Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 420-ES1-3ZWP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

iteratura podstawowa:

1. P. Szczepankowski, Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012 (2020)

2. J.K. Bielecki, L. Pawłowicz (red.) , Zarządzanie wartością spółki kapitałowej , CeDeWu., Warszawa 2012.

3. T. Dudycz, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca:

1. A. Paździor,Zarządzanie wartością współczesnego przedsiębiorstwa, Monografie, Politechnika Lubelska, Lublin 2015.

2. M. Jabłoński, Współczesne trendy i wyzwania w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2014.

3. D. Zarzecki, Współczesne wyzwania wyceny przedsiębiorstw, Wydawnictwo: Lasota i Wspólnicy, Szczecin 2013

4. W. Cwynar, A. Cwynar, Zarządzanie wartością spółki kapitałowej, Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe, Polska Akademia Rachunkowości ; Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2007

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Posiada wiedzę o podstawowych kategoriach i prawidłowościach związanych z zarządzaniem wartością przedsiębiorstwa. - zaliczenie pisemne;

Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metod i narzędzi wyceny wartości przedsiębiorstwa - zaliczenie pisemne

Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie czynników tworzących wartość przedsiębiorstwa. - zaliczenie pisemne

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia wykładu jest zrealizowanie założonych efektów kształcenia.

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Formy zaliczenia przedmiotu:

Wykład: zaliczenie pisemne weryfikujące zakładane efekty kształcenia - 55% punktów

Podstawa zaliczenia - realizacja zakładanych efektów kształcenia - uzyskanie 55% łącznej liczby punktów z przedstawionych form

Zakres tematów:

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje następujące treści programowe:

1. Istota i podejścia do rozumienia wartości przedsiębiorstwa. Ekonomiczne kategorie wartości. Koncepcje zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

2. Nośniki wartości przedsiębiorstwa

3. Cel, zadania i zasady wyceny wartości przedsiębiorstwa.

4. Wprowadzenie do metod wyceny wartości przedsiębiorstwa.

5. Metody majątkowe wyceny.

6. Metody dochodowe wyceny.

7. Koncepcja EVA, MVA

Metody dydaktyczne:

wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizujących studentów(np. dyskusja)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:45 - 14:30, sala 2008
Grażyna Michalczuk 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.