Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunek prawdopodobieństwa I 360-FS1-2RP1
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Zna najważniejsze twierdzenia z zakresu probabilistyki dotyczące przestrzeni probabilistycznej, prawdopodobieństwa całkowitego i wzoru Bayesa, zdarzeń niezależnych, schematów prawdopodobieństwa, zmiennych losowych jedno i wielowymiarowych oraz ich parametrów liczbowych, zbieżności zmiennych losowych, praw wielkich liczb i centralnego twierdzenia granicznego - kolokwia, obserwacja ciągła aktywności studenta;

Posługuje się pojęciem przestrzeni probabilistycznej. Potrafi zbudować i przeanalizować model matematyczny eksperymentu losowego - kolokwia; prace domowe;

Potrafi podać różne przykłady dyskretnych i ciągłych rozkładów oraz omówić wybrane eksperymenty losowe oraz modele matematyczne, w których te rozkłady występują - kolokwia;

Umie stosować wzór na prawdopodobieństwo całkowite i wzór Bayesa - kolokwia; prace domowe, obserwacja ciągła aktywności studenta;

Potrafi wyznaczać parametry rozkładów zmiennych losowych. Potrafi wykorzystywać twierdzenia graniczne i prawa wielkich liczb do szacowania prawdopodobieństw - kolokwia, prace domowe, obserwacja ciągła aktywności studenta;

Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia - prace domowe, obserwacja ciągła aktywności studenta;

Potrafi współdziałać i pracować w grupie - prace domowe, obserwacja ciągła aktywności studenta;

Metody i kryteria oceniania:

1. Na zajęciach przewidziane są następujące prace pisemne:

• kolokwia, za które można otrzymać łącznie 80 punktów,

• prace domowe, za które można otrzymać łącznie 20 punktów.

a. Każda z prac domowych jest punktowana jednakowo. Prowadzący zajęcia może każdą z prac pisemnych oceniać we właściwej dla niej

skali punktowej z tym, że liczba uzyskanych punktów zostaje przeliczona na liczbę punktów wskazaną w sylabusie z dokładności do

dwóch miejsc po przecinku.

b. Każdą pracę domową należy oddać prowadzącemu w ciągu dwóch tygodni od jej zadania (w przypadku końca semestru termin ten

może ulec skróceniu do 1 tygodnia). W przypadku, gdy ostatni dzień terminu oddania pracy domowej przypada w dzień wolny od zajęć

dydaktycznych, pracę domową należy oddać w pierwszym dniu zajęć dydaktycznych bezpośrednio następującym po tym dniu. Prace

oddane po terminie nie są brane pod uwagę.

c. Prowadzący wyznacza jeden terminy każdego kolokwium.

2. Podstawą do zwolnienia studenta z uczestnictwa w części lub całości zajęć może być

• uzyskanie zgody dyrektora/dziekana na IOS, o ile przedmiot nie znalazł się w wykazie przedmiotów, na które student ma obowiązek uczestniczyć,

• realizacji przez studenta IPS,

• kolizji zajęć z powodu studiów na dwóch kierunkach,

• kolizji zajęć z powodu powtarzania przedmiotu.

Zgodę na zwolnienie z ćwiczeń udziela prowadzący te ćwiczenia w ciągu 30 dni od rozpoczęciu semestru w przypadku IOS oraz w ciągu Szczegóły przedmiotu: 7 dni od rozpoczęcia semestru w pozostałych przypadkach, informując o tym prowadzącego wykłady. Uzyskanie zgody na zwolnienie z zajęć nie jest możliwe po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim.

3. Opuszczenie przez studenta 6 godzin ćwiczeń przewidzianych planem może stanowić podstawę do ich niezaliczenia (§20 ust. 1 Regulaminu Studiów UwB). Student taki może uzyskać zaliczenie ćwiczeń, jeżeli wynika to z liczby punktów uzyskanych wyłącznie z kolokwiów.

1. Prowadzący wystawia ocenę końcową zgodnie z określoną na końcu skalą ocen, z zastrzeżeniem, że

a. zdobycie łącznie mniej niż 31 punktów z kolokwiów oznacza uzyskanie oceny niedostatecznej z ćwiczeń,

b. prowadzący może podnieść ocenę końcową o pół stopnia w przypadkach, gdy student

• zdobył z każdego kolokwium co najmniej 60% punktów,

• wykazywał się aktywnością na zajęciach.

Łącznie końcowa ocena z ćwiczeń może być podwyższona o co najwyżej jeden stopień.

Skala ocen:

• niedostateczny – do 44,99 punktów,

• dostateczny – od 45,00 do 60, 00 punktów,

• dostateczny plus – od 60,01 do 70,00 punktów,

• dobry – od 70,01 do 80,00 punktów

• dobry plus – od 80,01 do 90,00 punktów,

• bardzo dobry – od 90,01 punktów.

Zakres tematów:

przestrzeń probabilistyczna, prawdopodobieństwo i jego własności, zmienne losowe jedno i wielowymiarowe oraz ich parametry, przykładowe rozkłady ciągłe i dyskretne oraz ich parametry, dystrybuanta i jej własności, niezależność zmiennych losowych, zmienne losowe nieskorelowane, zbieżności ciągów zmiennych losowych, prawa wielkich liczb oraz centralne twierdzenie graniczne).

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 12:15 - 14:00, sala 3008
Krzysztof Zajkowski 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.