Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka zagraniczna wschodnich sąsiadów Polski 350-MS1-2PZW
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

K. Buchowski, Polityka zagraniczna Litwy 1990-2012, Białystok 2013.

E. Mironowicz, Polityka zagraniczna Białorusi 1990-2010, Białystok 2011

E. Mironowicz, Polityka zagraniczna Ukrainy 1990-2010, Białystok 2012

L. Zyblikiewicz i in., Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej, Kraków 2010

S. Bieleń, Polityka zagraniczna Rosji, Warszawa 2008.

Rosja w okresie prezydentury Władimira Putina, pod red. A. Stępień-Kuczyńskiej i S. Bielenia, Toruń 2008

A. Bryc, Rosja w XXI wieku, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

Student wie i rozumie

- podstawowe instytucje i organizacje będące uczestnikami relacji międzynarodowych oraz ich historię

- ma podstawową wiedzę na temat stosunków międzynarodowych na płaszczyźnie politycznej, ekonomicznej i kulturalnej oraz ich historycznych uwarunkowań

- ma podstawową wiedzę z zakresu historii stosunków międzynarodowych

- źródła więzi o charakterze ekonomicznym, etnicznym, kulturowym i politycznym i ich znaczenie w stosunkach międzynarodowych

- podstawowe prądy filozoficzne, ideologie i doktryny polityczne

- podstawowe mechanizmy kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne warunkujące stosunki międzynarodowe oraz ich podłoże historyczne

Student potrafi

- dostrzegać problemy na płaszczyźnie międzynarodowej i ich źródła historyczne

- umieścić problemy międzynarodowe w kontekście historycznym

- wyszukiwać, selekcjonować, analizować i syntetyzować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

- doszukiwać się związków przyczynowo-skutkowych wydarzeń międzynarodowych

- interpretować krajowe i międzynarodowe wydarzenia, odwołując się do wiedzy teoretycznej i uwarunkowań historycznych

- na podstawie wiedzy historycznej prognozować rozwój sytuacji międzynarodowej

- analizować aktualną sytuację międzynarodową w poszczególnych regionach świata, z uwzględnieniem kontekstu historycznego

- na podstawie wiedzy historycznej ocenić konsekwencje aktualnych wydarzeń międzynarodowych

- przygotować prezentację multimedialną oraz wykorzystywać odpowiednie systemy informatyczne

- komunikować się w jednym języku wschodnioeuropejskim na poziomie A2 ESOKJ

- współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różnej role

- samodzielnie zdobywać i utrwalać wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji

Student gotów jest do

- krytycznego formułowania sądów na temat podstawowych kwestii politycznych, kulturowych, ekonomicznych i prawnych na płaszczyźnie międzynarodowej, uwzględniając także ich historyczny kontekst

- ma szacunek do wiedzy opartej na podstawach naukowych

- ma nawyk śledzenia na bieżąco sytuacji międzynarodowej i aktualizowania uzyskanej wiedzy

- docenia rolę wiedzy uzyskanej w dziedzinie obszaru zainteresowań dla kształtowania więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym

- pracy w dziedzinie obszaru zainteresowań, stosując się do zasad etycznych

- funkcjonowania w środowisku wielokulturowym, rozumie wartość pluralizmu i tolerancji

- uznawania i szanowania różnic punktów widzenia determinowanych różnym podłożem narodowym i kulturowym

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne kolokwium zaliczające w formie testu.

Bardzo dobra ocena przygotowania merytorycznego i aktywności we wszystkich zajęciach zwalnia od obowiązku zaliczenia kolokwium.

Zakres tematów:

1-2. Rozpad ZSRR i powstanie Litwy, Białorusi, Ukrainy oraz Rosji

3-5. Polityka zagraniczna Rosji w latach prezydentury B. Jelcyna oraz w latach rządów W. Putina.

6. Polityka zagraniczna Litwy w latach 1991-2004

7. Polityka zagraniczna Litwy po 2004 r.

8 . Specyfika stosunków litewsko-polskich

9. Polityka zagraniczna Białorusi w latach 1991-1994

10-11. polityka zagraniczna Białorusi w latach rządów A. Łukaszenki

12-13. Polityka zagraniczna Ukrainy do 2014 r.

14-15. Ukraina w relacjach międzynarodowych po 2014 r.

Metody dydaktyczne:

wykład z elementami konwersacji, dyskusja, referaty i prezentacje studenckie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Krzysztof Buchowski 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.