Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informacyjno-komunikacyjne 380-RS5-1IAT
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

Wiedza • Student posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie technik informacyjno-komunikacyjnych oraz potrafi zastosować technologię cyfrową zgodnie z zasadami efektywnej i bezpiecznej pracy dydaktycznej z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Posiada wiedzę o zagrożeniach i niebezpieczeństwach, na które narażeni są jego wychowankowie w sieci (test sprawdzający na platformie e-learningowej).

Umiejętności • Student posiada znajomość programu graficznego (ćwiczenia praktyczne) • Student posiada znajomość edytora tekstu (ćwiczenia praktyczne) • Student posiada znajomość arkusza kalkulacyjnego (ćwiczenia praktyczne) • Student posiada znajomość grafiki prezentacyjnej (ćwiczenia praktyczne) • Student potrafi wykorzystać technologię informacyjną w procesie edukacyjnym oraz korzysta z usług w sieciach informatycznych, pozyskując, tworząc oraz przygotowując materiały edukacyjne dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ćwiczenia praktyczne)

Kompetencje społeczne • Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ma świadomość potrzeby ciągłego samorozwoju w zakresie technologii informacyjnych. • Stosuje zasady etyki w korzystaniu z mediów oraz potrafi w sposób świadomy i odpowiedzialny prowadzić komunikację cyfrową z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę przy minimum 80% obecności na zajęciach. Student ponadwymiarowe nieobecności odpracowuje na konsultacjach. Ocena końcowa jest wyliczana na podstawie średniej uzyskanej z wszystkich ocen z zadań praktycznych realizowanych podczas zajęć, przy czym do uzyskania przez studenta zaliczenia wymaganych jest zdobycie minimum 51% punktów.

Zakres tematów:

Zajęcia organizacyjne i zapoznanie z platformą e-lerningową:

• przedstawienie programu zajęć, podstaw zaliczenia,

• przedstawienie zasad BHP,

• przygotowanie komputera do efektywnej i bezpiecznej pracy,

• cechy i formy e-lerningu na przykładzie platformy e-learningowej Blackboard

Rola Internetu i technologii informacyjn-komunikacyjnej w społeczeństwie:

• przedstawienie historii Internetu,

• charakterystyka społeczeństwa informacyjnego,

• zasady cyfrowej reprezentacji świata (cyberprzestrzeń i cyberśrodowisko),

• Web 2.0 i cyfrowe struktury organizacji treści,

• Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie.

Obróbka grafiki rastrowej:

• grafika komputerowa w Internecie - prawa autorskie oraz pobieranie grafik z legalnych źródeł

• grafiki wektorowa i rastrowa – pojęcia ogólne, cechy charakterystyczne,

• zapoznanie z programem do obróbki grafiki rastrowej,

• zaznaczanie, modyfikowanie, przekształcanie obiektów graficznych,

• praca na warstwach.

Edytor tekstu – Microsoft Word:

• formatowanie czcionek, akapitów i stron;

• tworzenie tabel i kolumn oraz sposoby ich formatowania;

• szablony, style ( modyfikacja stylów, zarządzanie stylami, i tworzenie i wykorzystywanie stylów akapitowych);

• spisy treści i ilustracji (możliwości i zastosowanie w praktyce, tworzenie, modyfikacja i aktualizacja spisów);

• wstawianie plików do dokumentu (wstawianie grafiki do dokumentu Word oraz jej formatowanie);

• podział dokumentu na sekcje (wymuszanie podziału na strony sugerowane alternatywy podziału stron, znaki końca strony i sekcji);

• praca z dużymi dokumentami (praca magisterska: tworzenie przypisów, nagłówka i stopek, wstawianie numerów stron, automatyczny spis treści);

Arkusz kalkulacyjny - Microsoft Excel:

• wprowadzanie formuł, kopiowanie, formatowanie,

• funkcje podstawowe, funkcje zaawansowane, filtrowanie, sortowanie,

• tabela, operacje na wielu arkuszach,

• tworzenie i formatowanie wykresów na podstawie wskazanego arkusza,

• kodowanie danych z ankiety,

• tabele i wykresy przestawne, analiza danych z tabeli,

• sprawdzanie poprawności, analiza danych.

Grafika prezentacyjna - Microsoft Power Point:

• zasady tworzenia prezentacji multimedialnej i wykonywanie własnej prezentacji,

• zastosowanie szablonów i modyfikowanie wzorca slajdu,

• slajdy tekstowe (wprowadzanie tekstu, dodawanie obszarów tekstowych, działania na polach tekstowych, formatowanie tekstu w obszarach tekstowych)

• slajdy z tabelami - zaznaczanie elementów tabeli, formatowanie tabeli

• slajdy zawierające wykresy (podstawowe wiadomości o wykresach, wprowadzanie danych, wybór rodzaju wykresu, formatowanie wykresów)

• obiekty graficzne w prezentacji, animacje i dźwięki w prezentacji, wykorzystanie efektów specjalnych,

• prezentacje interaktywne z wykorzystaniem rozgałęzienia do innych slajdów(hiperłącza),

• Prezi jako alternatywa dla Power Pointa.

Technologia informacyjno-komunikacyjna w perspektywie pedagogiki specjalnej :

• rola Internetu jako narzędzia sprzyjającego indywidualizacji nauczania i umożliwiającego swobodny dostęp do informacji,

• strategie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej wśród osób o specjalnych potrzebach.

Podsumowanie i wystawienie ocen

Metody dydaktyczne:

Metody: pogadanka, dyskusja, praca online, ćwiczenia laboratoryjne, pokaz, projekt;

Zaliczenie na ocenę (sprawdzenie praktycznych umiejętności posługiwania się ICT)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:30 - 10:00, sala A216
Karol Kowalczuk 0/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 10:15 - 11:45, sala A216
Karol Kowalczuk 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.