Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawa człowieka w państwie demokratycznym 370-PS5-3CPD
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Właściwa dla każdego cyklu kształcenia (wskazana w cz. A sylabusa).

Efekty uczenia się:

WIEDZA. Po ukończeniu studiów jednolitych magisterskich na kierunku prawo absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawniczych dyscyplin ogólnych (prawoznawstwo, teoria i filozofia prawa) - K_W02. Sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny lub ustny.

- zna system prawa polskiego, istniejące powiązania wewnątrz tego systemu oraz relacje i powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym - K_W09. Sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny lub ustny.

UMIEJĘTNOŚCI. Po ukończeniu studiów jednolitych magisterskich na kierunku prawo absolwent:

- dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi - K_U11. Sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny lub ustny.

- wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych - K_U06. Sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny lub ustny.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE. Po ukończeniu studiów jednolitych magisterskich na kierunku prawo absolwent:

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - K_K06. Sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny lub ustny.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy – forma pisemna lub ustna w sali – odpowiedź opisowa na 3 pytania sformułowane na podstawie przekazanej studentom listy zagadnień lub pisemny test jednokrotnego wyboru.

Poprawne wykonanie ponad 50 % zadań e-learningowych podnosi pozytywną ocenę końcową o 0,5 stopnia.

W zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, również w formie testu.

Zakres tematów:

Geneza praw człowieka.

Prawa człowieka – pojęcie i cechy systemowe.

Charakterystyka generacji praw człowieka.

Znaczenie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych i Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych.

Europejska Konwencja Praw Człowieka. Mechanizm kontrolny EKPC.

Zasady postępowania przed ETPC.

Europejska Karta Społeczna.

Karta Praw Podstawowych.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich.

Status prawny i kompetencje Trybunału Sprawiedliwości UE.

Normatywne i empiryczne teorie demokracji.

Demokracja polityczna i inne kategorie demokracji. Demokracja wg J. Schumpetera – znaczenie konkurencji wyborczej.

Zasada podziału władz – klasyczne ujęcie i znaczenie zasady we współczesnej demokracji.

Zasada konstytucjonalizmu. Prawa i wolności jednostki w Konstytucji RP.

Związanie państwa prawem. Idea integralnej podmiotowości prawnej państwa wobec (zwłaszcza) obywatela i władz lokalnych.

Pojęcie praworządności i jej koncepcje. Formuła Radbrucha.

Materialne i formalne gwarancje praworządności.

Pojęcie kulturowego marginesu oceny praw człowieka.

Kompetencje polskiego TK z perspektywy ochrony praw człowieka. Skarga konstytucyjna jako instrument ochrony praw człowieka.

Metody dydaktyczne:

Wykład, konsultacje, zajęcia e-learningowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.