Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse lokalne i regionalne UE 330-MS1-3FIL
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. P. Swianiewicz, Finanse samorządowe, koncepcje, realizacja, polityki lokalne. Wyd. Municipum, Warszawa 2011.

2. M. Jastrzębska, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

3. B. Filipiak, Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.

4. M. Poniatowicz, J.M. Salachna, D. Perło, Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

5. D. Wyszkowska, Samodzielność finansowa jako determinanta potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego. Studium empiryczne gmin w Polsce, Wydawnictwo UwB, Białystok 2018.

6. Samorząd terytorialny w Europie i Polsce, pod red. K. Kociubińskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

7. Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie (doświadczenia i nowe wyzwania), pod red. J. Marszałek-Kawy i A. Lutrzykowskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

8. M. Bitner, K.S. Cichoński, Finanse podsektora samorządowego w wybranych krajach OECD w latach 1999-2010, “Samorząd Terytorialny” Nr 1-2/2012

9. Sub-national governments in the European Union: organisation, responsibilities and finance, Dexia Editions, Paris 2008.

10. Subnational public finance in the European Union, Council of European Municipalities and Regions, Dextia Credit Local, Summer 2012.

Efekty uczenia się:

Sposoby weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w formie ćwiczeń:

3FIL_U01 - przygotowanie prac w grupach (wypracowanie, referat, prezentacja), aktywność studentów podczas dyskusji

3FIL_U02 - przygotowanie prac w grupach (wypracowanie, referat, prezentacja)

3FIL_K01 - aktywność studentów podczas dyskusji na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach, przygotowanie i przedstawienie prezentacji zadanych tematów w grupach czteroosobowych.

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie 60% punktów z możliwych do zdobycia z zaliczenia pisemnego (test wielokrotnego wyboru). Na ocenę końcową z ćwiczeń będą miały wpływ punkty zebrane przez grupy oraz indywidualna aktywność studenta (za każde spotkanie student może otrzymać od 1 do 10 pkt).

Nieobecność na zajęciach jest zaliczana na konsultacjach w pierwszych dwóch tygodniach od momentu wystąpienia nieobecności.

Nieobecność na połowie spotkań ćwiczeniowych jest podstawą niezaliczenia ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wprowadzające

Omówienie zagadnień stanowiących przedmiot zajęć (prezentacja sylabusa)

Prezentacja literatury przedmiotu.

2. Podstawowe pojęcia z zakresu finansów lokalnych i regionalnych. Zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego. Omówienie pojęć takich jak: samodzielność, decentralizacja, subsydiarność. Struktura i zadania samorządu terytorialnego.

3. System dochodów własnych.

4. Model subwencjonowania działalności samorządu terytorialnego. Dotacje w systemie finansów JST. Zróżnicowanie samorządów terytorialnych w krajach UE.

5. i 6. Prezentacje systemu finansów lokalnych/regionalnych w wybranych krajach UE

7. Analiza różnic i podobieństw systemu finansów lokalnych w poszczególnych krajach.

8. Omówienie wyników zaliczenia. Podsumowanie zajęć.

Metody dydaktyczne:

praca w grupach z wykorzystaniem metody projektowej, studium przypadku, metody problemowej oraz dyskusji punktowanej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 303
Zofia Karczewska 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.