Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie cz.4 350-HS2-2MGR4
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

J. Topolski, Wprowadzenie do historii, Poznań 2001

B. Miśkiewicz, Wstęp do badań historycznych, wiele wydań.

W. Moszczeńska, Metodologii historii zarys krytyczny, Warszawa 1977

Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, red. E. Domańska, Poznań 2010

Opracowania związane z tematem prac magisterskich

Efekty uczenia się:

KP7_WG1 - absolwent w pogłębionym stopniu uporządkowane fakty i zjawiska z zakresu historii, prowadzące do specjalizacji w wybranych obszarach badań historycznych

KP7_WG4 - absolwent zna w pogłębionym stopniu zagadnienia historii powszechnej na poziomie zaawansowanym w zakresie przynajmniej jednej epoki historycznej związanej ze specjalizacją badawczą oraz dorobek historiografii w tym zakresie

KP7_WG6 - absolwent zna w pogłębionym stopniu metody krytyki, analizy i interpretacji różnorodnych źródeł, rozumiejąc ich przydatność w badaniach historycznych

KP7_WG7 - absolwent zna w pogłębionym stopniu metody i sposoby tłumaczenia tekstów dotyczących zagadnień historycznych przynajmniej z jednego języka obcego nowożytnego i tekstów źródłowych w języku właściwym dla badanej dziedziny

KP7_WG10 - absolwent zna w pogłębionym stopniu wiedzę z zakresu metodologii historii

KP7_WK4 - absolwent zna dogłębnie zasady ochrony praw własności intelektualnej na potrzeby przygotowywanej pracy magisterskiej i innych projektów

KP7_UW1 - absolwent potrafi samodzielnie zdobywać i pogłębiać wiedzę oraz doskonalić umiejętności badawcze w sposób uporządkowany i systematyczny, wykorzystując nowoczesne techniki pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji

KP7_UW2 - absolwent potrafi formułować tematy badawcze; stosując metody i techniki badań w zakresie wybranej dziedziny historii oraz posługując się teoriami i paradygmatami badawczymi

KP7_UW3 - absolwent potrafi analizować, interpretować i wykorzystywać dla potrzeb własnych badań teksty historiograficzne, teksty źródłowe oraz inne nośniki pamięci, przeprowadzając ich pogłębioną krytykę

KP7_UW6 - absolwent potrafi przygotować w języku ojczystym tekst naukowy (w tym pracę dyplomową) z aparatem krytycznym, poprawnie stosując różnorodne formy pisarstwa historycznego

KP7_UK3 - absolwent potrafi zaprezentować swój dorobek naukowy (m.in. na egzaminie magisterskim)

KP7_KK2 - absolwent jest zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych

KP7_KR2 - absolwent jest zdolny do ciągłego rozwoju swoich zainteresowań i kompetencji fachowych, społecznych i kulturalnych

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności w trakcie zajęć; ocena postępów przygotowania pracy; ocena kolejnych części przygotowanej pracy; dopuszczalne trzy nieobecności na zajęciach; zaliczenie nieobecności w formie ustnej lub pisemnej

Zakres tematów:

1.Zajęcia organizacyjne, charakterystyka problemów, omówienie harmonogramu zajęć

2. Ustalenie tematu pracy

3. Omówienie konspektu

4. Omawianie kolejnych części przygotowanej pracy

5. Dyskusja nad wybranymi lekturami, związanymi z tematyką pracy, przedstawienie najnowszych osiągnięć w historiografii, związanych z tematem prac magisterskich

6. Konsultacje dotyczące analizy źródeł i wykorzystania literatury przedmiotu

Metody dydaktyczne:

Indywidualne konsultacje, warsztaty grupowe, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Rafał Kosiński 6/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Adam Miodowski 4/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Cezary Kuklo 5/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Sadowska 3/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Wojciech Śleszyński 1/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Teresa Chynczewska-Hennel 3/ szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Artur Pasko 2/ szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Marzena Liedke 2/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.