Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca roczna z historii wczesnonowożytnej (w) 350-HS1-1PRN
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Markiewicz M. Historia polski 1495 -1795, Kraków 2004.

Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Kolonia Wrocław 1998

- Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków 1996

- Gierz W., Jak pisać pracę licencjacką? Poradnik metodyczny, Gdańsk 1998.

- Lindsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995.

Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1996.

- Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1995

- Woźniak K., O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych. Przewodnik

Praktyczny, Warszawa, Łódź 1998.

- Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.

- Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005

- Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.

- Drozdowski M., My o nas i o innych. Szlachta Rzeczypospolitej wobec Kozaczyzny Zaporoskiej w latach 1648 -1659, Białystok 2015.

- Geoffrey P., Globalny kryzys. Wojna, zmiany klimatyczne i katastrofa w XVII wieku, Oświęcim 2019

- Mahan A. T., Wpływ potęgi morskiej na historię 1660-1783, Oświęcim 2020

Efekty uczenia się:

KP6_WG1-KP6_WG6

zna i rozumie wybrane zagadnienia historii powszechnej (w zakresie pięciu głównych epok historycznych) w ujęciu chronologicznym i tematycznym

ma zaawansowaną, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o historii dawnych i współczesnych ziem polskich

zna podstawowe nurty filozoficzne, kulturowe, ideologie i doktryny polityczne

wykazuje znajomość historii porównawczej

zdaje sobie sprawę z diachronicznej struktury przeszłości w kontekście historii wczesnonowożytnej

zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji; rozumie ich przydatność w badaniach historycznych

KP6_WG8-KP6_WG10

rozumie podstawowe pojęcia w języku starożytnym i/lub dawnym występujące w źródłach

zna na poziomie podstawowym główne kierunki rozwoju badań historycznych (np. historia polityczna, społeczna, gospodarcza, wojskowa i bezpieczeństwa /służb mundurowych/, kultury, rodziny), a zwłaszcza najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie

ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk historycznych

KP6_WG12

definiuje miejsce historii wśród innych nauk, rozumie cele prowadzenia badań historycznych oraz objaśnia pozycję i znaczenie nauk historycznych w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.

KP6_WK2-KP6_WK9

wie o istnieniu w naukach historycznych i pokrewnych różnych punktów widzenia, determinowanych różnym podłożem narodowym i kulturowym

rozpoznaje relacje i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi wydarzeniami z uwzględnieniem specyfiki wiedzy w dziedzinach ochrony i promocji dziedzictwa historycznego, wojskowości i bezpieczeństwa

rozpoznaje relacje i zależności na poziomie podstawowym pomiędzy przeszłością a aktualnymi problemami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi

rozumie podstawowe mechanizmy kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne

rozpoznaje i zna różnice w ujęciach historiograficznych w różnych okresach czasu i kontekstach

ma podstawową wiedzę na temat zasad ochrony własności intelektualnej

orientuje się w działalności i aktualnej ofercie współcześnie działających instytucji kultury, a zwłaszcza ośrodków upowszechniających i popularyzujących wiedzę historyczną.

ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu instytucji oraz o zasadach i metodach pracy w wybranych sferach działalności kulturalnej, edukacyjnej, administracyjnej, gospodarczej, politycznej

KP6_UW1-KP6_UW8

samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać wiedzę teoretyczną właściwą dla studiów do opisu podstawowych problemów historycznych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności badawcze związane z kulturowymi, prawnymi, politycznymi i ekonomicznymi uwarunkowaniami

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i podstawowe umiejętności zbierania i analizy źródeł w badaniu historii

potrafi analizować bieżącą sytuację polityczną i gospodarczą

potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną do interpretacji wydarzeń politycznych

potrafi rozpoznać i ocenić wartość wytworów kultury oraz określić ich walory

KP6_UK1-KP6_UK6

potrafi przygotować prezentację multimedialną oraz wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne

potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie badania

potrafi obsługiwać na poziomie podstawowym programy biurowe i wykorzystywać je do przygotowywania prac pisemnych

posiada umiejętność merytorycznego argumentowania i dyskutowania w języku polskim oraz obcym, przedstawiania swoich opinii i odnoszenia się do poglądów innych autorów w obszarze problematyki

potrafi kompetentnie wypowiadać się publicznie na temat

potrafi sporządzić wypowiedź na piśmie dotyczącą wskazanej problematyki

KP6_UO1-KP6_UO2

uczestniczy w wykonywaniu zadań przydzielonych zespołom w trakcie zajęć na uczelni

potrafi przygotować pracę dyplomową z zakresu historii przestrzegając reguł redakcyjnych i językowych oraz zasad warsztatowych

KP6_UU1

samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

KP6_KK1-KP6_KK4

ma krytyczną świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych.

KP6_KO1

docenia rolę nauk historycznych i pokrewnych dla kształtowania więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym.

KP6_KR2-KP6_KR4

docenia rolę nauk historycznych i pokrewnych dla kształtowania więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym.

docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski, swojego regionu i Europy.

podejmuje próby uczestnictwa w dyskusjach historycznych i przekazywania informacji osobom zainteresowanym historią spoza grona fachowców.

Zakres tematów:

1. Prezentacja studentom 3 obszarów badawczych

-Kwestie wyznaniowe i ustrojowe w Rzeczypospolitej XVI –XVIII w

-Kozaczyzna zaporoska w XVI –XVIII w.

- Konflikty militarne w nowożytnej Europie

2. Technika pisania prac naukowych

- fiszki

- bibliografia do tematu

- aparat przypisów i jego zastosowanie

- plan i konspekt pracy

3. Wojskowość Kozaczyzny zaporoskie XVI –XVIII w.

4. Publiczna prezentacja poszczególnych fragmentów pracy przez studentów

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy, dyskusja, praca indywidualna, ocena aktywności w trakcie zajęć- oddanie w terminie pracy na temat wybranego zagadnienia

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Mariusz Drozdowski 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.