Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biotechnologia w ochronie środowiska 320-BS1-3BOS
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

• Miksch K. (red.) Biotechnologia ścieków. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

• Klimiuk E. , Łebkowska M. Biotechnologia w ochronie środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

• Biotechnologia drobnoustrojów w laboratorium i w praktyce : teoria, ćwiczenia i pracownie specjalistyczne / pod redakcją Jerzego Długońskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020.

Literatura uzupełniająca:

• Błaszczyk M. K. Mikroorganizmy w ochronie środowiska. PWN, Warszawa 2009

• Błaszczyk M. K. Mikrobiologia środowisk. PWN, Warszawa 2014

• Bobrowski M. M. Podstawy biologii sanitarnej. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2002

• Singleton P. Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. PWN, Warszawa 2000

• Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. Mikrobiologia T.2 – Mikroorganizmy w biotechnologii, ochronie środowiska i produkcji żywności. PWN, Warszawa 2013

• Namieśnik J. (red.) Łukasiak J., Jamrógiewicz Z. Pobieranie próbek środowiskowych do analizy Naukowe PWN, 1995.

Efekty uczenia się:

• Absolwent wymienia i opisuje procesy biotechnologiczne oraz charakteryzuje drobnoustroje wykorzystywane w ochronie środowiska (K_W01, K_W06, K_U04).

• Absolwent potrafi zaplanować, przeprowadzić i udokumentować eksperyment laboratoryjny, wykorzystujący mikroorganizmy w szeroko pojętym aspekcie ochrony środowiska (K_U12, K_K05).

• Absolwent jest gotów do potrzeby aktualizowania swojej wiedzy i jest świadomy perspektyw rozwoju biotechnologii oraz możliwości zastosowań zdobyczy naukowych i aplikacyjnych tej dziedziny (K_K08).

Metody i kryteria oceniania:

• Obecność na zajęciach – każda nieobecność wymaga odpracowania, w formie wykonania samodzielnego zadania zleconego przez prowadzącego.

• Pozytywna ocena wygłoszonego referatu/prezentacji.

• Sprawozdania z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych.

• Przekrojowy sprawdzian w formie kolokwium.

Zakres tematów:

• Metody analityczne wykorzystywane w biotechnologii i ochronie środowiska. Pobór, transport i przechowywanie próbek ciekłych, stałych i gazowych do badań laboratoryjnych, w tym mikrobiologicznych.

• Czynniki wpływające rozwój i funkcjonowanie mikroorganizmów. Kontrola warunków przebiegu procesów biotechnologicznych.

• Biotechnologia w gospodarce wodno-ściekowej. Degradacja zanieczyszczeń bytowo-gospodarczych. Osad czynny. Małe oczyszczalnie ścieków. Wykorzystanie osadu ściekowego do poprawy aktywności biologicznej gleb.

• Biotechnologia w przemyśle paliwowo-energetycznym. Biopaliwa ciekłe.

• Biotechnologia w przemyśle paliwowo-energetycznym. Biopaliwa gazowe - biogaz.

• Biotechnologia w gospodarce odpadami. Aktywność enzymatyczna mikroorganizmów. Mechanizmy rozkładu związków organicznych. Mikrobiologiczny rozkład materiałów (biodegradacja).

• Kontrola czystości mikrobiologicznej powietrza. Pozbywanie się odorów.

• Biotechnologiczne metody neutralizacji substancji szczególnie niebezpiecznych dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.

Metody dydaktyczne:

• Opis i objaśnienie (zajęcia stacjonarne jak i prowadzone zdalnie¬)

• Ćwiczenia laboratoryjne (zajęcia stacjonarne¬)

• Referat - prezentacja multimedialna (zajęcia stacjonarne jak i prowadzone zdalnie¬)

• Dyskusja dydaktyczna (zajęcia stacjonarne jak i prowadzone zdalnie¬)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 10:00 - 11:30, sala 1122
Adam Więcko 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.