Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia prawa prywatnego 370-PS5-1HPB
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://prawo.uwb.edu.pl/pracownia-historii-prawa
Liczba godzin: 25
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

1) J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2009;

2) A. Dziadzio, Powszechna historia prawa, Warszawa 2011;

3) A. Lityński, Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2013 i wydania wcześniejsze;

4) K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, wyd. X zmienione, Warszawa 2008;

5) J. Wiewiorowski, J. Walachowicz, A. Gulczyński, B. Lesiński, Historia prawa. Wybór tekstów źródłowych, Poznań 2002.

Uzupełniająca:

1 ) S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, t. I –III, Kraków 2001 – 2002;

2) A. Lityński: Historia prawa Rosji i ZSRR 1917 – 1991, czyli Historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików): krótki kurs, Warszawa 2012;

3) K. Sójka - Zielińska, Drogi i bezdroża prawa. Szkice z dziejów kultury prawnej Europy, Warszawa 2010;

4) K. Sójka-Zielińska, Wielkie kodyfikacje cywilne. Historia i współczesność, warszawa 2009;

5) K. Sójka - Zielińska, Kodeks Napoleona. Historia i współczesność, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Efekty

Wiedza:

- absolwent ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawniczych dyscyplin ogólnych

(prawoznawstwo, logika prawnicza, teoria i filozofia prawa, doktryny polityczno-prawne, teoria prawa i demokracji), prawniczych dyscyplin historycznych (historia prawa polskiego, powszechna historia prawa, prawo rzymskie)- KA7_WG2; sposób weryfikacji - o kolokwium pisemne lub ustne;

- absolwent ma pogłębioną wiedzę o źródłach prawa polskiego, o procesie jego tworzenia i przeprowadzania zmian - KA7_WG6; sposób weryfikacji - kolokwium pisemne lub ustne;

- absolwent zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą- KA7_WK2, sposób weryfikacji - kolokwium pisemne lub ustne.

Umiejętności:

- absolwent potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ujęciu interdyscyplinarnym – KA7_UW2, sposób weryfikacji - kolokwium pisemne lub ustne;

- absolwent rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych – KA7_UU1, sposób weryfikacji - kolokwium pisemne lub ustne;

- absolwent dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi- KA7_UU2, sposób weryfikacji - kolokwium pisemne lub ustne.

Kompetencje społeczne:

- absolwent rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób – KA7_KO1, sposób weryfikacji - kolokwium pisemne lub ustne;

- absolwent potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny – KA7_KK2, sposób weryfikacji - kolokwium pisemne lub ustne.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach prowadzonych w formie stacjonarnej. Dopuszczalna jedna usprawiedliwiona nieobecność. W przypadku opuszczenia przez studenta (z jakiejkolwiek przyczyny) więcej niż 2 godz. ćwiczeń, jest on zobowiązany do odrobienia nieobecności poprzez odpowiedź ustną na dyżurze z zakresu materiału, który był opracowywany na przedmiotowych zajęciach. Odrabianie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach.

Zaliczenie ćwiczeń - dwa kolokwia pisemne (w wyjątkowych przypadkach ustne). Pierwsze obejmujące materiał do roku 1918 pod koniec listopada 2021 r. Drugie dotyczące okres po 1918 r. pod koniec pierwszego semestru w styczniu 2022 r. Oceniania będzie umiejętność udzielenia odpowiedzi na pięć pytań o charakterze opisowym z listy zagadnień podawanych w czasie zajęć.

Skala ocen od 2 do 5.

2,75 - 3pkt - dst;

3,25 - 3,5 pkt - dst plus;

3,75 - 4,00 pkt - dobry;

4,25 - 4,5 - dobry plus;

4,75 - 5 pkt - bdb.

Ocena końcowa z zaliczenia ćwiczeń stanowi średnią ocen uzyskanych z dwóch kolokwiów pisemnych. Aktywny udział w ćwiczeniach oraz praca w grupach może podnieść ocenę końcową z zaliczenia o max. 1 stopień.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

Historia prawa prywatnego - ćwiczenia

1. Źródła prawa w ujęciu historycznym. Źródła powstania i źródła poznania prawa

2. Recepcja prawa rzymskiego w Europie i w Polsce.

3. Proces rzymsko-kanoniczny. Jego znaczenie dla rozwoju prawa procesowego.

4. Źródła prawa sądowego w Rzeczypospolitej Szlacheckiej. Znaczenie Statutów litewskich.

5. Kodeks Napoleona na ziemiach polskich. Kodeks cywilny Królestwa Polskiego.

6. Źródła i ewolucja prawa rodzinnego na ziemiach polskich w XIX wieku.

7. Prawo pracy – geneza, powstanie. Prawo publiczne czy prywatne?

8. Procedury cywilne na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku.

9. Źródła prawa cywilnego w II Rzeczypospolitej.

10. Procedura cywilna w II RP.

11. Polski Kodeks handlowy z 1934 roku i pozostałe ustawodawstwo handlowe.

12.Unifikacja prawa cywilnego w Polsce po Ii wojnie światowej.

13. Kodyfikacja prawa rodzinnego w Polsce po II wojnie światowej.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia prowadzone formie bezpośredniego kontaktu ze studentami.

Metoda konwersatoryjna, praca w grupach związana z wykorzystaniem tekstów źródłowych z historii prawa polskiego i powszechnej historii prawa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 312
Piotr Fiedorczyk 20/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 312
Piotr Fiedorczyk 19/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 312
Piotr Fiedorczyk 24/ szczegóły
4 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 311
Karol Kuźmicz 22/ szczegóły
5 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 311
Karol Kuźmicz 19/ szczegóły
6 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 311
Karol Kuźmicz 24/ szczegóły
7 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 313
Marcin Łysko 23/ szczegóły
8 każdy piątek, 15:45 - 17:15, sala 312
Kamil Niewiński 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)