Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia starożytna 350-HS1-1HST
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Grecja:

M. Beard, J. Henderson, Kultura antyczna, Warszawa 1997;

Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. 1, red. E. Wipszycka, Warszawa 1985; t. 2, 1986, t. 3, 1999; nowe wydanie t.1/2 - 2001;

Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. 1, red. E. Wipszycka, Warszawa 1985; t. 2, 1986, t. 3, 1999; nowe wydanie t.1/2 - 2001;

P.J. Rhodes, Historia Grecji. Okres klasyczny 478-323, Kraków 2009;

B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków, t. 1 Warszawa 1988;

B. Bravo, M. Węcowski, E. Wipszycka, A. Wolicki, Historia starożytnych Greków, t. 2: Okres klasyczny;

B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków t. 3 Warszawa 1992;

R.M., Errington, Historia Świata Hellenistycznego 323–30 p.n.e., Kraków 2011.

Rzym:

Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, praca zbiorowa pod redakcją E. Wipszyckiej, t. I, Warszawa 1979, t. III, Warszawa 1999. Świat Bizancjum, t. 1, Cesarstwo Wschodniorzymskie 330-641, praca zbiorowa pod redakcją C. Morrisson, przekład A. Graboń, Kraków 2007. Słownik pisarzy antycznych, pod red. A. Świderkówny, Warszawa 2001. Starożytny Rzym we współczesnych badaniach, pod red. J. Wolskiego, T. Kotuli, A. Kunisza, Kraków 1994. Historia życia prywatnego, t. I, Od Cesarstwa Rzymskiego do roku tysięcznego, praca zbiorowa pod red. P. Veyne`a, Wrocław 2005. Religie Bliskiego Wschodu i dawnej Europy. Zarys dziejów, Warszawa 1981. Ewa Wipszycka, Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994. P. Brown, Ciało i społeczeństwo. Mężczyźni, kobiety i abstynencja seksualna we wczesnym chrześcijaństwie, przekład I. Kania, Kraków 2006. I. Bieżuńska-Małowist, M. Małowist, Niewolnictwo, Warszawa 1987. W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

KP6_WG4 - student wykazuje znajomość historii porównawczej

KP6_WG6 - student zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji

KP6_WK6 - student rozpoznaje i zna różnice w ujęciach historiograficznych w różnych okresach czasu i kontekstach

KP6_UW1 -samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

KP6_UW2 - student potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać wiedzę teoretyczną właściwą dla studiów do opisu podstawowych problemów historycznych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych

KP6_UW3 - student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

KP6_KK1 -ma krytyczną świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych

Zaznajomienie studenta z wybranymi aspektami i specyfiką badań nad starożytnością; szczególna uwaga będzie zwrócona na typy źródeł charakterystycznych dla danej epoki – teksty literackie, źródła ikonograficzne, teksty epigraficzne, relacje historyków etc.; tematyka (płeć, religijność, system wymiany darów etc.) i przywoływane teksty teoretyczne (religioznawcze, atropologiczne, historiozoficzne) mają uwrażliwiać na potrzebę współpracy z badaczami z innych dziedzin humanistycznych i wskazywać konieczność poszerzenia kontekstu interpretacyjnego

Metody i kryteria oceniania:

Grecja:

udział w zajęciach; rozmowa; sprawdzian pisemny z materiału źródłowego wykorzystywanego w trakcie zajęć

Rzym:

udział w zajęciach; sprawdzian z geografii historycznej; końcowy sprawdzian pisemny

Zakres tematów:

Grecja:

1. Homer i świat homerycki: obrzędy ofiarne, militaria

2. Pozycja kobiety w klasycznych Atenach.

3. Spartiata i jego rodzina.

4. Stosunki małżeńskie w epoce hell. i rzymskiej

5. Obrzędy ofiarne w materiale ikonograficznym i źródłach epigraficznych

6. Liturgia w polis ateńskiej - Funkcje euergetyzmu w polis greckiej

7. Kult władców

8. Dary i wzajemność między władcami hell. i poleis

9. Bitwa pod Termopilami

10. Kto zabił Demetriusza: konflikty w łonie dynastii hellenistycznych w świetle źródeł narracyjnych (Polibiusz, Liwiusz)

Rzym:

1. Źródła do dziejów rzymskich – typy i wydawnictwa

2. Historiografia antyczna

3. Numizmatyka

4. Chronologia

5. Hagiografia późnoantyczna

6. Metrologia

7. Zagadnienia gospodarcze

8. Religia rzymska, kult pogański

9. Zagadnienia społeczne, rola kobiety

10. Niewolnictwo

11. Prawo rzymskie

12. Struktura państwa późnorzymskiego

13. Społeczeństwo i gospodarka w późnym cesarskie

Metody dydaktyczne:

Zajęcia będą przybierały formę dyskusji nad konkretnymi zagadnieniami w oparciu o wybrane źródła i z wykorzystaniem literatury przedmiotu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Mojsik, Rafał Kosiński 15/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Mojsik, Rafał Kosiński 23/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Robert Suski 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)