Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo cywilne cz. II (zobowiązania) 370-PN5-3PZO
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Jak w części A sylabusa

Efekty uczenia się:

Wiedza: Absolwent:

- ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk - KA7 – WG1

sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, zaliczenie pisemne

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa cywilnego - KA7_WG3

sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, zaliczenie pisemne

- zna i rozumie terminologię właściwą dla prawa cywilnego - KA7_WK3

sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, zaliczenie pisemne

- zna system prawa polskiego, istniejące powiązania wewnątrz tego systemu oraz relacje i powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym - KA7_WK4

sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, zaliczenie pisemne

Umiejętności: Absolwent:

- sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy prawa cywilnego do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu prawa cywilnego- KA7_UO1

sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, zaliczenie pisemne

- posiada umiejętności sporządzania podstawowych pism procesowych, przygotowywania pisemnych analiz i interpretacji konkretnych problemów prawnych, wykorzystując w tym celu zdobytą wiedzę teoretyczną, docierając samodzielnie do różnych źródeł - KA7_UW5

sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, zaliczenie pisemne

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie - KA7_UK1

sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, zaliczenie pisemne

Kompetencje społeczne: Absolwent

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu - KA7_KR2

sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, zaliczenie pisemne

Metody i kryteria oceniania:

Warunki uzyskania zaliczenia:

- obecność na zajęciach, nieobecności zaliczane są na konsultacjach osoby prowadzącej ćwiczenia, liczba godzin nieobecności kwalifikujących do niezaliczenia przedmiotu: 10

- zaliczenie końcowe:

pisemne: rozwiązanie testu składającego się z co najmniej 40-u pytań oraz rozwiązanie minimum 3-ch kazusów. Uzyskanie co najmniej 51% punktów możliwych do zdobycia na tym etapie stanowi warunek konieczny dla dopuszczenia studenta do egzaminu.

51% - dst

61% - dst+

75% -db

85% - db+

90% - bdb

Uzyskanie dodatkowych punktów w ramach ćwiczeń realizowanych jako zajęcia zdalne synchroniczne podnosi pozytywną ocenę końcową o 0,5 stopnia.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego ćwiczeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Zobowiązania umowne - cz. 1 (wyzysk, niemożliwość pierwotna, umowa przedwstępna, zadatek, inne dodatkowe zastrzeżenia umowne) (2 godz.)

2. Zobowiązania umowne cz. 2 (Umowy odnoszące się do osób trzecich umowa o świadczenie przez osobę trzecią, umowa o zwolnienie dłużnika z obowiązku świadczenia, umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej) (2 godz.)

3. Prawo konsumenckie (w KC i w ustawie Prawo konsumenckie) w zadaniach i przykładach, z uwzględnieniem także rękojmi i gwarancji (6 godz.)

4. Wybrane umowy nazwane: umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa o dzieło, umowa zlecenia, prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, umowa pożyczki (10 godz.)

Metody dydaktyczne:

Metoda konwersatoryjna (w sali i zdalnie synchronicznie), praca w grupach, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 9:45 - 11:15, sala 214
co druga niedziela (parzyste), 9:45 - 11:15, sala e-learning
Karol Skrodzki 44/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.