Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJF3 - umiejętności łączone 1 340-FP1-3UL1
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Alter Ego 4 +”, Marine Antier, Catherine Dollez, Hachette, 2011,

„Le vocabulaire français”, René Charles, Sylvie Steelandt, coll. Repères pratiques, Nathan, 2006 ;

„Les difficultés du français, dictionnaire”, Michel Braud, C&D, 1993 ;

„Le vocabulaire”, Sabrinelle Bédrane, coll. Profil pratique, Hatier, 1995 ;

„S’exprimer avec logique”, Anne-Simone Dufief, coll. Profil pratique, Hatier, 1995 ;

„Les méthodes du français”, D. Labouret, A. Meunier, Bordas, 1994 ;

„Le dico français/français”, Ph. Vandel, éd. J.-C. Lattès, 1993

« ORTHOGRAPHE, GRAMMAIRE, CONJUGAISON », F. Brunel et A. Valette, Armand Colin, 1993 ;

300 dictées progressives commentéesM. Grevisse, Duclot, 1982 ;Exercices de grammaire et de lexique à la base de 200 verbes français.

Cours de perfectionnement, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Kraków 1999..

Artykuły z prasy francuskiej, np. Le Point, Le Nouvel Observateur etc.

Efekty uczenia się:

1. Student zna zasady redagowania syntezy i dysertacji (tekstu argumentacyjnego). KA6_WG1

2.Student zna różnorodne style wypowiedzi i rejestry języka. KA6_UK5

3.Student potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi ustne i pisemne. KA6_UK5

USOSweb: Szczegóły przedmiotu: 0400-FP1-3UL1, w cyklu: 2019, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak>

Strona 2 z 4 25.09.2020 00:01

4.Student potrafi dobrać właściwy zestaw argumentów do danego tematu wypowiedzi. KA6_UK5

5.Student potrafi dokonać analizy dokumentu pisanego lub wypowiedzi ustnej, także obejmujących słownictwo specjalistyczne. KA6_UK5

6.Student potrafi zabrać głos w debacie na tematy z życia społecznego, politycznego, kulturalnego, popularnonaukowe… KA6_UK5

7.Student potrafi współpracować w grupie i kierować pracą zespołu KA6_UO1

8.Student rozumie wagę i wartość różnorodności kulturowej, światopoglądowej, ze względu na wiek, pochodzenie, orientację

psychoseksualną itd. oraz znaczenie dyskusji na tematy różnorodności KA6_KO4

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się zaliczeniem na ocenę. Student, który uzyskał ocenę pozytywną przystępuje do egzaminu z PNJF.

Obecność na zajęciach on-line z włączoną kamerą – dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze.

Zaliczone ćwiczenia: pozytywne zaliczenie testów cząstkowych z włączoną kamerą (dyktand oraz testów z rozumienia tekstu dźwiękowego) oraz debat

przeprowadzanych na zajęciach on-line.

Oceniana jest przede wszystkim poprawność językowa (w tym

stosowanie właściwego rejestru języka w danej sytuacji) oraz zgodność wypowiedzi z tematem, właściwy dobór argumentów oraz

właściwych środków językowych w celu wyrażenia swojej opinii na dany temat. Ocenianie podlega również stopień aktywności studenta

podczas ćwiczeń.

Do zaliczenia przedmiotu niezbędne jest uzyskanie łącznie 55% punktów ze wszystkich testów. Nie przewiduje się terminów poprawkowych. Student, który nie pisał testu/tów z powodu choroby, powinien dostarczyć zwolnienie lekarskie i napisać test na konsultacjach stacjonarnych w ciągu 2 tygodni od terminu testu na zajęciach.

Zakres tematów:

1. Tożsamość

2. Zdrowie

3. Migracja populacji

4. Życie miejskie

5. Praca

6. Zmysły i doznania

7. Francofonia

8. Perspektywy i zmiany

Metody dydaktyczne:

Dyktanda, tłumaczenia. Rozumienie tekstu słuchanego i pisanego,debata, praca w grupach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, (sala nieznana)
Magdalena Aleturowicz, Sara Moroz 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.