Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawoznawstwo 370-KS1-1PRW
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Breczko, A. Jamróz (red.), S. Oliwniak, Wstęp do prawoznawstwa, Temida2, Białystok 2007

2. A. Bator, W. Gromski, A. Kozak, St. Kaźmierczyk, Z. Pulka, Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, LexisNexis, Warszawa 2016, wyd. 5

Literatura uzupełniająca:

1. A. Jamróz, Wprowadzenie do prawoznawstwa, LexisNexis, Warszawa 2011, wyd. 2

2. T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2017, wyd. 11

3. K. Pałecki, Prawoznawstwo, Zarys wykładu, Difin, Warszawa 2003

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent zna i rozumie:

- charakter nauk prawnych i ich relacje do innych nauk - KA6_WK2;

- rodzaje stosunków społecznych, a także o roli człowieka w różnych instytucjach i strukturach społecznych - KA6_WK4;

Sposób weryfikacji:

- egzamin pisemny – odpowiedź na 3 pytania opisowe z podanej wcześniej listy zagadnień egzaminacyjnych

Umiejętności - absolwent potrafi:

- właściwie dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia do rozwiązywania złożonych oraz nietypowych problemów tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne - KA6_UW3;

- komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu kryminologii i innych nauk społecznych i humanistycznych - KA6_UK2;

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie - KA6_UU1;

- samodzielnie uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności, a także rozwijać je interdyscyplinarnie - KA6_UU2.

Sposób weryfikacji:

- ocena efektów pracy zespołowej podczas analizy wybranego przez prowadzącego zajęcia zagadnienia z zakresu prawoznawstwa

- sprawdzenie nabytych przez studenta postaw społecznych odnośnie do problematyki prawoznawstwa oraz konieczności pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności (zob. weryfikacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności); ocena ogólna pracy w grupie podczas dyskusji prowadzonych w ramach wykładu.

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia zajęć:

- zasady dopuszczenia do zaliczenia - udział w zajęciach

- metoda oceniania - ocena na podstawie egzaminu pisemnego lub ustnego w formie odpowiedzi na pytania opisowe z podanej wcześniej listy zagadnień egzaminacyjnych, z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu - w terminach wyznaczonych zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej w I i II terminie. Skala ocen od 2 do 5.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Prawoznawstwo jako dyscyplina nauk prawnych: przedmiot prawoznawstwa, rola prawa oraz metody jego badania; koncepcje pojmowania prawa.

2. Specyfika języka prawnego i języka prawniczego; rodzaje wypowiedzi i ich funkcje; specyfika wypowiedzi normatywnej; definicje legalne.

3. Pojęcie, budowa i klasyfikacja przepisów prawnych. Pojęcie, budowa i klasyfikacja norm prawnych; koncepcje struktury normy prawnej.

4. Pojęcie zasady prawa; charakterystyka wybranych zasad prawa.

5. Pojęcie, budowa i systematyka wewnętrzna aktu normatywnego.

6. Pojęcie źródła prawa. Rodzaje źródeł prawa w kulturze prawa stanowionego i anglosaskiej kulturze prawnej; fakty prawotwórcze. Charakterystyka źródeł prawa w Polsce. System prawa RP a system prawa Unii Europejskiej

7. Pojęcie i klasyfikacja faktów prawnych; czynność prawna jako działanie wolicjonalne; warunki ważności czynności prawnych.

8. Stosunek prawny jako szczególny rodzaj stosunku społecznego - ogólna charakterystyka; pojęcie, elementy budowy, klasyfikacja stosunków prawnych

9. Osoba fizyczna i osoba prawna jako podmioty stosunków prawnych. Treść stosunków prawnych - uprawnienia i obowiązki.

10. Pojęcie systemu prawa. Systematyzacja systemu prawa. Podział na prawo publiczne i prawo prywatne; charakterystyka podstawowych gałęzi prawa.

11. Pojęcie „zasady systemu prawa” w kontekście ogólnych rozważań na temat systemu prawnego i powiązań pomiędzy normami prawnymi. Zasada hierarchiczności systemu prawa; kryteria hierarchiczności.

12. Pojęcie niesprzeczności systemu prawa; kolizje norm prawnych oraz sposoby ich usuwania. Reguły kolizyjne.

13. Zupełność systemu prawa; problematyka luk w prawie oraz sposoby wypełniania luk.

14. Pojęcie stosowania prawa; typy i modele stosowania prawa oraz etapy stosowania prawa.Wykładnia prawa.

15. Pojęcie obowiązywania prawa; koncepcje i zakresy obowiązywania prawa.

Metody dydaktyczne:

Moduł jest prowadzony z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik dydaktycznych, tj. metody heurystycznej, materiałów multimedialnych i dyskusji. Tradycyjny wykład połączony jest z warsztatami grupowymi i dyskusją na temat przedstawianej problematyki. Dodatkową formą są indywidualne konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 16:00 - 18:15, sala e-learning
każdy piątek, 12:15 - 13:45, sala 314
Marta Andruszkiewicz 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)