Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hydrologia 310-JBS1-1HYD
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Jokiel, Paweł, Włodzimierz Marszelewski, Joanna Pociask-Karteczka, 2017. Hydrologia Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN

2. Bajkiewicz – Grabowska E., Mikulski Z., 1993, Hydrologia ogólna. Wyd. nauk. PWN. Warszawa

3. Bajkiewicz – Grabowska E., Magnuszewski A., Mikulski Z., 1993, Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii ogólnej, PWN, Warszawa

4. Pociask-Karteczka J., 2006, Zlewnia. Właściwości i procesy, Wyd. UJ, Kraków

5. Chełmicki W., 2002, Woda. Zasoby, degradacja, ochrona. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

6. Choiński A., 1995, Zarys limnologii fizycznej Polski, Wyd. Nauk. UAM, Poznań

Efekty uczenia się:

Student posługuje się terminologią fachową w celu opisu procesów fizyko-chemicznych, biologicznych i geologicznych zachodzących w przyrodzie.

Student interpretuje zjawiska, procesy fizyko-chemiczne i wyniki uzyskanych analiz środowiskowych.

Student dokonuje pomiaru podstawowych parametrów fizyczno-chemicznych w środowisku, przeprowadza waloryzację bioróżnorodności ekosystemów wodnych pod kierunkiem opiekuna.

Student współpracuje w zespołach kilkuosobowych, przyjmuje odpowiedzialność za powierzany sprzęt, pracę własną i innych. Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych.

Metody i kryteria oceniania:

- pozytywna ocena ze sprawozdań

- pozytywna ocena z kolokwium - kolokwium przeprowadzone w formie zdalnej na platformie blackboard

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do potamologii: rzeka główna i jej dopływy, numeryczna klasyfikacja cieków, miary gęstości sieci rzecznej, długość rzeki, jej rozwinięcie i krętość, profil podłużny rzeki

2. Parametry morfometryczne zlewni, wyznaczanie powierzchniowych działów wodnych na mapie topograficznej

3. Wprowadzenie do limnologii: geneza jezior, przepływowość i retencyjność jezior, cechy morfometryczne jezior: powierzchnia, głębokość, rozwinięcie linii brzegowej, pojemność jeziora, obliczanie parametrów morfometrycznych jezior na podstawie planu batymetrycznego, konstrukcja przekroju batymetrycznego

4. Analiza zlewni pojeziernych, działy wodne na obszarach pojeziernych, zlewnia bezpośrednia i pośrednia jeziora, hydrologiczne typy jezior, jeziorność wybranego obszaru, podatność jezior na degradację (wskaźnik Ohlego, wskaźnik Schindlera)

5. Charakterystyka wód podziemnych. Mapa hydroizohips i hydroizobat, pochodzenie i występowanie wód podziemnych, rodzaje wód podziemnych, naturalne wypływy wody podziemnej, konstrukcja i interpretacja mapy hydroizohips

6. Reżim rzek, charakterystyka stanów wody w rzece, wezbrania i niżówki, czynniki wpływające na stany wody w rzece, typy reżimów rzecznych świata, zróżnicowanie ustroju rzek Polski

7. Uproszczony i rozwinięty bilans wodny, składowe bilansu wodnego: opad, parowanie, odpływ powierzchniowy i podziemny, retencja, obliczanie bilansu wodnego zlewni na podstawie danych pomiarowych

Metody dydaktyczne:

Praca indywidualna z mapą, rozwiązywanie zadań

Prezentacja multimedialna treści, dyskusja, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:00 - 10:30, sala 1130
Katarzyna Puczko 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)