Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Materiały użytkowe 310-JBS1-1MAU
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Florjańczyk Z., Penczek S. (red.), Chemia polimerów tom I, II i III, Oficyna Wyd. PW, 2001 i 1997

Szlezyngier W., Tworzywa Sztuczne, tom I, II i III, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 1998

Stevens M. P., Wprowadzenie do chemii polimerów, PWN, Warszawa 1983

Nicholson J. W., Chemia polimerów, WNT, Warszawa 1996

Bala H., Wstęp do chemii materiałów, WNT, Warszawa 2003

Baszkiewicz J., Kamieński M., Korozja materiałów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006

Głowacka M. (red.), Metaloznawstwo, Wydawnictwo PG, Gdańsk 199

Literatura uzupełniająca:

Pielichowski J., Puszyński A., Technologia tworzyw sztucznych, WNT, Warszawa 2003

Pielichowski J., Puszyński A., Chemia polimerów, TEZA Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Kraków 2004

Gruin I., Materiały polimerowe, PWN, Warszawa 2003

Pielichowski J., Puszyński A., Preparatyka polimerów, TEZA Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Kraków 2005

Żuchowska D., Polimery konstrukcyjne, WNT, Warszawa 2000

Przybyłowicz K., Przybyłowicz K., Materiałoznawstwo w pytaniach i odpowiedziach, WNT, Warszawa 2004

Brzózka Z., Wróblewski W., Chemiczne Sensory, OWPW, 1999

Przygocki W., Włochowicz A., Uporządkowanie makrocząsteczek w polimerach i włóknach, WNT Warszawa 2006

Czaja K. Poliolefiny, WNT, Warszawa 2005

Czub P., Bończa-Tomaszewski Z., Penczek P., Pielichowski J., Chemia i technologia żywic epoksydowych, WNT, Warszawa 2002

Czerniawski B., Nassalski A., Folie opakowaniowe, WNT, Warszawa 1970

Mark H., Tobolsky A. V., Chemia fizyczna polimerów, PWN, Warszawa 1957

Efekty uczenia się:

Wyjaśnia podstawowe zasady i teorie w zakresie materiałów użytkowych. Posługuje się terminologią

i nomenklaturą związaną z materiałami takimi jak tworzywa polimerowe, ceramika, stopy metali oraz szkło. Objaśnia biodegradowalność tworzyw użytkowych. Dobiera odpowiedni rodzaj recyklingu do materiału użytkowego. Operuje podstawowymi metodami obliczeniowymi w rozwiązywaniu typowych problemów z zakresu fizykochemii materiałów użytkowych w trakcie wykonywania zajęć laboratoryjnych. Operuje podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metodami i technikami ergonomii potrzebnymi przy organizacji warsztatu pracy. Posługuje się aparaturą naukową

i sprzętem laboratoryjnym podczas wykonywania eksperymentów fizykochemicznych. Interpretuje wyniki z przeprowadzonych eksperymentów, sporządza sprawozdania.

Ocena przygotowania studenta do zajęć laboratoryjnych – odpowiedź ustna w trakcie ćwiczeń, zaliczenie praktyczne zadań podczas zajęć; ocena wiedzy i umiejętności związanych z realizacją zadania laboratoryjnego – dokumentowane w sprawozdaniu z zadania laboratoryjnego oraz sprawdzianem testowym po zaliczeniu sprawozdań. Egzamin pisemny i/lub ustny na ocenę.

KP6_WG1, KP6_WG2, KP6_WG7, KP6_WG9, KP6_WG10, KP6_UW1, KP6_UW3, KP6_UW4, KP6_UU1, KP6_KK1, KP6_KK2, KP6_KO1, KP6_KR2

Metody i kryteria oceniania:

Ocena postępów podczas zajęć, zaliczenie pisemne w postaci kolokwium na każdych zajęciach oraz pisemne w postaci sprawozdań. Student jest dopuszczony do egzaminu po zaliczeniu sprawozdań i kolokwiów z laboratorium na minimum 50% punktów

Zakres tematów:

Ćwiczenia:

Identyfikacja tworzyw sztucznych: spalanie, wyznaczanie gęstości, badanie rozpuszczalności.

Badanie właściwości i modyfikacja materiałów polimerowych: otrzymywanie folii i włókien z poli(alkoholu winylowego), sieciowanie i barwienie żywicy epoksydowej EPIDIAN 5, badanie właściwości kauczuku i różnych produktów z polistyrenu.

Porównanie właściwości tworzyw sztucznych z innymi materiałami takimi jak szkło, ceramika, metale, stopy oraz możliwości ich recyklingu.

Degradacja polimerów jako przykład recyklingu chemicznego: termiczna depolimeryzacja poli(metakrylanu metylu)

i polistyrenu, chemiczna degradacja PET. Omówienie innych metod recyklingu.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia laboratoryjne polegające na wykonaniu eksperymentów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:15 - 10:30, sala 1028
Izabela Kurowska 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Chemii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)