Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Czy maszyny mają dusze? Wokół problematyki transhumanizmu (fakultet) 410-FS2-1CZM
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://prawo.uwb.edu.pl/dr-karol-kuzmicz
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Angwin J., Społeczeństwo nadzorowane. W poszukiwaniu prywatności, bezpieczeństwa i wolności w świecie permanentnej inwigilacji, Kurhaus Publishing, Warszawa 2017;

2. Bauman Z., Płynna nowoczesność, przeł. T. Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006;

3. Bostrom N., Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagrożenia, przeł. D. Konowrocka-Sawa, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2014;

4. Chłopecki A., Sztuczna Inteligencja – szkice prawnicze i futurologiczne, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2018;

5. Chłopecki A., Malanowski Ł., Handel algorytmiczny, „Monitor Prawa Bankowego” 2014, nr 7-8;

6. Flaga-Gieruszyńska K., Gołaczyński J., Szostek D., Sztuczna inteligencja, blockchain, cyberbezpieczeństwo oraz dane osobowe. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2019;

7. Foucault M., Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, Fundacja Aletheia, Warszawa 1998;

8. Jankowska M., Podmiotowość prawna sztucznej inteligencji?, [w:] A. Bielska-Brodziak, O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015;

9. Janowski J., Trendy cywilizacji informacyjnej. Nowy technototalitarny porządek świata, Wolters Kluwer, Warszawa 2019;

10. Jemielniak D., Socjologia Internetu, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2019;

11. Juza M., Między wolnością a nadzorem. Internet w zmieniającym się społeczeństwie, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2019;

12. Kaplan J., Sztuczna Inteligencja. Co każdy wiedzieć powinien, przeł. S. Szymański, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019;

13. Karkut D., Własność wirtualna w prawie polskim. Zagadnienia wybrane, Wrocław 2018;

14. Kasperski M., Sztuczna Inteligencja. Droga do myślących maszyn, Wydawnictwo HELION, Warszawa 2015;

15. Kocot W. J., Kontrakty kreatywne – nowy rozdział w cyberewolucji prawa umów [w:] Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz, Wydawnictwo Wolter Kluwer, Warszawa 2017;

16. Kopeć R., Etyka robotów bojowych, „Studia Humanistyczne AGH” 2017, vol. 16, nr 2;

17. Kurzweil R., Nadchodzi osobliwość. Kiedy człowiek przekroczy granice biologii, przeł. E. Chodkowska, A. Nowosielska, Kurhaus Publishing, Warszawa 2018;

18. Kuźmicz K., Diritto e futurologia, [w:] Nowe kategorie instytucji prawnych, „Białostockie Studia Prawnicze” 2010, zeszyt 8, (pod red. K. Bagan-Kurluty i Ks. Floriana Lempy), s. 228-236;

19. Kuźmicz K., Transhumanizm, [w:] Edukacja na rozdrożu, pod red. M. Szyszkowskiej, Warszawa 2015, s. 170-186;

20. Lindenberg G., Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy, OTWARTE, Kraków 2018;

21. Mamak K., Prawo karne przyszłości, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2017;

22. Przegalińska A.K., Istoty wirtualne. Jak fenomenologia zmieniała sztuczną inteligencję, TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków 2016;

23. Przegląd Strategii Rozwoju Sztucznej Inteligencji na świecie, Fundacja digitalpoland, Warszawa 2018;

24. Rojszczak M., Prawne aspekty systemów sztucznej inteligencji – zarys problemu, [w:] Sztuczna inteligencja, blockchain, cyberbezpieczeństwo oraz dane osobowe. Zagadnienia wybrane, K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019;

25. Skinner Ch., Cyfrowi ludzie. Nasza czwarta rewolucja, przeł. P. Cypryański, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2018;

26. Tegmark M., Życie 3.0. Człowiek w erze sztucznej inteligencji, przeł. T. Krzysztoń, Prószyński i S-ka 2019;

27. Uliasz M., Sztuczna inteligencja jako sztuczna osoba prawna, [w:] Sztuczna inteligencja, blockchain, cyberbezpieczeństwo oraz dane osobowe. Zagadnienia wybrane, red. K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019;

28. Walsh T., To żyje. Sztuczna Inteligencja od logicznego fortepianu po zabójcze roboty, przeł. W. Sikorski, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KA7_WG4 -zna ogólną terminologię dotyczącą wszystkich

podstawowych działów filozofii w języku polskim;

KA7_WG6 - ma pogłębioną i szczegółową wiedzę dotyczącą wybranych autorów, szkół i kierunków filozoficznych;

Umiejętności, absolwent potrafi:

KA7_UW1 - wykorzystać wiedzę filozoficzną i

metodologiczną w krytycznym interpretowaniu

tekstów filozoficznych i innych;

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

KA7_KK1 - jest krytyczny, otwarty na nowe idee oraz gotów do

zmiany poglądów w świetle dostępnych danych i

argumentów;

Sposoby weryfikacji: aktywność na zajęciach, praca pisemna.

Metody i kryteria oceniania:

W I i II terminie przewidziany test bądź praca pisemna (w formie zdalnej przez platformę Backboard Coll.). Możliwość indywidualnego zaliczenia w formie ustnej. Test: 25 pytań - zamkniętych. Trzy możliwości do wyboru: a, b, c. Zaznacza się jedną odpowiedź prawidłową przez jej podkreślenie, wszelkie inne skreślenia powodują nieważność odpowiedzi na dane pytanie!

Punktacja: 25-23 – bdb; 22-21 – db plus; 20-18 – db; 17-15 – dst plus; 14-12 – dst, 11-10-ndst plus; poniżej 10 – ndst. Brana pod uwagę aktywność w czasie konwersatorium.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do problematyki transhumanizmu jako zagadnienia filozoficznego.

2. Filozoficzne aspekty duchowości. Atrybuty filozoficzno-teologiczne duszy.

3. Dzieje maszyn, które mają „to coś”. Rewolucje technologiczne.

4. Transhumanizm - historiozofia czy futurologia?

5. Prawa robotyki.

6. Główne problemy związane z transhumanizmem - akcentowane w literaturze naukowej, fantastyczno-naukowej oraz filmach.

7. Transhumanizm w kontekście idei postępu.

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium, pogadanka, elementy prezentacji multimedialnej, konsultacje (w tym przy użyciu platformy e-learningowej oraz Usos).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala e-learning
Karol Kuźmicz 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)