Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Struktura grup i pierścieni 360-MS1-3SGP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. R. Andruszkiewicz, Wstęp do teorii pierścieni nieprzemiennych, plik PDF dostępny na stronie internetowej wykładowcy.

2. I. Herstein, Noncommutative rings, Carus Math.

Monographs 15, MAA, 1968.

3. N. Jacobson, Structure of Rings, Amer. Math. Soc.

Coll. Publ. 37 (1956).

4. J. Browkin, Teoria ciał, PWN, Warszawa 1977.

5. T. Y. Lam, A First Course in Noncommutative

Rings, Sprinter Verlag, 2001.

6. Robinson, Derek J. S., A course in the theory of

groups. Second edition. Graduate Texts in

Mathematics, 80. Springer-Verlag, New York, 1996

Efekty uczenia się:

Student: zna pojęcia pierścienia łącznego i specjalnych typów elementów pierścienia; zna pojęcie grupy nilpotentnej i jej własności;rozpoznaje struktury algebraiczne w zadanych obiektach matematycznych; zna ważne przykłady pierścieni i grup oraz ogólne konstrukcje

pierścieniowe i grupowe; zna podstawowe, klasyczne twierdzenia strukturalne wybranych klas pierścieni i grup; potrafi zastosować

poznane twierdzenia strukturalne do rozwiązywania różnorodnych problemów z różnych działów matematyki, ze szczególnym

uwzględnieniem teorii liczb; potrafi stosować poznane twierdzenia z teorii grup do badania pierścieni i na odwrót; sprawnie posługuje się

aparatem arytmetycznym przy rozwiązywaniu różnorodnych problemów dotyczących konkretnych obiektów algebraicznych; potrafi

wyszukiwać potrzebne informacje w różnych źródłach (Internet, fachowa literatura), także w językach obcych; potrafi formułować opinie na

temat podstawowych algebraicznych twierdzeń strukturalnych oraz ich zastosowań w różnych działach nauki.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem. Skala ocen z egzaminu:

niedostateczny – do 50 %

dostateczny – od 51 do 60 %

dostateczny plus – od 61 do 70 %

dobry – od 71 do 80 %

dobry plus – od 81 do 90 %

bardzo dobry – od 91 %.

Ostateczna ocena z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i oceny z egzaminu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu

jest zaliczenie ćwiczeń. Obecność na wykładach jest obowiązkowa. Można mieć maksymalnie dwie nieobecności, każdą kolejną należy

odpracować na konsultacjach. Istnieje możliwość podwyższenia oceny z przedmiotu o pół stopnia w przypadku, kiedy student rozwiązał co

najmniej 75% zadań podanych na wykładzie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 10:00 - 11:45, sala 3008
Romuald Andruszkiewicz 3/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)