Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Siedemnastowieczne myślicielki (fakultet) 410-FS1-3SMY6
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

- Prudence Allen, The Concept of Woman, Grand Rapids, Michigan 1985-2016 (tom III)

- Jacqueline Broad, Women Philosophers of the Seventeenth Century, Cambridge University Press, Cambridge 2002

- Margaret Cavendish, Observations upon Experimental Philosophy, Cambridge 2001

- Anne Conway, Zasady filozofii najstarszej i najnowszej …, Aureus, Kraków 2002

- René Descartes, Listy do księżniczki Elżbiety, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995

- A History of Women Philosophers, ed. Mary Ellen Waithe, Dordrecht/Boston/London 1991 (tom III)

- Damaris Cudworth Masham, Occasional Thoughts in Reference to a Vertuous or Cristian Life, Londyn 1705

- Anna Maria van Schurman, Problem praktyczny: Czy chrześcijańskiej kobiecie przystoi zamiłowanie do studiowania nauk?, „Studia z Historii Filozofii” 1(10)/2019

- Joanna Usakiewicz, Bonum et (im)mutabilitas. Myśl filozoficzna Anne Conway (1631-1679), Białystok 2002

- Pieta van Beek, The First Female University Student: Anna Maria van Schurman (1636), Utrecht 2004

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

1. zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się pojęć i koncepcji filozoficznych; sposób weryfikacji: dyskusja podczas zajęć,

2. wie, na czym polegało historycznie praktyczne znaczenie filozofii; sposób weryfikacji: dyskusja podczas zajęć,

3. umie samodzielnie zdobywać wiedzę filozoficzną, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego; sposób weryfikacji: dyskusja podczas zajęć,

4. czyta za zrozumieniem, analizuje i interpretuje tekst filozoficzny; sposób weryfikacji: dyskusja podczas zajęć,

5. potrafi posługiwać się podstawowymi terminami (pojęciami) filozoficznymi w dyskusjach, polemikach i argumentacjach; sposób weryfikacji: dyskusja podczas zajęć,

6. samodzielnie czyta teksty filozoficzne; sposób weryfikacji: dyskusja podczas zajęć,

7. zdobywa wiedzę ogólną potrzebną do rozumienia problemów filozoficznych; sposób weryfikacji: dyskusja podczas zajęć,

8. uczy się pozyskiwania wiedzy z różnych źródeł, w tym cyfrowych; sposób weryfikacji: dyskusja podczas zajęć,

9. jest krytyczny i otwarty na nowe idee, gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów; sposób weryfikacji: dyskusja podczas zajęć,

10. jest odpowiedzialny za własne słowa i działania, cechuje go rzetelność oraz uczciwość w dyskusji; sposób weryfikacji: dyskusja podczas zajęć,

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności), aktywność podczas zajęć, wykazanie się znajomością problematyki omawianej na zajęciach w formie pracy pisemnej.

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę (ocena podsumowująca).

Zakres tematów:

- Elena Lucrezia Cornaro Piscopia (1646-1684)

- Anna Maria van Schurman (1607-1678)

- Księżniczka Elżbieta Palatyńska (1618-1680)

- Anne Conway (1631-1679)

- Damaris Cudworth Masham (1659-1708)

- Margaret Cavendish (1623-1673)

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny oraz rozmowa na podstawie przedstawionych zagadnień.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Usakiewicz 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.