Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia wczesnonowożytna (XVI-XVIII wiek) 350-HS1-2HWN
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1 Markiewicz M., Historia Polski 1492 – 1795, Kraków 2004.

2. Gierowski J., Historia Polski 1492 – 1864, Warszawa 1972.

3. Wielka historia Polski, t. 4 –S. GRZYBOWSKI, Dzieje Polski i Litwy(1506-1648), Kraków 2000.

4. Wielka historia Polski, t. 5 –J.A.GIEROWSKI, Rzeczpospolita w dobie złotej wolności (1648- 1763), Kraków 2001.

5. Augustyniak U., Historia Polski 1572 – 1795, Warszawa 2008.

6. Z. Wójcik, Historia powszechna XVI-XVII wieku, Warszawa 1991.

7. Rostworowski E. Historia powszechna wiek XVIII,

Warszawa 2002.

8. K. Mikulski, J. Wijaczka, Historia powszechna XVI – XVIII, Warszawa 2011.

9. Cegielski T. Kądziela Ł., Rozbiory Polski, Warszawa 1990

10. Czapliński W., O Polsce siedemnastowiecznej, Warszawa 1966;

11 Chynczewska – Hennel T, Świadomość narodowa szlachty ukraińskiej i kozaczyzny od schyłku XVI do połowy XVII w., Warszawa 1985.

12 Rutkowski J., Historia gospodarcza Polski, t. 1 Czasy przedrozbiorowe, Poznań 1947.

13. Gierowski J.A., W cieniu Ligi Północnej, Wrocław 1972.

14. Bardach J, Leśnodorski B., Pietrzyk M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1994.

15. Olszewski H ., Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii, Poznań 1966.

16. Tazbir J., Dzieje polskiej tolerancji, Warszawa 1973.

17. Wójcik Z., Wojny kozackie w dawnej Polsce, Kraków 1989.

18. Wyczański A., Polska w Europie XVI w., Warszawa 1973.

19. Zielińska Z., Walka familii o reformę Rzeczypospolitej, Warszawa 1983.

20 DROZDOWSKI M, MY O NAS I O INNYCH. SZLACHTA RZECZYPOSPOLITEJ WOBEC KOZACZYZNY ZAPOROSKIEJ W LATACH 1648-1659, BIAŁYSTOK 2015

21 ROYLE T. Wojna domowa. Wojny trzech królestw 1638-1660, Oświęcim 2018.

22 Ferling J. Cud nad Potomakiem. Amerykańskie zwycięstwo w wojnie o niepodległość, Oświęcim 2019.

23 Geoffrey P., Globalny kryzys. Wojna, zmiany klimatyczne i katastrofa w XVII wieku, Oświęcim 2019

24 Mahan A. T., Wpływ potęgi morskiej na historię 1660-1783, Oświęcim 2020

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się (w zakresie wiedzy studenta):

KP6_WG1: zna i rozumie wybrane zagadnienia historii Polski i powszechnej XIX w. w ujęciu chronologicznym i tematycznym

KP6_WG6: zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji; rozumie ich przydatność w badaniach historycznych z zakresu historii Polski i powszechnej XIX w.

KP6_WK2: wie o istnieniu w naukach historycznych i pokrewnych różnych punktów widzenia nt. historii Polski i powszechnej XIX w., determinowanych różnym podłożem narodowym i kulturowym

KP6_WK5: rozumie podstawowe mechanizmy kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne z zakresu historii Polski i powszechnej XIX w.

Efekty uczenia się (w zakresie umiejętności studenta):

KP6_UW1: samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny nt. historii Polski i powszechnej XIX w., przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

KP6_UW5: potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i podstawowe umiejętności zbierania i analizy źródeł w badaniu historii Polski i powszechnej XIX w.

KP6_UK5: potrafi kompetentnie wypowiadać się publicznie na tematy z zakresu historii Polski i powszechnej XIX w.

KP6_UK6: potrafi sporządzić wypowiedź na piśmie dotyczącą wskazanej problematyki z zakresu historii Polski i powszechnej XIX w.

Efekty uczenia się (w zakresie kompetencji studenta):

KP6_KK1: ma krytyczną świadomość zakresu swojej wiedzy w odniesieniu do historii Polski i powszechnej XIX w., jak też własnych umiejętności warsztatowych, a przy tym rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych.

KP6_KO2: docenia i szanuje, jak też jest gotów promować dziewiętnastowieczne tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe Europy, Polski i swojego regionu.

Metody i kryteria oceniania:

Każdy ze studentów jest zobowiązany do samodzielnego opracowania i prezentacji jednego z wybranych przez siebie zagadnień z historii polski i powszechnej XVI –XVIII w., obecność, ocena aktywności w trakcie zajęć.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do historii nowożytnej. Najważniejsze problemy epoki

2. Kultura i obyczaje: renesans, barok (sarmatyzm), oświecenie.

3. Problemy wyznaniowe XVI- XVII.

( reformacja, kontrreformacja, unia brzeka).

4. Wielkie odkrycia geograficzne i ich skutki.

5. Ustrój i myśl polityczna Rzeczypospolitej XVI –XVIII w.

6. Społeczeństwo I Rzeczypospolitej- cechy charakterystyczne.

7. Wokół głównych problemów politycznych Rzeczypospolitej XVI –XVIII w

8. Gospodarka w nowożytnej Europie

9. Monarchie absolutnej w dobie wczesno nowożytnej

10. Rewolucja angielska w XVII wieku-droga ku monarchii parlamentarnej

11. Rewolucja amerykańska-droga ku państwu republikańskiemu.

12. Problem Ukrainy w XVI – XVIII w.

13. Dyplomacja I Rzeczypospolitej

14. Czasy Stanisławowskie

15. Europa wobec rozbiorów

Metody dydaktyczne:

prelekcja, dyskusja, praca indywidualna, referat, prezentacja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Teresa Chynczewska-Hennel, Mariusz Drozdowski 32/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.