Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archeologia konfliktu 350-HS1-1AK
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1/ Osiedla obronne późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na ziemiach dzisiejszej Polski.

Hoffmann M. J., Kultura i osadnictwo południowo-wschodniej strefy nadbałtyckiej w I tysiącleciu p.n.e., Olsztyn 2000.

Kaczanowski P., Kozłowski J. K., Najdawniejsze dzieje Ziem polskich (do VII w.), Kraków 1998 lub późniejsze wydania.

Kmieciński J. red., Pradzieje ziem polskich, t. I, cz. 2, Warszawa-Łódź 1989.

2/ Grodziska słowiańskie doby plemiennej i wczesnopiastowskiej na ziemiach dzisiejszej Polski.

Kajzer Leszek., Wstęp do archeologii historycznej w Polsce, Łódź 1996.

3/ Archeologia średniowiecznych pól bitewnych na ziemiach dzisiejszej Polski.

Gieszczyński W., Kasparek N. red., Wielkie wojny Prusach. Działania militarne między Wisłą a Niemnem na przestrzeni wieków, Dąbrówno 2010.

Kajzer Leszek., Wstęp do archeologii historycznej w Polsce, Łódź 1996.

Kosztyła Z. red, Z dziejów wojskowych ziem północno-wschodnich Polski, Białystok 1986.

Wolski K., Polskie pola bitew w świetle archeologii, Racibórz 2008.

4/ Archeologia nowożytnych pól bitewnych na obszarze dzisiejszej Polski północno-wschodniej.

Gieszczyński W., Kasparek N. red., Wielkie wojny Prusach. Działania militarne między Wisłą a Niemnem na przestrzeni wieków, Dąbrówno 2010.

Kajzer Leszek., Wstęp do archeologii historycznej w Polsce, Łódź 1996.

Kosztyła Z. red, Z dziejów wojskowych ziem północno-wschodnich Polski, Białystok 1986.

Wolski K., Polskie pola bitew w świetle archeologii, Racibórz 2008.

5/ Archeologia Giżyckiej Pozycji Polowej 1914-1915.

Gieszczyński W., Kasparek N. red., Wielkie wojny Prusach. Działania militarne między Wisłą a Niemnem na przestrzeni wieków, Dąbrówno 2010.

Karczewski M., Archeologia I wojny światowej. Giżycka Pozycja Polowa. Problemy badawcze i konserwatorskie, [w:] Materiały do archeologii Warmii i Mazur, t. 2, S. Wadyl, M. Karczewski, M. Hoffmann red., Warszawa-Białystok-Olsztyn 2018, s. 51-67.

6/ Przedpole Twierdzy Osowiec: pole bity 1914, 1915 r.

7-8/ Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej na obszarze Polski północno-wschodniej.

Kaczanowski P., Kozłowski J. K., Najdawniejsze dzieje Ziem polskich (do VII w.), Kraków 1998 lub późniejsze wydania.

M. Karczewska, Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej … Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim, Białystok, 2017.

M. Karczewska (red.), Cmentarze wojenne I wojny światowej. Stan badań i ochrony, Białystok 2018.

Efekty uczenia się:

KP6_WG11

zna podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu historyka oraz podstawowe metody upowszechniania wiedzy historycznej

KP6_WG12

definiuje miejsce historii wśród innych nauk, rozumie cele prowadzenia badań historycznych oraz objaśnia pozycję i znaczenie nauk historycznych w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.

KP6_WK2-KP6_WK5

wie o istnieniu w naukach historycznych i pokrewnych różnych punktów widzenia, determinowanych różnym podłożem narodowym i kulturowym

rozpoznaje relacje i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi wydarzeniami z uwzględnieniem specyfiki wiedzy w dziedzinach ochrony i promocji dziedzictwa historycznego, wojskowości i bezpieczeństwa

rozpoznaje relacje i zależności na poziomie podstawowym pomiędzy przeszłością a aktualnymi problemami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi

rozumie podstawowe mechanizmy kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne

KP6_UW3

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

KP6_UW5

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i podstawowe umiejętności zbierania i analizy źródeł w badaniu historii

KP6_UW8

potrafi rozpoznać i ocenić wartość wytworów kultury oraz określić ich walory

KP6_UK5

potrafi kompetentnie wypowiadać się publicznie na temat

KP6_UK6

potrafi sporządzić wypowiedź na piśmie dotyczącą wskazanej problematyki

KP6_UO1

uczestniczy w wykonywaniu zadań przydzielonych zespołom w trakcie zajęć na uczelni

KP6_UU1

samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

KP6_KK1-KP6_KK3

ma krytyczną świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych.

wykazuje odpowiedzialność i odwagę cywilną w przedstawianiu zgodnego aktualnym stanem wiedzy historycznej obrazu dziejów i w sprzeciwianiu się instrumentalizacji historii przez grupy narodowe, społeczne, religijne i polityczne.

formułowania sądów na temat podstawowych kwestii z zakresu historii, w kontekście problemów ekonomicznych, politycznych, kulturowych, społecznych i prawnych

KP6_KO2-KP6_KO3

docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski, swojego regionu i Europy.

podejmuje próby uczestnictwa w dyskusjach historycznych i przekazywania informacji osobom zainteresowanym historią spoza grona fachowców.

KP6_KR1-KP6_KR3

stosowania zasad etycznych

funkcjonowania w środowisku wielokulturowym, rozumie wartość pluralizmu i tolerancji

uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym i kulturowym

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalna liczba godzin nieobecności na zajęciach: 2

Zasada zaliczenia nieobecności / nieprzygotowania do zajęć: indywidualnie podczas dyżuru

Warunki zaliczenia zajęć: ocena aktywności podczas zajęć (60%), ocena warsztatu i treści pracy pisemnej na temat wybranego przez uczestnika zajęć zagadnienia z zakresu archeologii konfliktu. (40%).

Zakres tematów:

1/ Osiedla obronne późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na ziemiach dzisiejszej Polski.

2/ Grodziska słowiańskie doby plemiennej i wczesnopiastowskiej na ziemiach dzisiejszej Polski.

3/ Archeologia średniowiecznych pól bitewnych na ziemiach dzisiejszej Polski.

4/ Archeologia nowożytnych pól bitewnych na obszarze dzisiejszej Polski północno-wschodniej.

5/ Archeologia Giżyckiej Pozycji Polowej 1914-1915.

6/ Przedpole Twierdzy Osowiec: pole bity 1914, 1915 r.

7-8/ Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej na obszarze Polski północno-wschodniej.

Metody dydaktyczne:

Warsztaty grupowe i praca indywidualna studentów, dyskusja nad zagadnieniami z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Maciej Karczewski 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.