Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Vademecum studiów historyczno-wojskowych 350-HS1-1VHW
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

B. Miśkiewicz, Wprowadzenie do badań historycznowojskowych, Poznań 2001.

B. Miśkiewicz, Wprowadzenie do badań historycznych, Poznań 1993.

B. Miśkiewicz, Wstęp do badań historycznych, Warszawa 2000.

H. Dominiczak, Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 1998.

M. Pawlak, J. Serczyk, Podstawy badań historycznych, Bydgoszcz 1993.

A. Swieżawski, Warsztat naukowy historyka. Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 1999.

J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1997.

J. Topolski, Wprowadzenie do historii, Poznań 1998.

Literatura uzupełniająca:

Archiwa w Polsce. Informator adresowy, Warszawa 2004.

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Informator o zasobie archiwalnym, red. D. Lewandowska, Warszawa 2008.

Encyklopedia Wojskowa, red. O. Laskowski, t. I-VII, Warszawa 1931-1937.

M. Franz, Metodologia badań historyczno-wojskowych epoki nowożytnej (kilka uwag kry-tycznych), [w:] Metodologia i metodyka badań historyczno-wojskowych. Studia i szkice, red. K. Kościelniak, Z. Pilarczyk, Poznań 2012.

C. Grzelak, Pojęcie i klasyfikacja historii wojskowości w opinii historyków Akademii Świętokrzyskiej Filia w Piotrkowie Trybunalskim, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, 2004, nr 1.

S. Herbst, Historia wojskowa: treść, dzieje, metodyka, metodologia; w: tegoż, Potrzeba historii czyli o polskim stylu życia, t. II, Warszawa 1978.

Informator o zasobie archiwalnym Centralnego Archiwum Wojskowego, red. N. Bujniewicz, Warszawa 2008.

K. Komorowski, W sprawie terminologii historycznowojskowej, „PHW”, 2004, nr 1.

M. Kukiel, Miejsce historii wojskowej wśród nauk historycznych, jej przedmiot i podział, [w:] Historycy o historii, Warszawa 1966.

M. Kukiel, O podziale polskiej historii wojskowej na okresy, „Przegląd Współczesny”, 1928, nr 1.

W. Majewski, Wokół metodyki i periodyzacji polskiej historiografii wojskowej, [w:] Polska historiografia wojskowa. Stan badań i perspektywy rozwoju, red. H. Stańczyk, Toruń 2002.

S. Marciniak, Język wojskowy, Warszawa 1987.

B. Miśkiewicz, Próby klasyfikacji historii wojskowej i jej nazewnictwo w polskiej historiografii wojskowej, „PHW”, 2004, nr 1.

T. Nowak, O naukach pomocniczych historii wojskowej, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, t. XXVI, 1983.

K. Olejnik, Metodologia badań nad historią wojskowości średniowiecznej – podstawowe założenia, [w:] Metodologia i metodyka badań historyczno-wojskowych. Studia i szkice, red. K. Kościelniak, Z. Pilarczyk, Poznań 2012.

J. Piątek, Konflikty zbrojne XX wieku. Skuteczność badania i badacza, [w:] Metodologia i metodyka badań historyczno-wojskowych. Studia i szkice, red. K. Kościelniak, Z. Pilarczyk, Poznań 2012.

W. Rezmer, Zasadność posługiwania się „historia wojskowa” – „historia wojskowości” i relacje między nimi, „PHW”, 2004, nr 1.

F. Skibiński, O polskim języku wojskowym, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, 1970, nr 3.

P. Stawecki, Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918-1939, Warszawa 1994.

J. Topolski, Wojna jako przedmiot badań historycznych, [w:] Pax et bellum, Poznań 1993.

J. Tym, Metodologiczne aspekty badań historyczno-wojskowych w obszarze sztuki wojennej, [w:] Metodologia i metodyka badań historyczno-wojskowych. Studia i szkice, red. K. Kościelniak, Z. Pilarczyk, Poznań 2012.

Z. Uniszewski, Wartość informacyjna relacji. Uwagi o metodzie badawczej w kontekście krytycznej analizy źródeł, „PHW”, 2004, nr 4.

A. Wojtaszak, Generalicja Wojska Polskiego 1918-1926, Warszawa 2012.

Z. Wojtkowiak, Nauki pomocnicze historii najnowszej. Źródłoznawstwo. Źródła narracyjne, cz. 1: Pamiętnik, tekst literacki, Poznań 2003.

M. Wrzosek, Historia wojskowa. Zakres – stan – perspektywy, „Gryfita”, 2001, nr 23/24.

L. Wyszczelski, Metodologia badań historyczno-wojskowych czasów najnowszych, [w:] Metodologia i metodyka badań historyczno-wojskowych. Studia i szkice, red. K. Kościelniak, Z. Pilarczyk, Poznań 2012.

L. Wyszczelski, Próba autorskiego podejścia do systematyki historii wojskowości (wojskowej), „PHW”, 2004, nr 1.

U. Żydek-Bednarczuk, Zakres semantyczny leksemów „wojskowy” i „wojskowość” w opinii językoznawców, „PHW”, 2004 nr 1.

„Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych” 1918-1939 (zdigitalizowany)

„Polska Bibliografia Wojskowa” oraz wybrane bibliografie tematyczne wydawane przez Centralną Bibliotekę Wojskową.

