Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury rosyjskiej cz. 2 340-RK1-2HLR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Kanon lektur obowiązkowych:

А. Герцен – Былое и думы (1 часть)

Н. Чернышевский – Что делать?

И. Гончаров – Обломов

Ф. Тютчев – Стихотворения

И. Тургенев – Записки охотника, Дворянское гнездо, Отцы и дети, Ася, Месяц в деревне, Вешние воды;

А. Островский – Гроза, Снегурочка

Н. Некрасов – Мороз – Красный нос, cтихотворения

А. Фет – Стихотворения

М. Салтыков-Щедрин - Господа Головлевы, Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил; Медведь на воеводстве

Я. Полонский – Стихотворения (6 по выбору)

А. Майков – Стихотворения (6 по выбору)

А. Григорьев – Стихотворения (6 по выбору)

Г. Успенский – Нравы Растеряевой улицы

Н. Лесков – Леди Макбет Мценского уезда

А. Сухово-Кобылин – Смерть Тарелкина

Ф. Достоевский – Бедные люди, Двойник, Преступление и наказание, Идиот, Бесы, Братья Карамазовы, Записки из подполья,

Кроткая

Л. Толстой – Детство, Севастопольские рассказы, Война и мир, Анна Каренина, Воскресение, Смерть Ивана Ильича, Живой труп,

Крейцерова соната, Исповедь

А. Чехов – Степь, Палата нр 6, Смерть чиновника, Лошадиная фамилия, Попрыгунья, Человек в футляре, Мужики, Дом с

мезонином, Три сестры, Дядя Ваня

В. Гаршин – Красный цветок, Четыре дня

В. Короленко – Река играет

Literatura dodatkowa:

В. Белинский - Статьи о Пушкине, Статья первая - Обозрение русской литературы от Державина до Пушкина

Н. Чернышевский - Очерки гоголевского периода русской литературы

А. Дружинин – Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения

Н. Добролюбов – Что такое обломовщина? Луч света в темном царстве

Д. Писарев – Разрушение эстетики

Н. Михайловский – Жестокий талант

Podręczniki:

Dzieje literatur europejskich ,pod red. W. Floryana, T. 3 cz. 1, PWN 1989.

Historia literatury rosyjskiej. Zarys, B. Mucha, Wrocław 1989.

Historia literatury rosyjskiej, pod red. M. Jakóbca, Warszawa 1976.

Literatura rosyjska. Podręcznik, Z. Barański i in., Warszawa 1970-71.

Literatura rosyjska w zarysie, pod red. Z. Barańskiego i A. Semczuka, Warszawa 1975.

История русской литературы в 4-ех томах, Т. 3-4, Ленинград 1983.

История русской литературы XIX века, А. Н. Соколов, Москва 1970.

История русской литературы XIX века, под ред. С. М. Петрова, Москва 1970.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie: utwory, zjawiska i procesy literackie oraz teorie wyjaśniające ich kulturowe podłoże i zależności między nimi

(KA6_WG3); metody analizy i interpretacji tekstów w obrębie wybranych tradycji i teorii literaturoznawczych (KA6_WG8); podstawowy

aparat pojęciowy z zakresu filozofii (KA6_WG12).

Student potrafi: przeprowadzać krytyczna analizę i interpretację tekstów literackich z zastosowaniem metod filologicznych pozwalających

oceniać ich znaczenie w procesie historyczno-kulturowym (KA6_UW3); właściwie dobierać źródła oraz informacje z nich pochodzące w

obszarze literaturoznawstwa oraz dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji (KA6_UW8); komunikować się z użyciem

specjalistycznej terminologii z zakresu literaturoznawstwa z uwzględnieniem elementów społeczno-kulturowych (KA6_UK3); brać udział w

debacie w języku obcym, przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich (KA6_UK4); planować i organizować

pracę indywidualną i pracę w zespole (KA6_UO1).

Student gotów jest do: krytycznej oceny posiadanej wiedzy (KA6_KK1); świadomego pielęgnowania dziedzictwa kulturowego regionu,

kraju i Europy (KA6_KO3); uczestniczenia w życiu kulturalnym w jego różnorodnych formach (KA6_KO5).

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę po semestrze zimowym i letnim. Obecność na wykładach jest obowiązkowa. W przypadku

nieobecności spowodowanej chorobą student obowiązany jest niezwłocznie przedstawić zwolnienie lekarskie w terminie do 7 po

zakończeniu zwolnienia.

Uzyskanie pozytywnych ocen semestralnych z ćwiczeń jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu z tego przedmiotu.

Zakres tematów:

Treści merytoryczne (sem. I i II)

- Periodyzacja literatury rosyjskiej drugiej połowy XIX w. Ogólna charakterystyka lat 40. XIX w. Zmiana pokoleń a tak zwana "pauza

twórcza". Opozycja antyromantyczna. Słowianofile i okcydentaliści – istota sporu ideowego.

- Działalność W. Bielińskiego i jego koncepcja realizmu. "Naturalna szkoła" - jej granice chronologiczne, wątki tematyczne, poetyka.

- Aleksander Hercen - jego działalność polityczna i literacka. "Socjalizm rosyjski" pisarza.

- Biografia i twórczość Iwana Turgieniewa.

- Charakterystyka lat 60. XIX w. Spór liberałów i demokratów. Narodziny inteligencji raznoczyńskiej. Spory ideowe wokół

"Sowriemiennika" i "Otieczestwiennych zapisków". Rozwój czasopiśmiennictwa rosyjskiego w drugiej połowie XIX wieku.

- Biografia i działalność literacka F. Tiutczewa. "Szkoła tiutczewowska" w poezji.

- Rozwój głównych nurtów poezji rosyjskiej lat 40. i 60. XIX wieku (poezja antologiczna i słowianofilska, "szkoła lermontowska", nurt

"poezji czystej" i poezji "demokratycznej").

- Biografia i działalność literacka A. Feta i M. Niekrasowa.

- Działalność i poglądy filozoficzno-estetyczne krytyków nurtu demokratycznego N. Czernyszewskiego, N. Dobrolubowa i D. Pisariewa.

- Działalność i poglądy filozoficzno-estetyczne liberalnej krytyki rosyjskiej: W. Botkin, A. Drużynin i P. Annienkow.

- Beletryści lat 60. i 70.

- Ruch narodnicki - ideologia i spojrzenie na sztukę. P. Ławrow i M. Michajłowski. Proza Gleba Uspienskiego.

- A. Ostrowski i rozwój dramaturgii rosyjskiej.

- Twórczość M. Sałtykowa-Szczedrina.

- Wczesna twórczość F. Dostojewskiego

- F. Dostojewski - poszukiwanie ideału etycznego

- F. Dostojewski i problemy filozoficzno-religijne.

- Wczesne utwory L. Tołstoja.

- "Szczęśliwe 15-lecie" L. Tołstoja. Tołstoizm.

- Twórczość M. Leskowa.

- Charakterystyka lat 1881-1895. Zmierzch rewolucyjnego narodnictwa i ofensywa reakcji. Inteligencja rosyjska i jej rola w

społeczeństwie. „Teoria małych czynów”.

- Nowelistyka W. Garszyna.

- Życie i twórczość W. Korolenki.

- Poezja lat 80. S. Nadson, K. Fofanow

- A. Czechow - nowelista.

- Dramaturgia A. Czechowa, jej nowatorstwo i znaczenie dla rozwoju teatru rosyjskiego.

Metody dydaktyczne:

Wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 15:00 - 16:30, (sala nieznana)
wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 13:00, (sala nieznana)
Andrey Baranov 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)