Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archeologia konfliktu 350-HS1-1AK
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Bogdanowski J., Architektura obronna. Od Biskupina do Westerplatte, Warszawa-Kraków 1996.

Guerqin B., Zamki w Polsce, Warszawa 1974. (lub późniejsze wydanie)

Kaczanowski P., Kozłowski J.K., Najdawniejsze dzieje ziem polskich, Kraków 1998. (lub późniejsze wydania)

Kajzer Leszek., Wstęp do archeologii historycznej w Polsce, Łódź 1996.

Kajzer L., Kołodziejski, S, Salm J., Leksykon zamków w Polsce, Warszawa 2001.

Renfrew C., Bahn P., Archeologia. Teoria, metody, praktyka, Warszawa 2002.

Notatki z wykładów.

Efekty uczenia się:

KP6_WG11

zna podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu historyka oraz podstawowe metody upowszechniania wiedzy historycznej

KP6_WG12

definiuje miejsce historii wśród innych nauk, rozumie cele prowadzenia badań historycznych oraz objaśnia pozycję i znaczenie nauk historycznych w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.

KP6_WK2-KP6_WK5

wie o istnieniu w naukach historycznych i pokrewnych różnych punktów widzenia, determinowanych różnym podłożem narodowym i kulturowym

rozpoznaje relacje i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi wydarzeniami z uwzględnieniem specyfiki wiedzy w dziedzinach ochrony i promocji dziedzictwa historycznego, wojskowości i bezpieczeństwa

rozpoznaje relacje i zależności na poziomie podstawowym pomiędzy przeszłością a aktualnymi problemami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi

rozumie podstawowe mechanizmy kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne

KP6_UW3

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

KP6_UW5

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i podstawowe umiejętności zbierania i analizy źródeł w badaniu historii

KP6_UW8

potrafi rozpoznać i ocenić wartość wytworów kultury oraz określić ich walory

KP6_UK5

potrafi kompetentnie wypowiadać się publicznie na temat

KP6_UK6

potrafi sporządzić wypowiedź na piśmie dotyczącą wskazanej problematyki

KP6_UO1

uczestniczy w wykonywaniu zadań przydzielonych zespołom w trakcie zajęć na uczelni

KP6_UU1

samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

KP6_KK1-KP6_KK3

ma krytyczną świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych.

wykazuje odpowiedzialność i odwagę cywilną w przedstawianiu zgodnego aktualnym stanem wiedzy historycznej obrazu dziejów i w sprzeciwianiu się instrumentalizacji historii przez grupy narodowe, społeczne, religijne i polityczne.

formułowania sądów na temat podstawowych kwestii z zakresu historii, w kontekście problemów ekonomicznych, politycznych, kulturowych, społecznych i prawnych

KP6_KO2-KP6_KO3

docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski, swojego regionu i Europy.

podejmuje próby uczestnictwa w dyskusjach historycznych i przekazywania informacji osobom zainteresowanym historią spoza grona fachowców.

KP6_KR1-KP6_KR3

stosowania zasad etycznych

funkcjonowania w środowisku wielokulturowym, rozumie wartość pluralizmu i tolerancji

uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym i kulturowym

Metody i kryteria oceniania:

Do egzaminu pisemnego dopuszczane są osoby, które uczęszczały na wykład. Nie ma wymogu zaliczania nieobecności na opuszczonych wykładach.

Zakres tematów:

1-2/ Podstawowe pojęcia z zakresu prehistorii i archeologii

3/ Podziały kulturowe i periodyzacja pradziejów ziem dzisiejszej Polski

4/ Archeologia historyczna definicje i zarys problematyki

5/ Archeologia zespołów obronnych - zarys problematyki

6/ Archeologia zespołów obronnych na obszarze Polski północno-wschodniej

7/ Archeologia I wojny światowej na obszarze Polski północno-wschodniej, cz 1 Giżycka Pozycja Polowa

8/ Archeologia I wojny światowej na obszarze Polski północno-wschodniej, cz 2 przedpole Twierdzy Osowiec

Metody dydaktyczne:

formuła wykładu połączona z dyskusją i prezentacjami multimedialnymi

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Maciej Karczewski 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.