Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane problemy polityki zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu 370-AS1-3JG
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Praktyczny komentarz, pod red. Z. Górala, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. W. Maciejko: Świadczenia przedemerytalne. Komentarz, Warszawa 2006.

2. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pod red. Z. Górala, Warszawa 2016.

3.System prawa pracy. Tom VIII. Prawo rynku pracy, red. M. Włodarczyk, Warszawa 2018

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent:

1. ma podstawową wiedzę o organach administracji publicznej oraz

innych strukturach i instytucjach społecznych, w tym politycznych

i ekonomicznych, w szczególności ich podstawowych elementach - K_W03- zaliczenie w formie pisemnej

2. ma podstawową wiedzę o relacjach między organami administracji

publicznej oraz relacjach między nimi a jednostką i instytucjami - K_W04 -zaliczenie w formie pisemnej

3. ma podstawową wiedzę o człowieku i obywatelu, a w szczególności

ich prawach i obowiązkach oraz środkach i zasadach ochrony

statusu jednostki - K_W06- zaliczenie w formie pisemnej

Umiejętności, absolwent:

1. potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne z zakresu

administracji - K_U01 - zaliczenie w formie pisemnej

Kompetencje społeczne, absolwent

2. potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności - K_K06 - zaliczenie w formie pisemnej

Metody i kryteria oceniania:

aktywność na zajęciach (50% oceny), zaliczenie w formie pisemnej (50% oceny).

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie – polityka rynku pracy, realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Bieżące wyzwania rynku pracy. Problem bezrobocia.

2. Źródła prawa – wpływ regulacji unijnych na krajowe przepisy dotyczące pracowniczego i „pozapracowniczego” zatrudnienia.

3. Migracje pracownicze, zatrudnienie cudzoziemców, delegowanie i mobilność pracowników – wprowadzenie, przedstawienie i omówienie stosowanych przepisów.

4. Legalizacja pobytu cudzoziemców, formy zatrudnienia cudzoziemców, obowiązki stron stosunku pracy.

5. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – podstawowe pojęcia.

6. Instytucje rynku pracy – publiczne służby zatrudnienia, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego.

7. Zatrudnienie pracownicze a wykonywanie innej pracy zarobkowej.

8. Elastyczne formy zatrudnienia.

9. Telepraca i praca zdalna –źródła prawa, zagadnienia podstawowe, obowiązki stron realizujących zatrudnienie w formie telepracy i pracy zdalnej.

10. Praca tymczasowe – źródła prawa, pojęcie pracownika tymczasowego, pracodawcy użytkownika i agencji pracy tymczasowej; podstawy zatrudnienia pracownika tymczasowego; czas trwania zatrudnienia pracownika tymczasowego; prawa i obowiązki stron związane z zatrudnieniem pracownika tymczasowego; rozwiązanie umowy z pracownikiem tymczasowym.

11. Outsourcing pracowniczy.

12. Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy oraz formy udzielanego wsparcia.

13. Świadczenia dla bezrobotnych – pojęcie i przesłanki, wysokość zasiłku, okres pobierania zasiłku, wyłączenie prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

14. Usługi rynku pracy – pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, organizacja szkoleń, aktywizacja i integracja społeczna bezrobotnych.

15. Fundusz pracy.

Metody dydaktyczne:

wykład, dyskusja, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 17:15, sala 211
Tomasz Kałużny 19/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)