokwium ratunkowego zalicza ćwiczenia na ocenę dostateczną.

3. Opuszczenie przez studenta 6 godzin ćwiczeń przewidzianych planem może stanowić podstawę do ich niezaliczenia (§22 Regulaminu Studiów UwB). Student taki może uzyskać zaliczenie laboratorium, jeżeli wynika to z liczby punktów wyłącznie uzyskanych z kolokwiów.

Prowadzący wystawia ocenę końcową zgodnie z określoną na końcu skalą ocen, z zastrzeżeniem, że prowadzący może podnieść ocenę końcową o pół stopnia w przypadkach, gdy student

• zdobył z każdego kolokwium co najmniej 75% punktów,,

• wykazywał się aktywnością na zajęciach.

Łącznie końcowa ocena z ćwiczeń może być podwyższona o co najwyżej jeden stopień.

Skala ocen:

• niedostateczny – do 50,00 punktów,

• dostateczny – od 50,01 do 60, 00 punktów,

• dostateczny plus – od 60,01 do 70,00 punktów,

• dobry – od 70,01 do 80,00 punktów

• dobry plus – od 80,01 do 90,00 punktów,

• bardzo dobry – od 90,01

Zakres tematów:

Model procesu decyzyjnego; programowanie liniowe (optymalizacja liniowa); metody rozwiązywania zadań graficzna i simpleks; zagadnienie transportowe i jego uogólnienia; programowanie w przypadku wielorakości celów (optymalizacja wielokryterialna); programowanie nieliniowe; programowanie dynamiczne; programowanie całkowitoliczbowe; programowanie w warunkach ryzyka; programowanie w warunkach niepewności.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych;, dyskusje w grupach problemowych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:00 - 12:30, sala 1012
Agnieszka Stocka 12/ szczegóły
2 każdy czwartek, 12:45 - 14:30, sala 1014
Agnieszka Stocka 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.