Efekty uczenia się:

Wiedza: student

KP6_WG1: zna i rozumie wybrane zagadnienia historii wojskowości w ujęciu chronologicznym i tematycznym;

KP6_WG2: ma zaawansowaną, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o historii militarnej dawnych i współczesnych ziem polskich;

KP6_WG3: zna podstawowe nurty filozoficzne, kulturowe, ideologie i doktryny polityczne

KP6_WG4: wykazuje znajomość historii porównawczej w odniesieniu do historii wojskowości;

KP6_WG5: zdaje sobie sprawę z diachronicznej struktury przeszłości;

KP6_WG6: zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji; rozumie ich przydatność w badaniach historyczno-wojskowych;

KP6_WG9: zna na poziomie podstawowym główne kierunki rozwoju badań historyczno-wojskowych, a zwłaszcza najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie;

KP6_WG10: ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk historyczno-wojskowych;

KP6_WG11: zna podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu historyka wojskowości oraz podstawowe metody upowszechniania wiedzy historycznej;

KP6_WG12: definiuje miejsce historii wśród innych nauk, rozumie cele prowadzenia badań historycznych oraz objaśnia pozycję i znaczenie nauk historycznych w obszarze nauk humanistycznych i społecznych;

KP6_WK2: wie o istnieniu w naukach historycznych i pokrewnych różnych punktów widzenia, determinowanych różnym podłożem narodowym i kulturowym;

KP6_WK3: rozpoznaje relacje i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi wydarzeniami z uwzględnieniem specyfiki wiedzy w dziedzinach ochrony i promocji dziedzictwa historycznego, wojskowości i bezpieczeństwa;

KP6_WK4: rozpoznaje relacje i zależności na poziomie podstawowym pomiędzy przeszłością a aktualnymi problemami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi;

KP6_WK5: rozumie podstawowe mechanizmy kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne;

KP6_WK6: rozpoznaje i zna różnice w ujęciach historiograficznych w różnych okresach czasu i kontekstach.

Umiejętności: student

KP6_UW1: samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego;

KP6_UW2: potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać wiedzę teoretyczną właściwą dla studiów do opisu podstawowych problemów historycznych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych;

KP6_UW3: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać in-formacje z wykorzystaniem różnych źródeł;

KP6_UW4: potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności badawcze związane z kulturowymi, prawnymi, politycznymi i ekonomicznymi uwarunkowaniami;

KP6_UW5: potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i podstawowe umiejętności zbierania i analizy źródeł w badaniu historii wojskowości;

KP6_UW7: potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną do interpretacji wydarzeń politycznych i militarnych;

KP6_UW8: potrafi rozpoznać i ocenić wartość wytworów kultury oraz określić ich walory;

KP6_UK1: potrafi przygotować prezentację multimedialną oraz wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne;

KP6_UK2: potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie badań historyczno-wojskowych;

KP6_UK5: potrafi kompetentnie wypowiadać się publicznie na temat historii wojskowości;

KP6_UK6: potrafi sporządzić wypowiedź na piśmie dotyczącą historii wojskowości;

KP6_UO1: uczestniczy w wykonywaniu zadań przydzielonych zespołom w trakcie zajęć na uczelni;

KP6_UU1: samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego.

Kompetencje społeczne: student

KP6_KK1: ma krytyczną świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych;

KP6_KK2: wykazuje odpowiedzialność i odwagę cywilną w przedstawianiu zgodnego aktualnym stanem wiedzy historycznej obrazu dziejów i w sprzeciwianiu się instrumentalizacji historii przez grupy narodowe, społeczne, religijne i polityczne;

KP6_KK3: formułowania sądów na temat podstawowych kwestii z zakresu historii, w kontekście problemów ekonomicznych, politycznych, kulturowych, społecznych i prawnych;

KP6_KK4: jest zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych;

KP6_KO1: docenia rolę nauk historycznych i pokrewnych dla kształtowania więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym;

KP6_KO2: docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski, swojego regionu i Europy;

KP6_KO3: podejmuje próby uczestnictwa w dyskusjach historycznych i przekazywania informacji osobom zainteresowanym historią spoza grona fachowców;

KP6_KR1: stosowania zasady etyczne;

KP6_KR2: potrafi funkcjonować w środowisku wielokulturowym, rozumie wartość pluralizmu i tolerancji;

KP6_KR3: uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym i kulturowym.

Weryfikacja efektów kształcenia: referat, ocena aktywności w trakcie zajęć, ocena efektów pracy zespołowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę w oparciu o aktywność studentów podczas zajęć oraz stopień uzyskany z kolokwium pisemnego. Zaliczenie nieobecności podczas dyżurów.

Zakres tematów:

1.) Zajęcia organizacyjne, omówienie programu i literatury;

2.-3.) Przedmiot, zakres i klasyfikacje nauk historyczno-wojskowych, główne ośrodki i kierunki badań historyczno-wojskowych;

4.) Periodyzacja w badaniach historyczno-wojskowych;

5.) Metodologia badań historyczno-wojskowych;

6.) Źródła w badaniach historyczno-wojskowych (klasyfikacje źródeł, zasady krytyki zewnętrznej i wewnętrznej źródeł);

7.) Źródła aktowe w badaniach historyczno-wojskowych, archiwa i biblioteki; 8.) Źródła narracyjne w badaniach historyczno-wojskowych;

9.-10.) Zabytki nieruchome i ruchome, źródła ikonograficzne, kartograficzne, fono-, foto- i kinematograficzne w badaniach historyczno-wojskowych;

11.) Biografistyka wojskowa;

12.) Terminologia i leksykografia wojskowa;

13.) Dzieło naukowe i jego aparat pomocniczy;

14.) Konstrukcja dzieła naukowego – ćwiczenia praktyczne w konstruowaniu bibliografii i przypisów;

15.) Kolokwium pisemne (z zasad konstruowania przypisów). Zaliczenie zajęć.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja na podstawie przeczytanych źródeł i literatury, prezentacja multimedialna, elementy wykładu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Wesołowski 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.