Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot do wyboru - Próby biologiczne w badaniach molekularnych 320-PS2-1PDW2
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Hartl D.L., Andrew G.C. (2007). Podstawy genetyki populacyjnej. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

2. Freeland J.R. (2008). Ekologia molekularna. Wydawnictwo Naukowe PWN.

3. Pilot M., Rutkowski R. 2005. Zastosowanie metod molekularnych w badaniach ekologicznych. Warszawa: Muzeum i Instytut Zoologii PAN.

Literatura uzupełniająca:

1. Ratkiewicz. M. 2006. Od genetyki do genomiki populacji: nowe perspektywy badań w ekologii i biologii ewolucyjnej. KOSMOS problemy nauk biologicznych. Tom 55, numer 1 (270), str. 129-136. http://kosmos.icm.edu.pl/PDF/2006/129.pdf

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1. Student zna i rozumie zasadność stosowania podstawowych technik molekularnych: izolacja DNA zestawem kolumnowym, elektroforeza w żelu agarozowym, wykorzystywanych do badania prób biologicznych pozostawionych w terenie przez różne grupy zwierząt kręgowych (KA7_WG1).

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Student potrafi dobierać adekwatną do postawionych celów i dostępnego materiału biologicznego metodę laboratoryjną - izolacja DNA, ocena ilości i jakości DNA metodą elektroforezy agarozowej, interpretuje uzyskane wyniki oraz formułować wnioski na ich podstawie (KA7_UW1).

2. Student potrafi posługiwać się zaawansowanymi narzędziami statystycznymi i technikami informatycznymi, w tym multimedialnymi, w celu prezentacji wyników wykonanych prac laboratoryjnych na materiale biologicznym zebranym w terenie od różnych grup systematycznych zwierząt kręgowych ( KA7_UW4).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

1. Student jest gotów do systematycznego zapoznawania się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi z dziedziny biologii molekularnej w celu stosowania odpowiednich procedur badawczych (KA7_KK1).

Sposoby weryfikacji:

- bieżąca ocena prawidłowo wykonanych zadań laboratoryjnych,

- poster naukowy przygotowany przez studentów.

Metody i kryteria oceniania:

1. Bieżąca kontrola stanu wiedzy studentów w trakcie trwania laboratoriów.

2. Bieżąca kontrola praktycznych zadań laboratoryjnych wykonywanych przez studenta podczas zajęć: stosowanie różnych technik molekularnych oraz obsługa sprzętu laboratoryjnego.

3. Kontrola obecności studenta na zajęciach laboratoryjnych (dopuszcza się jedną nieobecność na zajęciach z koniecznością napisania pisemnego referatu na wyznaczony przez Prowadzącego temat)

4. Pozytywna ocena z posteru naukowego opartego na tematyce zajęć realizowanych przez studentów podczas prac laboratoryjnych i terenowych.

Warunkiem zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest pozytywna ocena z posteru naukowego.

Zakres tematów:

1. Izolacja DNA z materiału biologicznego zebranego i zabezpieczonego w terenie: odchody ssaków roślinożernych, pozostałości tkanek miękkich, sierść, pióra, wydzieliny (ślina, mocz, krew):

a) Izolacja DNA z materiału biologicznego na kolumnach ze złożem krzemionkowym;

2. Elektroforeza na żelu agarozowym - sprawdzenie jakości i ilości DNA.

Metody dydaktyczne:

1. Praca z instrukcjami przygotowanymi na zajęcia.

2. Praca w czteroosobowych grupach.

3. Metoda laboratoryjna - praktyczne wykonywanie zadań laboratoryjnych związanych z pracą z pipetami i odczynnikami molekularnymi oraz obsługą urządzeń znajdujących się na wyposażeniu laboratorium molekularnego.

4. Konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
5/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)