Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logika prawnicza 370-PS5-1LPA
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 24
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 2002

S. Lewandowski, H. Machińska, A. Malinowski, J. Petzel, Logika dla prawników, Warszawa 2002

B. Stanosz, Ćwiczenia z logiki, Warszawa 2001

W. Patryas, Elementy logiki dla prawników, Poznań 1996

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent ma pogłębioną wiedzę z zakresu innych dziedzin prawa i wybranych zagadnień z innych nauk społecznych - KA7_WG5 (sposób weryfikacji - sprawdzian pisemny), zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą - KA7_WK2 (sposób weryfikacji - sprawdzian pisemny), zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych - KA7_WK6 (sposób weryfikacji - sprawdzian pisemny).

Umiejętności - absolwent rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych - KA7_UU1 (sposób weryfikacji - sprawdzian pisemny), posiada też umiejętności sporządzania podstawowych pism procesowych, przygotowywania pisemnych analiz i interpretacji konkretnych problemów prawnych, wykorzystując w tym celu zdobytą wiedzę teoretyczną, docierając samodzielnie do różnych źródeł - KA7_UW5 (sposób weryfikacji - sprawdzian pisemny), posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie - KA7_UK1 (sposób weryfikacji - ustny).

Kompetencje społeczne - absolwent jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role - KA7_KR1 (sposób weryfikacji - pisemny), potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania - KA7_KK1 (sposób weryfikacji - sprawdzian pisemny).

Metody i kryteria oceniania:

sprawdzian pisemny, aktywność na zajęciach

dopuszczalna jest 1 nieobecność na ćwiczeniach

Zakres tematów:

1. Logika, działy logiki - logika formalna, semiotyka, metodologia nauk.

2. Znak, język, funkcje tekstu językowego.

3. Kategorie syntaktyczne: nazwa, zdanie, funktor.

4. Nazwa, podziały nazw i stosunki zakresowe. Zbiory. Zbiór w sensie dystrybutywnym. Zbiór w sensie kolektywnym. Podział logiczny, pojęcie, warunki poprawności podziału logicznego, klasyfikacja.

5. Definicje – pojęcie, rodzaje definicji, błędy w definiowaniu.

6. Zdanie w sensie logicznym. Rachunek zdań – funkcja zdaniowa, funktory prawdziwościowe, funkcja logiczna. Formalizacja zdań języka naturalnego.

7. Metody badania funkcji logicznych, wynikanie logiczne, tautologie rachunku zdań, prawa rachunku zdań.

8. Rachunek kwantyfikatorów, prawa logiki kwantyfikatorów.

9. Uzasadnianie twierdzeń, wnioskowania, podziały wnioskowań, wnioskowania dedukcyjne, wnioskowania indukcyjne. Rachunek zdań i metody dowodowe jako narzędzia badania poprawności wnioskowań. Teoria argumentacji. Retoryka prawnicza.

10. Błędy w słownym formułowaniu myśli, amfibolia, ekwiwokacja, elipsa.

11. Kwadrat logiczny. Przekształcenia zdań kategorycznych.

Metody dydaktyczne:

dyskusja, praca w grupach, praca samodzielna, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.