Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki - lektorat cz. 2 330-ES2-1NIE2
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Koithan U., Schmitz H., Sieber T., Sonntag R., "Aspekte neu Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch, Intensivtrainer, Hueber Verlag, 2015

Dallapiazza Rosa Maria, Tangram aktuell 3, edycja polska, Hueber Verlag, 2015

Perlmann-Baume Maria, Schwalb Susanne, EM neu, Brückenkurs, Hauptkurs, Abschlusskurs ,Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch und Arbeitsbuch, Hueber Verlag 2015

Deutsche Juristen im Gesprach: Textbuch (German Edition), München, 2000

Grabowska Małgorzata, Spychowska - Piotrowicz Monika, Grundwortschatz Recht, Poltext 2016

Bęza Stanisław, Kleinschmidt Anke, Deutsch im Büro, zebrania, raporty, prezentacje, negocjacje, referaty i streszczenia, Poltext, 2018

Tuora- Swiesskott Ewa, Deutsche juristische Fachsprache in 40 Lektionen, Polltex 2013

Masiulionyte Virginia, Plausianyte Lina, Rechtssprache Deutsch, Arbeitstbuch zum bürgerlichen Recht, Vilniaus Universiteetas, 2016

Ganczar M., Rogowska B., Prawo, język niemiecki. Ćwiczenia i słownictwo specjalistyczne, Hueber, 2009

Efekty uczenia się:

1. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych (np. prezentacje, referaty) i prac pisemnych (np. streszczenie tekstu specjalistycznego) w języku obcym.

KP7_UK1

2. Potrafi aktywnie pracować w grupie, np. biorąc czynny udział w dyskusjach oraz dokonując ich podsumowania.

KP7_UO1

3. Posługuje się językiem obcym w zakresie ekonomii na poziomie odpowiadającym wymaganiom określonym dla poziomu B2 lub wyższego Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KP7_UK1

Weryfikacja efektów kształcenia:

ocena ćwiczeń praktycznych, ocena efektów pracy zespołowej, ocena udziału w dyskusji na zajęciach, przedłużona obserwacja aktywności studenta przez prowadzącego, ocena pracy pisemnej na zadany temat przygotowywanej w ramach pracy własnej studenta, ocena wypowiedzi ustnej studenta.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- obecność na zajęciach (dozwolona jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność w semestrze, pozostałe nieobecności zaliczane są ustnie podczas konsultacji)

- aktywny udział w zajęciach

- zaliczenie prac kontrolnych i prac domowych

W roku akad. 2020/21 zajęcia odbywają sie zdalnie w czasie rzeczywistym na platformie blackboard collaborate, testy zaliczeniowe przeprowadzane są na w/w platformie lub/i przez usos mail.

Zakres tematów:

1. System szkolnictwa wyższego w krajach niemieckojęzycznych, struktura uczelni, typy szkół wyższych, etapy kształcenia, wymiana studencka, sytuacja studentów uczestniczących w wymianie studenckiej w dobie pandemii.

2. Wielokulturowość, interkulturowe aspekty życia w krajach niemieckiego obszaru językowego, ekonomiczne,społeczne i polityczne skutki wielokulturowości, problemy i korzyści wynikająjące z wielokulturowego oblicza współczesnych Niemiec. Przedstawiciele innych narodowości/kultur w historii państw niemieckojęzycznych.

3. Niemiecki cud gospodarczy po 2 wojnie światowej.

4. Świat mediów. Rodzaje mediów. Słownictwo z zakresu technologii informatycznej. Rola mediów w życiu współczenego człowieka. Korzyści i zagrożenia, aspekty społeczne, ekonomiczne i kulturowe tego zagadnienia.

5. Historia polsko-niemieckich stosunków gospodarczych.

Metody dydaktyczne:

Czytanie tekstów popularnonaukowych/naukowych, samodzielna prezentacja zawartego w nich materiału, trening umiejętności wypowiadania się na tematy

popularnonaukowe/naukowe, wyrażanie opinii nt. czytanych tekstów.

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń wszystkich sprawności językowych.

ze wykorzystaniem materiałów oferowanych przez internet:

stron internetowych, vlogów ćwiczeń online, wykładów, przemówień.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 16:45 - 18:15, sala 301
Barbara Poskrobko 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.