Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca roczna z Historii wczesnonowożytnej 350-HS1-2PRN
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Markiewicz M. Historia polski 1495 -1795, Kraków 2004.

Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Kolonia Wrocław 1998

- Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków 1996

- Gierz W., Jak pisać pracę licencjacką? Poradnik metodyczny, Gdańsk 1998.

- Lindsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995.

Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1996.

- Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1995

- Woźniak K., O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych. Przewodnik

Praktyczny, Warszawa, Łódź 1998.

- Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.

- Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005

- Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.

- Drozdowski M., My o nas i o innych. Szlachta Rzeczypospolitej wobec Kozaczyzny Zaporoskiej w latach 1648 -1659, Białystok 2015.

- Geoffrey P., Globalny kryzys. Wojna, zmiany klimatyczne i katastrofa w XVII wieku, Oświęcim 2019

- Mahan A. T., Wpływ potęgi morskiej na historię 1660-1783, Oświęcim 2020

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Opanował fachową terminologię z zakresu historii wczesno nowożytnej XVI- XVIII w., jak też podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych.

2. Posiada wiedzę kierunkową z wybranej sfery działalności kulturalnej i/lub edukacyjnej, i/lub administracyjnej, i/lub gospodarczej.

3. Zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji rozumiejąc ich przydatność w zastosowaniu w wybranych sferach działalności kulturalnej i/lub edukacyjnej, i/lub administracyjnej, i/lub gospodarczej

KP6_WG1, KP6_WG2, KP6_WG3, KP6_WG4, KP6_WG5, KP6_WG6, KP6_WG7, KP6_WG9, KP6_WG10, KP6_WK2, KP6_WK3, KP6_WK4, KP6_WK5, KP6_WK6

Umiejętności:

1. Samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego.

2. Wyszukuje i systematyzuje informacje dotyczące nauk historycznych i pokrewnych, korzystając z bibliografii, pomocy archiwalnych, baz danych itp.

3. Prezentuje efekty swojej pracy w przejrzystej, usystematyzowanej i przemyślanej formie z zastosowaniem różnorodnych, nowoczesnych metod i technik, dostosowanych do odpowiedniej dziedziny nauk historycznych oraz potrzeb wybranej sfery działalności kulturalnej lub/i edukacyjnej, lub/i administracyjnej, lub/i gospodarczej.

KP6_UW1, KP6_UW3, KP6_UW4, KP6_UW7, KP6_UW8, KP6_UK3, KP6_UK5, KP6_UK6, KP6_UO1, KP6_UU1

Kompetencje społeczne:

1. Docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski, swojego regionu i Europy.

2. Jest gotów do umiejętnego i aktywnego propagowania wiedzy. historycznej i kultury pamięci w środowisku lokalnym.

3. Wykazuje niezależność i samodzielność myśli, szanując jednocześnie prawo innych osób do wykazywania tych samych cech.

KP6_KK1, KP6_KK2, KP6_KK3, KP6_KK4, KP6_KO3, KP6_KR1, KP6_KR2, KP6_KR3

Metody i kryteria oceniania:

ocena aktywności w trakcie zajęć- oddanie w terminie pracy na temat wybranego zagadnienia historii polski i powszechnej XVI –XVIII w.

Zakres tematów:

1. Prezentacja studentom 3 obszarów badawczych

-Kwestie wyznaniowe i ustrojowe w Rzeczypospolitej XVI –XVIII w

-Kozaczyzna zaporoska w XVI –XVIII w.

- Konflikty militarne w nowożytnej Europie

2. Technika pisania prac naukowych

- fiszki

- bibliografia do tematu

- aparat przypisów i jego zastosowanie

- plan i konspekt pracy

3. Wojskowość Kozaczyzny zaporoskie XVI –XVIII w.

4. Publiczna prezentacja poszczególnych fragmentów pracy przez studentów

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy, dyskusja, praca indywidualna, ocena aktywności w trakcie zajęć- oddanie w terminie pracy na temat wybranego zagadnienia

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Mariusz Drozdowski 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.