Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład monograficzny - Bioremediacja terenów skażonych 320-BS2-2WM44
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 23
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Błaszczyk M.K. 2007. Mikroorganizmy w ochronie środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Karczewska A. 2008. Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych. Wrocław;

2. Kołwzan B. i in. 2006. Podstawy mikrobiologii w ochronie środowiska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław;

3. Oleńska E., Małek W. 2013. Mechanizmy oporności bakterii na metale ciężkie. Postępy Mikrobiologii 4: 363-371. [http://pm.microbiology.pl/mechanizmy-opornosci-bakterii-na-metale-ciezkie]

4. Clemens S. 2006. Toxic metal accumulation, responses to exposure and mechanisms of tolerance in plants. Biochimie 88: 1717-1719. [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300908406001428?via%3Dihub];

5. Krämer U. 2005. Phytoremediation: novel approaches to cleaning up polluted soils. Current Opinion in Biotechnology 16: 133-141. [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0958166905000297?via%3Dihub].

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu podłoże biologicznej adaptacji mikroorganizmów i roślin do warunków ponadnormatywnego stężenia ksenobiotyków, w tym toksycznych jonów metali w glebie, zna rodzaje bioremediacji oraz jej zalety i ograniczenia, rozumie podstawy biochemiczne biogórnictwa, zna mikroorganizmy i rośliny wykorzystywane w celu redukcji toksyczności metali w glebie (KA7_WG1).

2. Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu główne tendencje rozwojowe nauk biologicznych związane z rozszerzeniem wiedzy na temat cech bakterii i roślin, determinant genetycznych metalofitów, co może być wykorzystane w przyjaznej środowisku bioremediacji (KA7_WG7).

3. Student potrafi krytycznie ocenić efektywność metod fizyko-chemicznych oraz biologicznych w remediacji terenów skażonych w oparciu o literaturę naukową polsko- i obcojęzyczną (KA7_UW5).

4. Student jest gotów do systematycznego zapoznawania się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w celu rozwiązywania problemów (KA7_KK1).

Sposoby weryfikacji:

Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się KA7_WG1, KA7_WG7, KA7_UW5, KA7_KK1 zostanie przeprowadzona na podstawie sprawdzianu pisemnego przy zastosowaniu pytań otwartych.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się KA7_WG1, KA7_WG7, KA7_UW5, KA7_KK1 zostanie przeprowadzona na podstawie sprawdzianu pisemnego przy zastosowaniu pytań otwartych.

Kryteria ocen są zgodne z kryteriami określonymi w par. 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zakres tematów:

1. Transport ksenobiotyków i jonów metali ciężkich w komórkach mikroorganizmów;

2. Znaczenie ksenobiotyków, w tym jonów metali ciężkich w dla metabolizmu mikroorganizmów;

3. Mechanizmy tolerancji mikroorganizmów na ksenobiotyki, w tym jony metali ciężkich;

4. Wykorzystanie mikroorganizmów w remediacji terenów skażonych;

5. Znaczenie mikroorganizmów w przywracaniu aktywności biologicznej gleb zdegradowanych przez człowieka;

6. Znaczenie mikroflory ryzosferowej dla flory zasiedlającej obszary przekształcone przez człowieka i bogate w zanieczyszczenia chemiczne;

7. Biogórnictwo.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:15 - 9:45, sala zdalnie
Ewa Oleńska 25/23 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)