Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemiczny monitoring środowiska 310-OS1-3CMS
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Alloway B.J., Ayres D.C. 1999. Chemiczne podstawy zanieczyszczenia środowiska, PWN, Warszawa.

Rozporządzenia Ministra Środowiska dotyczące monitoringu powietrza, wód i gleby.

Raporty o stanie środowiska w Polsce i Europie.

Konieczka P., Namieśnik J., 2007. Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych, WNT, Warszawa.

Stepnowski P., Synak E., Szafranek B., Kaczyński Z. 2010. Monitoring i analityka zanieczyszczeń w środowisku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Hermanowicz W., Dojlido J. 1999. Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków, Arkady, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wymienia rodzaje i źródła zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego oraz sposoby oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko (K_W02, K_W11).

Dysponuje wiedzą i umiejętnościami z zakresu pobierania i przygotowania próbek środowiskowych oraz metod ich analizy stosowanych do oceny stanu środowiska naturalnego w ramach PMŚ (K_W10, K_U04, K_U12).

Dysponuje wiedzą i umiejętnościami dotyczącymi zasad opracowywania i gromadzenia danych z monitoringu. Na podstawie wyników analiz i norm potrafi dokonać klasyfikacji elementu środowiska. Przedstawia w formie pisemnej raporty z oznaczania wybranych zanieczyszczeń w próbkach środowiskowych (K_W10, K_W11, K_U03, K_U05).

Dyskutuje i pracuje w grupie nad postawionymi problemami (K_K04).

Postępuje zgodnie z zasadami BHP (K_K09).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę (wykonanie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, zaliczenie pisemnych sprawozdań z wykonanych ćwiczeń, uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego kolokwium)

Zakres tematów:

Pobieranie próbek powietrza. Oznaczanie ditlenku węgla w powietrzu atmosferycznym.

Pobieranie i przygotowanie próbek wód powierzchniowych do analizy.

Oznaczanie ChZT wody rzecznej metodą dichromianową.

Oznaczanie azotu amonowego w wodach metodą miareczkową ze wstępną destylacją.

Oznaczanie jonów chlorkowych w wodach metodą potencjometryczną.

Oznaczanie azotu azotanowego w wodach metodą spektrofotometryczną.

Pobieranie i przygotowanie próbek gleby do analizy.

Oznaczanie przyswajalnych form fosforu w glebie.

Badanie mobilności metali ciężkich w glebie.

Metody dydaktyczne:

Eksperyment chemiczny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:00 - 12:00, sala 2032
Julita Malejko 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Chemii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.