Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia i kartografia wojskowa 350-HS1-1GKW
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

S. Alexandrowicz, J. Łuczyński, R. Skrycki, Historia kartografii ziem polskich do końca XVIII w., Warszawa 2017.

H. Bartoszewicz, Z dziejów kartografii Mazowsza i ziem sąsiednich XVII-XX wieku, Warszawa-Pułtusk 2012.

K. Buczek, Dzieje kartografii polskiej od XV do XVIII wieku. Zarys analityczno-syntetyczny, Warszawa-Kraków 1963.

Geografia wojenna. Vademecum. Zbiór podstawowych pojęć i informacji, Warszawa 1980.

A. Konias, Kartografia topograficzna państwa i zaboru pruskiego od II połowy XVIII wieku do początku XX wieku, Katowice 2000.

B. Krassowski, Polska kartografia wojskowa 1918-1945, Warszawa 1974.

B. Olszewicz, Polska kartografja wojskowa (zarys historyczny), Warszawa 1921.

Z. Parucki, Geografia polityczna i wojenna, Warszawa 1979.

Z. Parucki, Zarys geografii wojennej, Warszawa 1967.

M. Sirko, Zarys historii kartografii, Lublin 1999.

E. Sobczyński, Historia służby geograficznej i topograficznej Wojska Polskiego, Warszawa 2001.

J. Tyszkiewicz, Geografia historyczna. Zarys problematyki, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

A. Aksamitowski, Metodologiczne aspekty prac nad atlasem historyczno-wojskowym, [w:] Metodologia i metodyka badań historyczno-wojskowych, red. K. Kościelniak, Z. Pilarczyk, Poznań 2012.

H. Bagiński, Studja terenu i metoda opisu kraju, Warszawa 1924.

J. Centek, Niemieckie znaki taktyczne. Zarys problematyki na przykładzie Reichsheer (1919-1934), [w:] Wojna a mapa. Historia i współczesność, red. M. Krotofil, M. Rybak, Toruń 2017.

A. Czerny, Powstanie i etapy rozwoju map topograficznych do końca XIX wieku, [w:] Dawne mapy topograficzne w badaniach geograficzno-historycznych, red. A. Czerny, Lublin 2015.

J. Drabek, F. Piątkowski, 1000 słów o mapach i kartografii, Warszawa 1989.

Instrukcja wykonania opisu wojskowo-geograficznego, Warszawa 1924.

S. Gąsiewicz, Znaki topograficzne map polskich 1:25.000, polskich 1:100.000. niemieckich 1:25.000, niemieckich 1:100.000, b. Ros[ji] Zach[odniej] 1:100.000, austriackich 1:75.000, rosyjskich 1:84.000 i znaki taktyczne, Warszawa 1930.

B. Krassowski, Analiza zasięgu polskich map topograficznych w przeddzień wybuchu II wojny światowej, [w:] Studia i materiały z historii kartografii. Dzieje polskiej kartografii wojskowej i myśli strategicznej, materiały z konferencji, Warszawa 1982.

M. Meksuła L. Grzechnik, Ewolucja grafiki polskich map topograficznych, [w:] Dawne mapy topograficzne w badaniach geograficzno-historycznych, red. A. Czerny, Lublin 2015.

J. Niebrzycki, Polesie. Opis wojskowo-geograficzny i studjum terenu, Warszawa 1930.

A. Pieńkowski, Prusy Wschodnie. Szkic wojskowo-geograficzny i statystyczny, Warszawa 1930.

A. Rzucidło, Przedstawianie rzeźby terenu na mapach topograficznych, [w:] Dawne mapy topograficzne w badaniach geograficzno-historycznych, red. A. Czerny, Lublin 2015.

R. Umiastowski, Terytorjum Polski pod względem wojskowym, cz. 1, Warszawa 1921.

T. Wesołowski, Recenzja: Wielki atlas kampanii wrześniowej 1939 roku, oprac. W. Zalewski, t. I, Warszawa 2009, „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, z. 23, 2010.

Wielki atlas kampanii wrześniowej 1939 roku, oprac. W. Zalewski, t. I, Warszawa 2009.

Wojskowy Instytut Geograficzny, Zestawienie znaków topograficznych map austriackich, niemieckich i rosyjskich, Warszawa 1925.

Wojskowy Instytut Geograficzny, Wzory i objaśnienia znaków topograficznych map w skali 1:10000 i 1:25000, Warszawa 1931.

Wojskowy Instytut Geograficzny, Znaki i objaśnienia do map 1:25000, 1:100000, 1:300000, Warszawa 1937. Wojskowy Instytut Geograficzny, Katalog map, Warszawa 1938.

mapy topograficzne ze zdigitalizowanego zasobu „Archiwum map WIG” (www.mapywig.org)

niemieckie opracowania z serii „Militärgeographische Beschreibung” oraz „Militärgeographische Angaben” (Czechosłowacja, Polska, Litwa, Związek Sowiecki).

