Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawoznawstwo 370-PS5-1PWO
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Jamróz, Wprowadzenie do prawoznawstwa, Wyd. 2, LexisNexis, Warszawa 2011

2. A. Breczko, A. Jamróz (red.), S. Oliwniak, Wstęp do prawoznawstwa, Temida2, Białystok 2007

3. T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, wydanie 13 (lub wcześniejsze), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2019 (rozdziały II, IV, VII, VIII, XI, XII)

Literatura uzupełniająca:

1. A. Bator (red.), Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, Wyd. 5, Wolters Kluwer, Warszawa 2016 (wybrane hasła).

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent:

- zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą - KA7_WK2 - sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, zaliczenie pisemne,

- ma wiedzę o różnych rodzajach stosunków prawnych i rządzących między nimi prawidłowości a także, w zależności od swoich zainteresowań, pogłębioną wiedzę na temat kategorii stosunków prawnych - KA7_WK5 - sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, zaliczenie pisemne.

Umiejętności, absolwent:

- dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi - KA7_UU2 - sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, zaliczenie pisemne.

Kompetencje społeczne, absolwent:

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - KA7_KK2 - sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, zaliczenie pisemne .

Metody i kryteria oceniania:

Warunki uzyskania zaliczenia:

- obecność na zajęciach, nieobecności zaliczane są na konsultacjach osoby prowadzącej ćwiczenia, liczba godzin nieobecności kwalifikujących do niezaliczenia przedmiotu: 6;

- analogicznie odrabiane jest niewykonanie zadań w ramach zajęć zdalnych asynchronicznych;

- zaliczenie końcowe, które odbędzie się formie pisemnej: czas trwania: do 90 minut, rozwiązanie testu składającego się z co najmniej 40-u pytań oraz rozwiązanie minimum 3-ch kazusów; liczba punktów do uzyskania: 100.

Skala ocen:

bardzo dobry (5) co najmniej 91 pkt;

dobry plus (4,5) co najmniej 81 pkt;

dobry (4) co najmniej 71 pkt;

dostateczny plus (3,5) co najmniej 61% pkt;

dostateczny (3) co najmniej 51% pkt;

niedostateczny (2) poniżej 51% pkt.

Uzyskanie ponad 75% punktów za realizację zadań e-learningowych w ramach zajęć realizowanych jako zdalne asynchroniczne podnosi pozytywną ocenę końcową o 0,5 stopnia. Również szczególna aktywność na zajęciach w czasie rzeczywistym może podnieść końcową ocenę pozytywną o 0,5 stopnia.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego ćwiczeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

Zagadnienia wprowadzające: Wieloznaczność pojęcia „prawo”. Prawoznawstwo jako nauka prawna. 2 godz.

Charakterystyka norm społecznych i relacje prawa i innych systemów normatywnych. 2 godz.

Język prawny i język prawniczy, wprowadzenie pojęć "norma prawna" i "przepis prawny". 2 godz.

Formy tworzenia prawa. 2 godz.

System źródeł prawa w Polsce. 2 godz.

Akt normatywny - pojęcie i budowa, technika prawodawcza. 2 godz.

Przepis prawny - pojęcie, struktura i typologia. 2 godz.

Norma prawna - Pojęcie i budowa. 2 godz.

Norma prawna. Klasyfikacja i rekonstrukcja. 2 godz.

Stosunki prawne. 2 godz.

Obowiązywanie prawa. 2 godz.

System prawa. Więzi pomiędzy normami prawnymi. 2 godz.

Hierarchiczność systemu prawa. 2 godz.

Niesprzeczność systemu prawa. 2 godz.

Zupełność systemu prawa. 2 godz.

Wnioskowania prawnicze. 2 godz.

Stosowanie prawa. 2 godz.

Wykładnia prawa. 2 godz.

Praworządność. Gwarancje praworządności. 2 godz.

Kolokwium zaliczeniowe. 2 godz.

Metody dydaktyczne:

Metoda konwersatoryjna, praca w grupach, konsultacje, zajęcia zdalne asynchroniczne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:45, sala 104
Maciej Aleksandrowicz 20/ szczegóły
2 każdy piątek, 14:45 - 17:00, sala 104
Maciej Aleksandrowicz 19/ szczegóły
3 każdy piątek, 12:15 - 14:30, sala 104
Maciej Aleksandrowicz 24/ szczegóły
4 każdy piątek, 13:15 - 15:30, sala 216
Rafał Rejmaniak 23/ szczegóły
5 każdy czwartek, 14:45 - 17:00, sala 313
Rafał Rejmaniak 18/ szczegóły
6 każdy czwartek, 12:15 - 14:30, sala 313
Rafał Rejmaniak 24/ szczegóły
7 każdy czwartek, 9:45 - 12:00, sala 313
Rafał Rejmaniak 23/ szczegóły
8 każdy czwartek, 15:45 - 18:00, sala 104
Maciej Aleksandrowicz 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)