Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo międzynarodowe publiczne 370-PS5-2PMP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Barcik, T. Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2017,

L. Antonowicz, Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 2015,

W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2017,

R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2016,

W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

A. Łazowski, A. Zawidzka-Łojek, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2011,

B. Sonczyk, A. Łazowski, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2018,

M. N. Shaw, Prawo międzynarodowe, Warszawa 2011,

W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2014,

B. Wierzbicki (red.), Prawo międzynarodowe publiczne. Podręcznik dla studentów prawniczych studiów zaocznych, Białystok 2001,

M. M. Kenig-Witkowska, Międzynarodowe prawo środowiska. Wybrane zagadnienia systemowe, Warszawa 2011,

M. Perkowski, Podmiotowość prawa międzynarodowego współczesnego uniwersalizmu w złożonym modelu klasyfikacyjnym, Białystok 2008,

M. Perkowski, Międzynarodowa współpraca województw w prawie i praktyce, Białystok 2013,

I. Kraśnicka, Standardy żeglugi powietrznej w działalności Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), Warszawa 2019,

M. Perkowski, Samostanowienie narodów w prawie międzynarodowym, Warszawa 2001,

M. Cudowska, Prawa konsumenta w Polsce i USA: ujęcie komparatystyczne ze szczególnym uwzględnieniem procedur arbitrażowych, [w:] Umiędzynarodowienie krajowego obrotu prawnego. T. 2, I. Kraśnicka, W. Hryniewicka-Filipkowska (red. nauk.),

I. Wrońska, Fundamental rights protection in the Council of Europe: the role of the European Court of Human Rights, Białystok 2011.

A. Wojciechowski, Prywatne firmy wojskowe a międzynarodowa ochrona praw człowieka – stan obecny i perspektywy, Warszawa 2014

M. Łukowski, Ramy prawne funkcjonowania Private Military, Warszawa 2020

Wielka Encyklopedia Prawa, t. 4 „Prawo międzynarodowe publiczne”, tom pod red. J. Symonidesa i D. Pyć, Warszawa 2014

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KA7_WK2 - zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą

KA7_WK3 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa

KA7_WK4 - zna system prawa polskiego, istniejące powiązania wewnątrz tego systemu oraz relacje i powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KA7_UW1 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa

KA7_UW2 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ujęciu interdyscyplinarnym

KA7_UW4 - wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania,

z zachowaniem norm etycznych

KA7_UU1 - rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KA7_KR1 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się: kolokwium końcowe, ocena części e-learningowej, ocena aktywności w trakcie zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia ćwiczeń jest posiadanie przez studenta nie więcej niż 2 nieobecności (4 godz.) na zajęciach oraz zaliczenie części zdalnej (e-learning) na minimum 70% punktów możliwych do uzyskania. W przypadku opuszczenia przez studenta (z jakiejkolwiek przyczyny) więcej niż 2 ćwiczeń, jest on zobowiązany do odrobienia nieobecności poprzez odpowiedź ustną na dyżurze z zakresu materiału, który był opracowywany na przedmiotowych zajęciach, lub w innej formie uzgodnionej indywidualnie z prowadzącym. Odrabianie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach. Każdy moduł ćwiczeń realizowany zdalnie (e-learning) kończy się testem.

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem pisemnym (kolokwium) w formie testu (30 pytań) oraz pytania opisowego, obejmującego materiał z ćwiczeń w sali oraz w e-learningu.

Skala ocen: od 2 do 5 zgodnie z poniższą punktacją:

91-100% punktów możliwych do zdobycia – 5 (bdb)

81-90% – 4,5 (db+)

71-80% – 4 (db)

61-70% – 3,5 (dst+)

51-60% – 3 (dst)

0-50% – 2 (ndst)

Aktywny udział w ćwiczeniach może podnieść ocenę końcową z zaliczenia o max. 1 stopień.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

I . Wprowadzenie do prawa międzynarodowego publicznego

II. Źródła prawa międzynarodowego publicznego - podstawy

III. Prawo traktatowe jako kluczowy rezerwuar źródeł prawa międzynarodowego publicznego

IV. Podmiotowość prawa międzynarodowego

V. Odpowiedzialność w prawie międzynarodowym publicznym

VI. Ludność w prawie międzynarodowym publicznym

VII. Terytorium w prawie międzynarodowym publicznym.

VIII. Współpraca w prawie międzynarodowym publicznym

IX. Pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych

X. Użycie siły w prawie międzynarodowym

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia, konsultacje, w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 213
każda środa, 18:30 - 20:00, sala e-learning
Jakub Farhan 21/ szczegóły
2 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 213
każdy poniedziałek, 17:00 - 18:30, sala e-learning
Marta Jamiołkowska 21/ szczegóły
3 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 213
każda środa, 18:30 - 20:00, sala e-learning
Patryk Topolski 21/ szczegóły
4 każdy wtorek, 18:15 - 19:45, sala e-learning
każda środa, 9:45 - 11:15, sala 214
Izabela Kraśnicka 18/ szczegóły
5 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 213
każdy poniedziałek, 9:00 - 10:30, sala e-learning
Anna Drabarz, Izabela Kraśnicka, Wojciech Zoń 19/ szczegóły
6 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 310
każdy wtorek, 18:00 - 19:30, sala e-learning
Wioleta Hryniewicka-Filipkowska 14/ szczegóły
7 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 216
każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
Wojciech Zoń 21/ szczegóły
8 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 214
każdy wtorek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
Wojciech Zoń 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)