Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia języka rosyjskiego z elementami gramatyki historycznej 340-RP1-2HJR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Букатевич Н. А., Савицкая С. А., Усачева Л. А., Историческая грамматика русского языка, Киев 1974.

2. Иванов В. В., Историческая грамматика русского языка, Москва 1964,

3. Ławrinienko A., Historia języka rosyjskiego, cz. 1-2, Rzeszów 1991-1992.

4. Rott-Żebrowski T., Gramatyka historyczna języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Lublin 1991.

Zbiory ćwiczeń:

1. Василенко И.А., Историческая грамматика русского языка. Сборник упражнений, Москва 1984.

2. Дементьев А.А., Сборник задач и упражнений по исторической грамматике русского языка, Москва 1964.

3. Иваницкая Е.Н., Сборник задач и упражнений по исторической грамматике русского языка, Москва 1986

4. Содоль Г.В., Историческая грамматика русского языка. Сборник упражнений, Киев 1978.

5. Черепанова О.А., Колесов В.В., Капорулина Л.В., Калиновская В.Н., История русского языка: Ученое пособие для практических занятий, Санкт-Петербург 2003.

Literatura uzupełniająca:

1. Арват Н. Н., Скиба Ю. Г., Древнерусский язык, Киев 1977.

2. Galster I., Zarys gramatyki historycznej języka rosyjskiego, Warszawa 1982.

3. Горшкова К. В., Хабургаев Г. А., Историческая грамматика русского языка, Москва 1981.

4. Киржаева В. П., Историческая грамматика русского языка, Саранск 2010.

5. Klemensiewicz Z., Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa 1981.

6. Ковалевская Е. Г., История русского литературного языка, Москва 1978.

7. Rieger J., Z dziejów języka rosyjskiego, Warszawa 1998.

8. Rott-Żebrowski T., Historia rosyjskiego języka literackiego, Lublin 1984.

9. Сабитова З. К., Историческая грамматика русского языка, Москва 2014.

Metody i kryteria oceniania:

Student uzyskuje zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności na zajęciach, ocen z prac kontrolnych, prac domowych, aktywności na zajęciach, oceny z kompleksowej analizy jednego ze wskazanych wcześniej przez prowadzącego tekstów staroruskich (w formie pisemnej). Dopuszcza się jedną nieobecność w semestrze bez obowiązku zaliczania; 10 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach obowiązkowych kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

Wstęp

1. Język rosyjski w indoeuropejskiej rodzinie języków

2. Stosunek języka staroruskiego do języka cerkiewnosłowiańskiego.

3. Periodyzacja języka rosyjskiego oraz jego miejsce indoeuropejskiej rodzinie języków.

4. Pojawienie się piśmiennictwa na Rusi Kijowskiej.

5. Poglądy językoznawców na temat powstania rosyjskiego języka literackiego.

I. Okres przedhistoryczny

Wczesny okres prasłowiański

1. System samogłoskowy:

2. Apofonia.

3. Prawo korelacji miękkości.

4. System spółgłoskowy.

5. Pierwsza palatalizacja *k, *g, *x.

Późny okres prasłowiański i początki kształtowania się języka staroruskiego

1. Prawo sylab otwartych i tendencja do korelacji dźwięczności.

2. Monoftongizacja dyftongów i połączeń dyftongicznych

3. Druga i trzecia palatalizacja *k, *g, *x.

4. Jotacyzacje spółgłosek

5. Uproszczenia i dysymilacje grup spółgłoskowych.

II. Okres historyczny

Okres staroruski (древнерусский) – X–XIV w.

1. Piśmiennictwo i kultura Rusi Kijowskiej

2. Sytuacja językowa w Rusi Kijowskiej

3. System fonetyczny

- historia jerów

- zmiany fonetyczne wywołane zanikiem i wokalizacją jerów

4. System morfologiczny

- rekompozycja paradygmatów rzeczownika i kategorii gramatycznych

- zmiany historyczne w odmianie zaimków

- przekształcenia w odmianie staroruskiego przymiotnika

- liczebnik

- ewolucja form czasownikowych i odczasownikowych (imiesłowów przymiotnikowych, powstanie imiesłowów przysłówkowych) oraz kategorii gramatycznych

Okres wielkoruski (великорусский) – ХV–XVI w.

1. Sytuacja językowa Rusi Moskiewskiej

2. Zmiany w systemie fonetycznym

3. Zmiany w systemie morfologicznym

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, (sala nieznana)
Anna Rygorowicz-Kuźma 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)