Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Roślinne i zwierzęce kultury in vitro 320-BS1-3RZV
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Malepszy S. (red.). 2014. Biotechnologia roślin. PWN, Warszawa

2. Woźny A., Przybył K. (red.). 2004. Komórki roślinne w warunkach stresu. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

3. Stokłosowa S. (red.). 2012. Hodowla komórek i tkanek. PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

1. Drewa T. 2007. Kultury komórkowe zwierząt i człowieka: przewodnik do ćwiczeń dla studentów kierunku biotechnologia. UMK, Toruń. CM, Bydgoszcz

Efekty uczenia się:

1. Student zna podstawowe metody kultur in vitro, potrafi wykonać zadania laboratoryjne w zakresie zakładania i prowadzenia roślinnych i

zwierzęcych kultur in vitro. KA6_UW1, KA6_UO11

2. Student potrafi pracować w grupie, wykazuje postawę otwartą w stosunku do praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu kultur in

vitro. KA6_KR5, KA6_KO3

Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:

1. Bieżąca ocena postępów studenta podczas zajęć.

2. Ocena dokumentacji z przeprowadzonych doświadczeń i cotygodniowych obserwacji.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z Regulaminem Studiów (Uchwała Senatu UwB nr 2527 z dn. 26 czerwca 2019 r.).

Student może opuścić jedne zajęcia bez konieczności zaliczenia. Zasady zaliczenia nieobecności należy ustalać z prowadzącym zajęcia.

Metody oceniania:

1. Bieżąca ocena postępów studenta podczas zajęć.

2. Ocena dokumentacji z przeprowadzonych doświadczeń i cotygodniowych obserwacji. Dokumentacja jest prezentowana przez

studentów podczas zajęć podsumowujących wykonany eksperyment.

Zakres tematów:

Roślinne kultury in vitro

1. Przygotowanie i sterylizacja narzędzi, szkła i podłoży do kiełkowania nasion. Sterylizacja nasion, wysiewanie sterylnych nasion i

przygotowanie nasiona z szalkami do kiełkowania

2. Przygotowanie składników pożywek i pożywek do wzrostu kalusa i indukcji organogenezy w kulturach in vitro.

3. Pobieranie i wykładanie eksplantatów (fr. liścieni, hypokotyli i korzeni) na sterylne pożywki, umożliwiające wzrost kalusa oraz

regeneracje pędów i korzeni. Badanie wpływu światła na wzrost eksplantatów i organogenezę.

4. Wykazanie wpływu rodzaju eksplantatu i miejsca pobrania eksplantatu na intensywność organogenezy w warunkach in vitro.

5. Obserwacje rozwoju eksplantatów w różnych warunkach (światło, ciemność), sporządzanie notatek, dyskusja.

6. Obserwacje końcowe, porównanie zdolności regeneracyjnych wybranych eksplantatów na świetle i w ciemności. Opracowanie i

prezentacja wyników.

Zwierzęce kultury in vitro

1. Organizacja i wyposażenie laboratorium zwierzęcych kultur in vitro. Zasady bezpieczeństwa i pracy w warunkach sterylnych. (Nauka

obsługi urządzeń i sprzętu znajdującego się w pracowni np. komora laminarna, naczynie Dewara, wirówka, mikroskop świetlny o

odwróconej optyce).

2. Przygotowanie mediów do prowadzenia kultur komórkowych. Procedura rozmrażania komórek linii nowotworowej HeLa-C, zakładanie

kultury komórkowej.

3. Okresowa ocena stanu kultury (ocena kondycji komórek i stanu konfluencji kultury w mikroskopie odwróconym), wymiana pożywki i

pasażowanie komórek adherentnych.

4. Zakładanie, prowadzenie i ocena parametrów kultur eksperymentalnych w różnych wariantach pożywek: kontrolnych, wzbogaconych

tiaminą i zawierających antywitaminy.

5. Ocena żywotności komórek z zastosowaniem testu MTT oraz ocena tempa przyrostu liczby komórek przy użyciu licznika komórek i

cytometru przepływowego.

6. Opracowanie, prezentacja i dyskusja uzyskanych wyników.

Metody dydaktyczne:

Wykonywanie zadań laboratoryjnych zgodnie z instrukcjami prowadzącego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 8:15 - 10:30, sala 1025
Aleksandra Staszak, Ewa Grabowska 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.