Efekty uczenia się:

Wiedza: student

KP6_WG1: zna i rozumie wybrane zagadnienia geografii i kartografii wojskowej w ujęciu chronologicznym i tematycznym;

KP6_WG2: ma zaawansowaną, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o geografii i kartografii wojskowej dawnych i współczesnych ziem polskich

KP6_WG3: zna podstawowe nurty filozoficzne, kulturowe, ideologie i doktryny polityczne;

KP6_WG4: wykazuje znajomość badań porównawczych w odniesieniu do zagadnień geografii i kartografii wojskowej

KP6_WG5: zdaje sobie sprawę z diachronicznej struktury przeszłości;

KP6_WG6: zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji; rozumie ich przydatność w badaniach historyczno-wojskowychg;

KP6_WG9: zna na poziomie podstawowym główne kierunki rozwoju badań historyczno-wojskowych, a zwłaszcza najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie;

KP6_WG10: ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej geografii i kartografii wojskowej;

KP6_WG11: zna podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu historyka wojskowości oraz podstawowe metody upowszechniania wiedzy historycznej;

KP6_WG12: definiuje miejsce historii wojskowości wśród innych nauk, rozumie cele prowadzenia badań historycznych oraz objaśnia pozycję i znaczenie nauk historyczno-wojskowych w obszarze nauk humanistycznych i społecznych;

KP6_WK5: rozumie podstawowe mechanizmy kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne;

Umiejętności: student

KP6_UW1: samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego;

KP6_UW2: potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać wiedzę teoretyczną właściwą dla geografii i kartografii wojskowej do opisu podstawowych problemów badawczych;

KP6_UW3: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł;

KP6_UW4: potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności badawcze związane z kulturowymi, prawnymi, politycznymi i ekonomicznymi uwarunkowaniami;

KP6_UW5: potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i podstawowe umiejętności zbierania i analizy źródeł w badaniu historii wojskowości;

KP6_UK1: potrafi przygotować prezentację multimedialną oraz wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne;

KP6_UK2: potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauk historyczno-wojskowych;

KP6_UK5: potrafi kompetentnie wypowiadać się publicznie na tematy związane z geografią i kartografią wojskową

KP6_UK6: potrafi sporządzić wypowiedź na piśmie dotyczącą problematyki geografii i kartografii wojskowej

KP6_UO1: uczestniczy w wykonywaniu zadań przydzielonych zespołom w trakcie zajęć na uczelni;

KP6_UU1: samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego.

Kompetencje społeczne: student

KP6_KK1: ma krytyczną świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych;

KP6_KK2: wykazuje odpowiedzialność i odwagę cywilną w przedstawianiu zgodnego aktualnym stanem wiedzy historycznej obrazu dziejów i w sprzeciwianiu się instrumentalizacji historii przez grupy narodowe, społeczne, religijne i polityczne;

KP6_KK3: formułowania sądów na temat podstawowych kwestii z zakresu historii, w kontekście geografii i kartografii wojskowej

KP6_KK4: jest zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych;

KP6_KO1: docenia rolę nauk historycznych i pokrewnych dla kształtowania więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym;

KP6_KO2: docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski, swojego regionu i Europy;

KP6_KO3: podejmuje próby uczestnictwa w dyskusjach historycznych i przekazywania informacji osobom zainteresowanym historią spoza grona fachowców;

KP6_KR1: stosowania zasady etyczne;

KP6_KR2: potrafi funkcjonować w środowisku wielokulturowym, rozumie wartość pluralizmu i tolerancji;

KP6_KR3: uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym i kulturowym.

Weryfikacja efektów kształcenia: ocena aktywności w trakcie zajęć, ocena wyników zadań realizowanych w ramach pracy indywidualnej i zespołowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę w oparciu o aktywność studentów podczas zajęć oraz stopnie uzyskane za indywidualne i zespołowe zadania wykonywane przez studentów. Zaliczenie nieobecności podczas dyżurów

Zakres tematów:

1.) Zajęcia organizacyjne, omówienie programu i literatury;

2.) Przedmiot i zakres badań geograficzno-historycznych;

3) Wojskowe opracowania geograficzne (opis geograficzno-wojskowy);

4.) Wybrane przykłady opisów wojskowo-geograficznych z I połowy XX w.;

5.) Przedmiot, zakres i klasyfikacja kartografii wojskowej;

6.) Kartografia wojskowa ziem polskich do końca XVIII w.;

7.) Kartografia wojskowa państw zaborczych do 1918 r.;

8.) Kartografia wojskowa II Rzeczypospolitej – Wojskowy Instytut Geograficzny;

9.) Mapa topograficzna i pomoce kartograficzne w badaniach historyczno-wojskowych (skorowidze map, objaśnienia i wzory znaków topograficznych);

10.-13.) Praca na mapach topograficznych polskich, austro-węgierskich, niemieckich, rosyjskich i sowieckich (skale i podziałki, pomiary powierzchni i odległości, układy współrzędnych geograficznych i topograficznych, pomiary kątów, elementy opisu);

14.) Opracowania kartograficzne w badaniach historyczno-wojskowych;

15.) Zaliczenie zajęć.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja na podstawie przeczytanych źródeł i literatury, prezentacja multimedialna, elementy wykładu, praca z mapą – indywidualna i w grupie, praca w terenie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Tomasz Wesołowski 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.