Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie 430-KS1-3SEML6
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 8
Literatura:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.

Barański J., 2007, Świat rzeczy. Zarys antropologiczny, Kraków.

Benedek M., Bruckdorfer R., Jauk E., 2019, Motives for Creativity: Exploring the What and Why of Everyday Creativity, "The Journal of Creative Behavior", Vol. 54, Iss. 3, s. 610–625.

Bogunia-Borowska M. (red.), Barwy codzienności. Analiza socjologiczna, Kraków 2009.

Brach-Czaina J., Szczeliny istnienia, Warszawa 1992.

Castells M., Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Poznań 2003.

Celiński P. (red.) Kulturowe kody technologii cyfrowych, Lublin 2011.

de Certeau M., Giard L., Mayol P., Wynaleźć codzienność. Tom 2. Mieszkać, gotować, tłum. Katarzyna Thiel-Jańczuk, Kraków 2011.

de Certeau M., Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, tłum. Katarzyna Thiel-Jańczuk, Kraków 2008.

Denzin Norman K., Lincoln Yvonna S., Metody badań jakościowych, Tom I i II, Warszawa 2010.

Domańska E., Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach. Poznań 1999.

Flick U., Projektowanie badania jakościowego, Warszawa 2012.

Frąckowiak M., Olechnicki K. (red.), Badania wizualne w działaniu. Antologia tekstów, Warszawa: 2011.

Goffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 1977.

Halawa M., Życie codzienne z telewizorem, Warszawa 2006.

Herzfeld M., Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, Kraków 2004.

Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2006.

Jurek K., Badania społeczne w internecie. Wirtualna etnografia w teorii i praktyce, „Półrocznik Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2013, nr 1.

Kaufman J. C., Kreatywność, tłum. M. Godyń, Warszawa 2011.

Kaufman J. C., Beghetto Ronald A., 2009, Beyond Big and Little: The Four C Model of Creativity, "Review of General Psychology", Vol. 13, No. 1, s. 1–12.

Konecki K., Ludzie i ich zwierzęta. Interakcjonistyczno-symboliczna analiza świata właścicieli zwierząt domowych. Warszawa 2005.

Konecki K., Pawłowska B. (red.), Emocje w życiu codziennym. Analiza kulturowych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowań ujawniania i kierowania emocjami. Łódź 2014.

Krajewski M., Brzozowska M. (red.), W stronę socjologii przedmiotów. Poznań 2005.

Kuligowski W., Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce, Kraków 2007.

Lisowska-Magdziarz M., Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Kraków 2006.

Manovich L., Język nowych mediów, Warszawa 2006.

Mateja-Jaworska B., Zawodna-Stephan M., Badania życia codziennego w Polsce. Rozmowy (nie)codzienne, Poznań 2019.

Morley D., Przestrzenie domu. Media, mobilność i tożsamość, przeł. J. Mach, Warszawa 2011.

Renzetti C. M., Curran D. J., 2005, Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Warszawa.

Richards, R. (2007). Everyday creativity: Our hidden potential. (w:) R. Richards (red.), Everyday creativity and new views of human nature: Psychological, Social, and Spiritual Perspectives, Washington, DC: American Psychological Association, s. 25–54).

Rose G., Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, tłum. Ewa Klekot, Warszawa 2010.

Sulima R, Antropologia codzienności, Kraków 2000.

Szpakowska M., Chcieć i mieć. Samowiedza obyczajowa w Polsce czasu przemian, Warszawa 2003.

Szpunar M., Kultura algorytmów, Kraków 2019.

Sztompka P., Bogunia-Borowska M. (red.), Socjologia codzienności, Kraków 2008.

van Dijk J., Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci, tłum. J. Konieczny, Warszawa 2010.

Willis P., Wyobraźnia etnograficzna, tłum. E. Klekot, Kraków 2005.

Zakres literatury będzie rozbudowywany w zależności od tematyki wybranej przez poszczególnych studentów.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student:

1. ma podstawową wiedzę o powiązaniach kulturoznawstwa jako nauki z innymi dyscyplinami nauk z obszaru nauk humanistycznych i społecznych

2. ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauki o kulturze w relacji do nauk humanistycznych oraz społecznych, o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej

3. zna zależności między głównymi subdyscyplinami nauk o kulturze

4. zna zasady napisania i zredagowania tekstu kulturoznawczego i umie go wytworzyć pod kierunkiem opiekuna naukowego

K_W03, K_W04, K_W08, K_W16

Umiejętności

Student:

1. potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych sposobów i źródeł (pisanych, ikonicznych, elektronicznych etc.)

2. samodzielnie zdobywa wiedzę i umiejętności badawcze na poziomie podstawowym

3. poprawnie stosuje poznaną terminologię kulturoznawczą

4. posiada podstawowe umiejętności związane z formułowaniem i analizą problemów badawczych, doborem metod i narzędzi, opracowaniem i prezentacją wyników pracy

5. potrafi rozpoznać różne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem wybranych metod w celu określenia ich znaczeń

6. potrafi rozpoznać różne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem wybranych metod w celu określenia ich oddziaływania społecznego i miejsca w procesach kulturowych

7. posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i własnego doświadczenia

8. posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, pisemnych i prezentacji multimedialnych, w języku polskim i języku obcym, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł

9. posiada umiejętność utworzenia prostej diagnozy zjawisk kulturowych

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U11, K_U15, K_U17

Kompetencje społeczne

Student:

1. zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania się i rozwoju zawodowego

2. na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania

3. jest otwarty na nowe idee i poglądy

4. rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za przekazywaną różnymi kanałami i w różnych formach wiedzę

K_K01, K_K02, K_K03, K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Oceniana jest:

- aktywność na seminarium,

- systematyczna praca nad przygotowywaną rozprawą,

- znajomość literatury przedmiotowej.

Zaakceptowanie przez promotora pracy licencjackiej i dopuszczenie jej do obrony stanowi podstawę zaliczenia seminarium.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do tematyki seminarium.

2. Uściślenie zainteresowań naukowych studentów w celu nakreślenia granic obszaru badawczego ich przyszłej pracy licencjackiej.

3. Poznanie zasad merytorycznych dotyczących pisania pracy licencjackiej.

4. Omówienie wymogów redakcyjnych.

5. Bibliografia - umiejętne poszukiwanie literatury i poprawne sporządzanie jej spisu.

6. Formułowanie problemu badawczego.

7. Wypracowanie koncepcji pracy licencjackiej.

8. Pisanie pracy i publiczna prezentacja jej fragmentów.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja z wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy (teksty źródłowe, materiały etnograficzne), warsztaty interpretacyjne (analiza wybranych fragmentów rzeczywistości społeczno-kulturowej), prezentacje, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 12:00 - 13:30, sala e-learning
Ewa Kępa 8/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Studiów Kuturowych
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.