Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej 370-AS1-2IUE
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., Instytucje i prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2015,

Barcz J. (red.) Zasady ustrojowe Unii Europejskiej, wyd. 2, Warszawa 2010,

Górka M., System instytucjonalny Unii Europejskiej, wyd. 3, Warszawa 2012,

Barcz J. (red.) Źródła prawa Unii Europejskiej, wyd. 3, Warszawa 2012,

A. Doliwa-Klepacka, Z.M. Doliwa-Klepacki, Struktura organizacyjna(instytucjonalna) Unii Europejskiej, Białystok 2009;

M. Zdanowicz (red.), Wybór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Białystok 2007.

Efekty uczenia się:

wiedza:

- absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady, instrumenty i

terminologię nauk prawnych, w szczególności w obszarze

prawa Unii Europejskiej w jego instytucjonalno-administracyjnym wymiarze oraz funkcjonowania administracji publicznej na poziomie europejskim (KA6_WG2)

umiejętności:

- absolwent potrafi brać udział w debacie w obszarach tematycznych związanych z administracją publiczną na poziomie unijnym – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich (KA6_UK2)

kompetencje społeczne:

- absolwent jest gotów do krytycznej oceny prezentowanych zagadnień problemowych dotyczących prawa ustrojowego EU i jego administracyjnego wymiaru oraz przedmiotu działania administracji publicznej (KA6_KK1)

weryfikacja:

ćwiczenia - zaliczenie oraz bieżąca analiza i ocena pracy studenta podczas zajęć (m.in. pracy indywidualnej, pracy w grupie,

rozwiązywania kazusów i innych zadań)

Uwaga!

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. platformy eduPortal)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń - forma pisemna (w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwość egzaminu w formie ustnej), test

Dodatkowo: bieżąca analiza i ocena pracy studenta podczas zajęć (m.in. pracy indywidualnej, pracy w grupie, rozwiązywania kazusów i

innych zadań)

Uwaga!

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. platformy eduPortal)

Zakres tematów:

Specyfika prawa Unii Europejskiej

- prawo unijne jako specyficzny porządek prawny

- zasada pierwszeństwa prawa UE

- problem pierwszeństwa prawa UE przed krajowymi normami prawa konstytucyjnego

- zasada bezpośredniego skutku prawa unijnego w prawie wewnętrznym państw członkowskich

Źródła prawa Unii Europejskiej

(bezpośredni skutek wertykalny i horyzontalny poszczególnych źródeł, skutek pośredni prawa unijnego)

- prawo pierwotne

- ogólne zasady prawa UE i prawa podstawowe

- umowy międzynarodowe

- prawo wtórne

Analiza podstawowych zasad prawa UE

- zasada solidarności

- zasada odpowiedzialności odszkodowawczej państw członkowskich za szkody wyrządzone jednostkom naruszeniem prawa unijnego

przez państwo

- zasady subsydiarności i proporcjonalności

- zasada jednolitości

- zasada równości

- zasada wzmocnionej współpracy

Instytucje i organy UE (podstawy prawne działalności, charakter prawny i skład, funkcje, metody i sposoby

realizacji funkcji)

- Rada Europejska

- Rada Unii Europejskiej

- Komisja Europejska

- Parlament Europejski

- Trybunał Obrachunkowy

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

- Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Procedury tworzenia prawa Unii Europejskiej

- procedury zawierania umów międzynarodowych

- procedury stanowienia aktów ustawodawczych prawa pochodnego (zwykła i specjalna procedura ustawodawcza)

- stanowienie aktów nieustawodawczych prawa pochodnego

- udział interesariuszy w procedurach stanowienia prawa w Unii Europejskiej

- udział parlamentów narodowych w stanowieniu prawa w Unii Europejskiej

Sądowa kontrola przestrzegania prawa UE

- współpraca sądów krajowych i unijnych w drodze procedury zapytań

prejudycjalnych

- skarga na naruszenie prawa UE przez państwo członkowskie

- skarga o stwierdzenie nieważności aktu UE

- skarga na zaniechanie działania

- skarga odszkodowawcza

- spory pracownicze

Pozasądowa kontrola przestrzegania prawa unijnego

- parlamentarne środki kontroli przestrzegania prawa UE

- skargi do Komisji Europejskiej

- skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia oparte na pracy indywidualnej i grupowej studentów bazującej na wiedzy pozyskanej w trakcie wykładów oraz zdobytej na podstawie samodzielnego przygotowania się do zajęć

Część zajęć w formule e-learning (forma asynchroniczna)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 307
każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
Mieczysława Zdanowicz 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.