Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia fizyczna 310-JBS1-1CHF
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Atkins P.W. 1999. Podstawy chemii fizycznej, PWN, Warszawa.

2. Barrow G.N. 1978. Chemia fizyczna, PWN, Warszawa. Praca zbiorowa. 1980.

3. Pigoń K., Ruziewicz Z. 2005. Chemia fizyczna t. 1, PWN, Warszawa.

4. Sobczyk L., Kisza A. 1981. Chemia fizyczna dla przyrodników, PWN, Warszawa.

5. Sobczyk L., Kisza A. 1982. Eksperymentalna chemia fizyczna, PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

KP6_WG2 Zna i rozumie zagadnienia z chemii fizycznej pozwalającą na wyjaśnianie podstawowych pojęć, praw chemicznych oraz opisu zjawisk chemicznych

KP6_WG3 Zna zagadnienia z chemii fizycznej i elektrochemii pozwalające na posługiwanie się terminologią chemiczną

KP6_WG6 Zna narzędzia informatyczne służące do oceny statystycznej wyników eksperymentu

KP6_UW1 Potrafi interpretować zjawiska i procesy fizykochemiczne zachodzące w przyrodzie

KP6_UW2 Potrafi używać komputera w celu wyszukiwania informacji, komunikowania się, organizowania i wstępnej analizy danych, sporządzania raportów i prezentacji wyników

KP6_UW3 Potrafi stosować podstawowe techniki pomiarowe wykorzystywane w ochronie środowiska

KP6_UW5 Potrafi stosować podstawowe metody statystyczne i techniki informatyczne do interpretacji otrzymanych wyników

KP6_UO1 Zachowuje zasady BHP zalecane w laboratorium

KP6_UU1 Potrafi uczyć się samodzielnie wybranych zagadnień

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia laboratorium jest wykonanie części doświadczalnej, złożenie opisowego sprawozdania, zdanie kolokwium do każdego ćwiczenia z części teoretycznej.

Zakres tematów:

1. Kalorymetria.

2. Wyznaczanie gęstości cieczy metodą piknometryczną.

3. Wyznaczanie refrakcji molowej i badanie jej właściwości addytywnych.

4. Charakterystyka stanu ciekłego. Badanie lepkości.

5. Pomiar napięcia powierzchniowego wybranych cieczy metodą stalagmometryczną.

6. Polarymetria – identyfikacja i określenie stężenia związków optycznie czynnych.

7. Konduktometryczne wyznaczanie stałej dysocjacji słabego kwasu.

8. Wyznaczanie iloczynu rozpuszczalności chlorku srebrowego metodą pomiaru SEM ogniwa.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne, metoda problemowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 10:45 - 14:00, sala 3047
Izabela Dobrzyńska 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Chemii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)