Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ustrój samorządu terytorialnego 370-AS1-1UST
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca:

1. B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2016

2. H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2014

3. K. Bandarzewski, P. Chmielnicki, W. Kisiel, Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006

4. Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2005

5. Prawo samorządu terytorialnego (red. M. Chmaj), warszawa 2013

6. Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2004.

7. P. Chmielnicki, Akty nadzoru na działalnością samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006

8. D. Dąbek, Prawo miejscowe, Warszawa 2007,

9. J. P. Tarno (red), Samorząd terytorialny w Polsce, LexisNexis 2004

Efekty uczenia się:

WIEDZA

- zna i rozumie zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy dotyczące ustrojowego prawa administracyjnego oraz funkcjonowania administracji publicznej (samorządowej) - KA6_WG3

Sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę - formułować i rozwiązywać złożone problemy z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej - KA6_UW2

- potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych w obszarach tematycznych związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej - KA6_UO2

Sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz społeczności lokalnych podejmując czynności w obszarze problematyki prawa administracyjnego oraz przedmiotu działania administracji samorządowej - KA6_KO1

Sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- rozwiązanie zadań na platformie e-learning jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu. Uzyskanie ponad 50% punktów za zadania e-learningowe w ramach wykładu podnosi końcową pozytywną ocenę z egzaminu z przedmiotu o pół stopnia.

- egzamin pisemny (test jednokrotnego wyboru). Warunkiem zaliczenia jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 60% pytań testu.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Pojęcie samorządu terytorialnego. Historia samorządu terytorialnego w Polsce i na świecie (2 godz.)

2. Konstytucyjne (Konstytucja RP) oraz międzynarodowe (EKSL) uregulowania kształtujące ustrój samorządu terytorialnego (2 godz.)

3. Zadania samorządu terytorialnego – pojęcie, podział zadań na własne i zlecone, zadania powierzone, zasady realizacji zadań publicznych przez j.s.t. (4 godz.)

4. Tryb określania obowiązków samorządu terytorialnego. Formy realizacji zadań przez j.s.t. Przekazywanie kompetencji. Porozumienia komunalne. Związek międzygminny i związki powiatów. Kontrakt terytorialny. Związek metropolitarny. Korzystanie przez samorząd z form prawa prywatnego (2 godz.)

5. Struktury samorządu terytorialnego w Polsce - gminy, powiaty, województwa, obszary metropolitarne, problematyka ustroju wielkich miast - miasto stołeczne Warszawa (2 godz.)

6. Formy demokracji bezpośredniej w działalności samorządu terytorialnego – referendum lokalne, wybory, konsultacje społeczne (4 godz.)

7. Organy jednostek samorządu terytorialnego – klasyfikacja organów i tryb wyboru, tryb powoływania i odwoływania organów stanowiących, status radnego (2 godz.)

8. Ustrój gminy. Organy stanowiące i wykonawcze gminy – zadania i kompetencje. Jednostki pomocnicze gminy i ich organy (4 godz.)

9. Ustrój powiatu. Koncepcja powiatu samorządowego. Organy powiatu. Starostwo powiatowe. Miasta na prawach powiatu (3 godz.)

10. Ustrój województwa samorządowego. Pojęcie regionu. Organy samorządu województwa (3 godz.)

11. Pracownicy samorządowi (2 godz.)

12. Akty prawa miejscowego samorządu terytorialnego (rodzaje, organy wydające, sposób publikowania, moc obowiązująca) (2 godz.)

13. Dochody jednostek samorządu terytorialnego (2 godz.)

14. Mienie powiatów, gmin i województw. Pojęcie mienia samorządowego. Zarządzanie mieniem, formy prowadzenia działalności gospodarczej przez samorząd terytorialny (2 godz.)

15. Nadzór nad samorządem terytorialnym – cele, funkcje i kryteria nadzoru. Organy nadzoru. Środki nadzoru. Odpowiedzialność samorządu terytorialnego (4 godz.).

Metody dydaktyczne:

wykład z wykorzystaniem prezentacji, konsultacje, studium przypadku, zajęcia na platformie e-learning

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 214
każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala e-learning
Krzysztof Teszner 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.