Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne armie i konflikty zbrojne 350-HS1-3WAK
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

B. Panek, R. Stawicki, Świat wobec wyzwań i zagrożeń w drugiej dekadzie XXI w., Warszawa 2018.

B. Pacek, Wojna hybrydowa na Ukrainie, Warszawa 2018.

B. Balcerowicz, Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2006.

J. Solarz, Doktryny militarne XX w., Kraków 2009.

K. Załęski, Siły zbrojne. Teoria i praktyka funkcjonowania, Warszawa 2018.

Ł. Kamieński, Technologia i wojna przyszłości. Wokół nuklearnej i informacyjnej rewolucji w sprawach wojskowych, Kraków 2009.

M. Wrzosek, Wojny przyszłości. Doktryna, technika, operacje militarne, Warszawa 2018.

Rosyjska myśl strategiczna i potencjał militarny w XXI wieku, red. P. Mickiewicz, Warszawa 2018.

R. Latiff, Wojny przyszłości. W obliczu nowego, globalnego pola bitwy, Warszawa 2018.

R. Kłosowicz, U.S. Marines jako narzędzie polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kraków 2003.

Z. Jagiełło, J. Kajetanowicz, Wojska lądowe w wojnach lokalnych XX wieku, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza: student

KP6_WG1: zna i rozumie wybrane zagadnienia współczesnych armii i konfliktów zbrojnych w ujęciu chronologicznym i tematycznym;

KP6_WG2: ma zaawansowaną, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o historii militarnej dawnych i współczesnych ziem polskich;

KP6_WG4: wykazuje znajomość historii porównawczej w odniesieniu do nauk historyczno-wojskowych;

KP6_WG5: zdaje sobie sprawę z diachronicznej struktury przeszłości;

KP6_WG6: zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji; rozumie ich przydatność w badaniach historyczno-wojskowych;

KP6_WG9: zna na poziomie podstawowym główne kierunki rozwoju badań historyczno-wojskowych, a zwłaszcza najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie;

KP6_WK1: ma podstawową wiedzę na temat współczesnych relacji politycznych i kulturalnych;

KP6_WK2: wie o istnieniu w naukach historycznych i pokrewnych różnych punktów widzenia, determinowanych różnym podłożem narodowym i kulturowym;

KP6_WK4: rozpoznaje relacje i zależności na poziomie podstawowym pomiędzy przeszłością a aktualnymi problemami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi;

KP6_WK5: rozumie podstawowe mechanizmy kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne;

Umiejętności: student

KP6_UW1: samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego;

KP6_UW2: potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać wiedzę teoretyczną właściwą dla studiów do opisu podstawowych problemów historycznych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych;

KP6_UW3: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł;

KP6_UW4: potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności badawcze związane z kulturowymi, prawnymi, politycznymi i ekonomicznymi uwarunkowaniami;

KP6_UW5: potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i podstawowe umiejętności zbierania i analizy źródeł w badaniu historii wojskowości;

KP6_UW6: potrafi analizować bieżącą sytuację polityczną i gospodarczą;

KP6_UK1: potrafi przygotować prezentację multimedialną oraz wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne;

KP6_UK2: potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie badań historyczno-wojskowych;

KP6_UK5: potrafi kompetentnie wypowiadać się publicznie na temat współczesnych armii i konfliktów zbrojnych;

KP6_UK6: potrafi sporządzić wypowiedź na piśmie dotyczącą współczesnych armii i konfliktów zbrojnych;

KP6_UO1: uczestniczy w wykonywaniu zadań przydzielonych zespołom w trakcie zajęć na uczelni;

KP6_UU1: samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego.

Kompetencje społeczne: student

KP6_KK1: ma krytyczną świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych;

KP6_KK2: wykazuje odpowiedzialność i odwagę cywilną w przedstawianiu zgodnego aktualnym stanem wiedzy historycznej obrazu dziejów i w sprzeciwianiu się instrumentalizacji historii przez grupy narodowe, społeczne, religijne i polityczne;

KP6_KK3: formułowania sądów na temat podstawowych kwestii z zakresu historii, w kontekście problemów ekonomicznych, politycznych, kulturowych, społecznych i prawnych;

KP6_KK4: jest zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych;

KP6_KO3: podejmuje próby uczestnictwa w dyskusjach historycznych i przekazywania informacji osobom zainteresowanym historią spoza grona fachowców;

KP6_KR1: stosowania zasady etyczne;

KP6_KR2: potrafi funkcjonować w środowisku wielokulturowym, rozumie wartość pluralizmu i tolerancji;

KP6_KR3: uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym i kulturowym.

Weryfikacja efektów kształcenia: referat, ocena aktywności w trakcie zajęć, ocena efektów pracy zespołowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności i zaangażowania studentów podczas zajęć. Zaliczenie nieobecności podczas dyżurów.

Zakres tematów:

1.) Revolution in Military Affairs (RMA) w okresie postzimnowojennym;

2.) Rola i modele sił zbrojnych we współczesnym świecie;

3-4.) Wojny i konflikty zbrojne we współczesnym świecie (definicja wojny, teorie przyczyn wojen, klasyfikacja wojen i jej kryteria, geografia współczesnych konfliktów zbrojnych);

5.) Pełnoskalowy konflikt zbrojny („Pustynna Burza” 1991);

6.) Konflikty asymetryczne (Afganistan 2001-2020, Irak 2003-2011);

7.) Hybrydowy konflikt zbrojny (Ukraina 2014-2020);

8.) Zaliczenie zajęć.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja na podstawie przeczytanych źródeł i literatury, prezentacja multimedialna, elementy wykładu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Tomasz Wesołowski 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)